Draft national aquatic animal health strategy for Bosnia and Herzegovina/Nacrt nacionalne strategije za zdravlje akvaticnih životinja u Bosni i Hercegovini


Draft national aquatic animal
health strategy for Bosnia and
Herzegovina

by the
Government of Bosnia and Herzegovina
State Veterinary Office
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

under the
FAO Project TCP/BIH/3101
Strengthening aquaculture health management
in Bosnia and Herzegovina

Nacrt nacionalne strategije za
zdravlje akvaticnih životinja u
Bosni i Hercegovini

pripremio
Vijece ministara BiH
Ured za veterinarstvo
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

u okviru
FAO Projekta TCP/BIH/3101
Jacanje upravljanja zdravljem akvakulture
u Bosni i Hercegovini
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
ORGANIZACIJA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU UJEDINJENIH NACIJA
Rome/Rim, 2009

Download ZIP 1,693 Kb - Download PDF 2,040 Kb

Contents
Sadržaj


The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned.

Korištene oznake i prezentacija materijala iz ove informacije ne izražavaju mišljenje bilo kojeg dijela Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija koji se odnosi na pravni ili razvojni status bilo koje zemlje, teritorije, grada ili njihovih vlasti, ili koji se odnosi na razgranicavanje njihovih granica. Pogledi izraženi u ovoj informaciji su proizvodi autora i ne oslikavaju neophodna stajališta FAO-a. The views expressed in this information product are those of the authors and do not necessarily reflect the views of FAO.

ISBN 978-92-5-006354-6

All rights reserved. FAO encourages reproduction and dissemination of material in this information product. Non-commercial uses will be authorized free of charge. Reproduction for resale or other commercial purposes, including educational purposes, may incur fees. Applications for permission to reproduce or disseminate FAO copyright materials and all other queries on rights and licences, should be addressed by e-mail to:

the Chief, Publishing Policy and Support Branch, Office of
Knowledge Exchange, Research and Extension, FAO, Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Rome, Italy
or by e-mail to: copyright@fao.org


Sva prava pridržana. Umnožavanje i širenje materijala iz ove informacije za edukativne ili druge ne komercijalne svrhe je dozvoljeno bez ranijeg pismenog odobrenja od vlasnika autorskog prava osiguravajuci da je ovaj izvor potpuno potvrden. Umnožavanje materijala iz ove informacije za preprodaju ili druge komercijalne svrhe je zabranjeno bez pismenog odobrenja vlasnika autorskog prava. Zahtjevi za ovakvo odobrenje trebaju biti upuceni na adresu

the Chief, Publishing Policy and Support Branch, Office of
Knowledge Exchange, Research and Extension, FAO, Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Rome, Italy
or by e-mail to: copyright@fao.org

© FAO 2010

Government of Bosnia and Herzegovina, State Veterinary Office
Draft National Aquatic Animal Health Strategy for Bosnia and Herzegovina.
Rome, FAO. 2009. 24 p.

ABSTRACT

As an output of FAO Project TCP/BIH/3101 “Strengthening aquaculture health management in Bosnia and Herzegovina”, the National Aquatic Animal Health Strategy (NAAHS) was developed jointly by representatives of the government and private sectors to assist in formulating policy and planning towards improving national aquatic animal health status, achieving international recognition of the high quality of Bosnia and Herzegovina’s aquaculture products and assisting their entrance onto international markets. The draft strategy expresses a Statement of purpose; Vision; Guiding principles; and... implementation; and outlines nine major programmes of activity: (1) Policy, legislation and institutional framework; (2) Risk analysis and quarantine; (3) Diagnostics and health certification; (4) Surveillance, monitoring and reporting; (5) Emergency preparedness; (6) Capacity building; (7) Research and development; (8) Communication and international collaboration; and (9) Resources and funding. Within each major programme are presented its objectives, current status, and a number of projects that are to be accomplished during the initial phase of implementation. The NAAHS will be further developed by the State Veterinary Organization for funding and implementation.


Vijec'e ministara Bosne i Hercegovine, Ured za veterinarstvo
Nacrt nacionalne strategije za zdravlje akvaticnih životinja u Bosni i Hercegovini
Rim, FAO. 2009. 23 p.

Sažetak

Kao rezultat FAO projekta TCP/BIH/3101 „Jacanje upravljanja zdravljem akvakulture u Bosni i Hercegovini”, razvijena je Nacionalna strategija za zdravlje akvakulture (NAAHS), zajednicki od predstavnika vlade i privatnog sektora, da asistira u formuliranju politike i planiranja prema poboljšanju nacionalnog statusa zdravlja akvaticnih životinja, postizanju medunarodnog priznanja za visoku kvalitetu proizvoda akvakulture u Bosni i Hercegovini i pomaganju njihovog ulaska na medunarodna tržišta. Nacrt strategije izražava izjavu o svrsi; viziju; principe uputstva i ... provodenje i daje nacrt devet glavnih programa aktivnosti: (1) politika, zakonodavstvo i institucionalni okvir; (2) analiza rizika i karantena; (3) dijagnostika i zdravstvena certifikacija; (4) nadzor, pracenje i izvješc'ivanje; (5) stanje pripravnosti u hitnim slucajevima (6) jacanje kapaciteta; (7) istraživanje i razvoj (8) komunikacija i medunarodna saradnja i (9) resursi i finansiranje. Unutar svakog glavnog programa su predstavljeni ciljevi, trenutno stanje, a broj projekata koji treba biti postignut u pocetnoj fazi implementacije. NAAHS ce biti dodatno razvijena od strane Ureda za veterinarstvo BiH u pogledu finansiranja i provodenja.


Contents


Preparation of this document (Download pdf 365Kb)
Abstract
Acknowledgements
Abbreviations and acronyms

1. Introduction (Download pdf 705Kb)
2. Statement of purpose
3. Vision
4. Guiding principles
5. Implementation
6. Programme overview
7. ReferencesSadržaj


Priprema dokumenta (Download pdf 1Mb)
Sažetak
Zahvale
Skracenice i akronimi

1. Uvod (Download pdf 598Kb)
2. Izjava namjene
3. Vizija
4. Vodeca nacela
5. Provodenje
6. Pregled programa
7. Reference