Carte des sols du Botswana

botmap2.jpg (95921 bytes)

botmap2key.gif (8056 bytes)