NSP - Eastern Europe
 
Eastern EuropeLatest
update
pesticides
stocks (kg)
Albania 2006 (info from European Parliament) 3,000
Armenia 2006 (EP) 800,000
Azerbaijan 2006 (EP) 4,000,000
Belarus 2006 (EP) 6,000,000
Bulgaria 2006 (EP) 11,222,000
Czech Republic 2006 (EP) 400,000
Estonia 2006 (EP) 700,000
FYR Macedonia 2006 (EP) 38,000,000
Georgia 2006 (EP) 3,000,000
Hungary 2006 (EP) 314,000
Kazakhstan 2006 (EP) 10,000,000
Kosovo 2006 (EP) 8,000
Kyrgyzstan 2006 (EP) 2,000,000
Latvia 2006 (EP) 2,000,000
Lithuania 2006 (EP) 3,280,000
Moldova 2006 (EP) 6,600,000
Poland 2006 (EP) 9,000,000
Romania 2006 (EP) 1,000,000
Russian Federation 2006 (EP) 100,000,000
Slovak Republic 2006 (EP) 300,000
Slovenia 2006 (EP) 400,000
Tajikistan 2006 (EP) 3,300,000
Turkmenistan 2006 (EP) 1,671,000
Ukraine 2006 (EP) 25,000,000
Uzbekistan 2006 (EP) 12,000,000
TOTAL (kg)240,998,000
Stockpiles in Moldova

Photo gallery

  • Eastern Europe