FAO Regional Office for Asia and the Pacific

FAO Thailand issues food-related coronavirus prevention guidelines to consumers, policy makers and local authorities

ข้อความหลักจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร สำหรับประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น และผู้กำหนดนโยบายของรัฐในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19

20/04/2020 Bangkok, Thailand

Key messages on food security and food safety for residents, policy makers and local authorities of Thailand during the COVID-19 pandemic from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

General public:
สำหรับประชาชนทั่วไป

 • There is no need to hoard or excessively stockpile foods at home. Thailand is, at its heart and in its culture, an agricultural country and COVID-19 has not directly affected food production.

ไม่ควรกักตุนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเกินความจำเป็น เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีกำลังการผลิตอาหารเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ อีกทั้งโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตอาหาร

 • Shop sensibly – buying too many fresh foods at one time will mean you cannot eat them all before they spoil. That wastes food – and it wastes your money.

อย่ากินทิ้งกินขว้างเพราะจะทำให้เกิดขยะอาหารเพิ่มมากขึ้น ทำให้สิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ

 • There is no evidence that food transmits the coronavirus, so do not deny nutrition to yourself or your families. Help yourself to fresh or well-packaged processed foods. Maintain a healthy diet for you and your family. In stressful times this is important to keep you healthy.

โควิด-19 ไม่สามารถติดต่อผ่านทางอาหารที่ปรุงสุกใหม่และอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างดี ประชาชนควรเลือกบริโภคอาหารที่สดใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและถูกหลักอนามัย เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองและครอบครัว การมีสุขภาพที่ดีนับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์ตึงเครียดเช่นนี้

 • Wash hands before and after handling produce at home, wash the produce before cooking, and follow good household cleaning and cooking practices.

เมื่ออยู่บ้านควรหมั่นล้างมือก่อนและหลังการสัมผัสอาหารสดทุกครั้ง ล้างของสดทุกครั้งก่อนนำมาปรุงอาหารและปฏิบัติตามหลักการปรุงอาหารที่ถูกต้อง พร้อมกับทำความสะอาดเครื่องใช้ในบ้านอย่างถูกสุขลักษณะ

 • Keep in mind that the people who produce your food, like smallholder farmers and fishers, and those that bring it to market, truck drivers, warehouse workers and the staff at markets and supermarkets are our food heroes during this pandemic. Keep a warm place in your heart for them.

พึงระลึกเสมอว่าผู้ผลิตอาหารทั้งเกษตรกรและชาวประมงรายย่อย คนขับรถส่งของและเจ้าหน้าที่คลังสินค้าที่ทำงานในตลาดและซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นด่านหน้าเสี่ยงภัยกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เรามีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอ โปรดช่วยกันส่งความห่วงใยถึงพวกเขาเหล่านั้นด้วย

 • Buy food from small businesses and shops to support their livelihoods in these difficult times.

ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารจากผู้ผลิตรายย่อยเพื่อให้ชุมชนเหล่านั้นยังคงมีรายได้ต่อไปในภาวะที่ยากลำบาก

 • If you have a chance to share your food, or support the food banks, community groups or charities that provide free food to venerable groups of people, please do so. We are in this together and so generosity and caring for one another is important during this time of crisis.

หากท่านมีโอกาสและมีกำลังความสามารถ กรุณาช่วยกันแบ่งปันอาหารให้ผู้ขาดแคลนหรือสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารอาหาร กลุ่มชุมชนหรือองค์กรการกุศลที่มอบอาหารให้กับกลุ่มประชากรผู้เปราะบาง การแสดงน้ำใจให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นเรื่องสำคัญในภาวะวิกฤติที่เรากำลังเผชิญร่วมกัน

Policy makers:
ระดับผู้กำหนดนโยบาย

 • While COVID-19 requires an immediate policy response to public health, access to nutritious and affordable food for all people in Thailand must be part of that response.

โควิด-19 เป็นปัญหาที่ต้องการนโยบายรับมืออย่างเร่งด่วนทั้งด้านสาธารณสุขและการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและทำให้ราคาอาหารจับต้องได้สำหรับผู้บริโภค

 • Thai policy makers, government departments and the private sector must work together to ensure that the value chains that deliver our food are coordinated and functioning properly

ผู้กำหนดนโยบายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าห่วงโซ่การผลิตและจำหน่ายอาหารยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 • Up to date market information on prices, production, consumption and stocks should be transparent and available to all. This will reduce uncertainty and reassure shoppers and suppliers.

ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าที่มีความโปร่งใสและเป็นข้อมูลล่าสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและผู้ผลิต

 • It is important to keep domestic and international supply lines open and to not restrict trade or impose rules that would hinder the mobility of those commodities, domestically or internationally. Any disruptions to food supply chains by poor policy management will intensify human suffering.

การหยุดชะงักของระบบห่วงโซ่อาหารอันเป็นผลมาจากการบริหารและการดำเนินนโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพจะยิ่งเพิ่มความทุกข์ยากลำบากให้กับประชาชน ดังนั้นต้องสร้างความมั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทานในประเทศและระหว่างประเทศยังสามารถเดินหน้าต่อโดยปราศจากการกีดกันทางการค้าหรือข้อบังคับใด ๆ

 

Local authorities should ensure the following human and food safety measures:
องค์กรระดับท้องถิ่นควรมีมาตรการอาหารปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังต่อไปนี้

 • Physical distancing between vendors

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยควรเว้นระยะห่างในการตั้งร้านตามคำแนะนำของรัฐ

 • Sufficient space for customers to circulate; defined entry and exit points

จัดพื้นที่ให้มีระยะห่างกันเพียงพอเพื่อให้ลูกค้าสามารถผลัดกันหมุนเวียนเข้ามาซื้อสินค้าได้สะดวก มีการกำหนดจุดเข้า-ออกอย่างชัดเจน

 • Separation between plant foods (fruits, vegetables), animal foods (meat, fish) and dry foods (rice, pulses)

แยกประเภทของอาหารแต่ละชนิดไม่ให้ปะปนกันเช่น ประเภทพืชผักและผลไม้ ประเภทของสดเช่น เนื้อสัตว์และปลา ประเภทของแห้งเช่น ข้าวสาร อาหารแห้งและถั่วต่าง ๆ เป็นต้น

 • Supply of clean water and ice as well as sanitation facilities

จัดหาน้ำและน้ำแข็งที่สะอาดและเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้พร้อม

 • Cleaning of retail and storage areas, cold boxes and transport (trucks, vans) that bring in the food

หมั่นทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนค้าปลีกและส่วนจัดเก็บสินค้ารวมทั้งกล่องเก็บความเย็นและรถขนส่งที่นำอาหารมาส่งยังที่จัดจำหน่าย

 • Vendors, handlers, drivers and all involved in the retail of food are aware of hand washing and have sanitizers and masks

สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ผู้ที่ต้องสัมผัสอาหาร พนักงานขนส่งอาหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าปลีกอาหารทั้งหมดต้องตระหนักถึงการรักษาความสะอาดโดยหมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากพร้อมพกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดติดตัวไว้เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของตนเองและผู้อื่น

 

The content is not available.