Đại diện FAO
Việt Nam

Diễn đàn quốc gia lần thứ nhất về Lâm nghiệp Cộng đồng

Diễn đàn quốc gia lần thứ nhất về Lâm nghiệp Cộng đồng

Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam, 14 Apr 2014 -- Diễn đàn quốc gia về Lâm nghiệp Cộng đồng do Tổng cục Lâm Nghiệp Việt Nam (VNFOREST), trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (TUAF), Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) và RECOFTC- Trung tâm vì Con người và Rừng tổ chức.Diễn đàn sẽ tạo cơ hội cho các đại biểu: - Đánh giá thành công và các bài học kinh nghiệm chính tại Việt Nam - Thảo luận kế hoạch tương lai ở cấp quốc gia trong LNCĐ, bao gồm các vấn đề, thách thức và ...

Videos
Sự nguy hiểm của cúm gia cầm
Tiếp cận cộng đồng trong mô hình nông thôn mới
The Danger of Avian Influenza movie vn

Văn phòng FAO vùng trong khu vực

 
World Food Day
Avian Influenza
World Summit on Food Security
Dream Asia