FAO.org

粮农组织主页 > 国家 > 国家代码/名字

国家代码/名字

本页按字母顺序列出粮农组织成员国。包括国家简称、正式名称和标准的国家代码。

若要选择查看粮农组织的某国别概况,点击国家简称或在右侧下拉列表中点击国家名。

国家代码/名字

Short name Official name ISO3 ISO2 UNI UNDP FAOSTAT GAUL
阿尔及利亚 阿尔及利亚民主人民共和国 DZA DZ 12 DZA 4 4