Previous Page Table of Contents Next Page


BIBLIOGRAPY

Açil, A.F. and Demirci, R. 1983. The productivity and profitability of sheep breeding in Turkey. Proc. International Symposium on Production of Sheep and Goat in Mediterranean Area: 350–368, October 17–21, 1983, Ankara.

Akçapinar, H. 1974. lie de France x Turk Merinosu Melezlemesi ile Kaliteli Kesim Kuzulari Elde Etme İmkânlari (Possibilities of Producing Slaughter Lambs through Ile de France x Turkish Merino Crossing). Lalahan Zoot. Araşt.Ens. Yayinlan: 37, Ankara.

Akçapinar, H. 1981 a. Dağliç, Akkaraman ve Kivircik kuzularimn entansif beside biiyume ve yemden yararlanma kabiliyeti üzerinde karşilaştirmali arastirmalar. (Comparative studies on the feedlot performance and feed utilization ability of Dağliç. White Karaman and Kivircik lambs). Ankara Üniv.Vet.Fak. Derg., 28(1–4), 112–129 (Germ.Summ).

Akçapinar, H. 1981 b. Dağliç, Akkaraman ve Kivircik kuzulannin farkli kesim aƃirliklannda et verimi ve karkas değeri üzerinde karşIlaştirmali arastirmalar. (Comparative studies on the meat production and carcass value of Dağliç, White Karaman and Kivircik lambs at different liveweights). Firat Univ.Vet.Fak.Derg., 6(1–2), 165–184. (Germ. Summ).

Akçapinar, H. 1981 c. Dağliç, Akkaraman ve Kivircik kuzulannin farkli kesim agirli klarmda karkas kompozisyonu ve kalitesi üzerinde karşilaştirmali araştirmalar. (Comparative studies on the carcass composition of Dağliç, White Karaman and Kivircik lambs at different slaughter weights). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 21(3–4), 80–99. (Germ. Summ).

Akçapinar, H. 1983 a. Alman Et Merinosu ve Karacabey Merinoslarimn canliağirlik, beden yapisi ve yapaği verimi yönünden karşilaştirilmasi (Comparison of German Mutton Merino and Karacabey Merino in respect of body weight, body measuraments and wool production), Ankara Onfv.Vet.Fak.Derg., 30(1), 201–215. (Germ. Summ).

Akçapinar, H. 1983 b. Bazi faktörlerin Akkaraman ve Morkaraman kuzularinin büyüme kabiliyeti uzerine etkileri. (Effects of some factors on the growth rate of Akkaraman and Morkaraman lambs). Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg., 30(1), 183–200. (Germ. Summ.).

Akçapinar, H. and Aydin, I. 1984. Morkaraman kuzularinin Erzurum'da özel bir işletmede yari-entansif şartlarda büyüme ve yasama göcö (Growth and survival rate of Morkaraman lambs under semi-intensive conditions of a private farm in Erzurum). Ankara Üniv.Vet.Fak. Derg., 31(1), 128–136. (Germ. Summ).

Akçapinar, H., Aydin, I. and Kadak, R. 1984. Morkaraman koyunlarimn Erzurum'da özel bir işletmede kuzu ve sür verimleri (Lamb and milk production of Morkaraman sheep under private farm conditions in Erzurum). Ankara Üniv. Vet.Fak.Derg., 31(1), 114–127. (Eng. Summ).

Akçapinar, H. and Kadak, R. 1982. Morkaraman ve Kuzularmin Akkaraman kuzularimnbliyume ve yasama kabiliyeti üzerine karşilaştirmali arastirmalar (Comparative studies on the growth and survival rate of Morkaraman and Kangal-Akkaraman lambs). Firat Oniv.Vet.Fak.Derg., 7(1–2), 203–212. (Germ.Summ).

Aki, T.T. 1977. Kivircik Kuzularimn çeşitli Büyüme Dönemlerindeki Besi Gücü, Yem Tuketimi ve Karkas Gzellikleri Ozerinde Araştirmaiar. (Studies on the Fattening Performance, Feed Efficiency and Carcass Characteristics of Kivircik Lambs at Different Growth Periods). Lalahan Zoot.Araşt.Enst. Yayinlan: 52, Ankara.

Akinci, I.A. 1924. Ankara Keçisinin islahi. (Improvement of the Angora Goat), Istanbul.

Akinci, I.A. 1925. Türkiye'de Koyun Yetiştirmesi ve Irklan. (Sheep Breeding and Sheep Breeds in Turkey), Istanbul.

Aköz, K. and Sincer, N. 1961. Afyon, Beypazari, Bolu, Çankiri, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Yozgat bölgeleri Ankara Keçilerinin yetiştirme, bakim ve besleme şartlari ile, beden ölçüleri ve tiftik karakterleri üzerinde araştirmalar. (Studies on the breeding, feeding and management conditions, body measurements and mohair traits of Angora goats raised in the provinces of Afyon, Beypazarari, Bolu, Çankin, Çorum, Eskişehir, Kastamonu and Yozgat). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg. S. 8–9, 8–60.

Aktaş, G. 1968. Değişik müddetlerle sütten kesilen Ile. de France x Akkaraman ve İvesi x Akkaraman (F1) melez kuzularinda yapilan 6 haftalik besi. (A Six-week fattening experiment on Ile-de-France x Akkaraman and Awassi x Akkaraman crossbred lambs suckled for different periods), Turk Vet.Hek, Dem.Derg., 38(8), 3–13.

Aktas, G. 1970. İvesi ve Akkaraman koyunlarinin bazi verim özellikleri ve bunlann yas ve laktasyon aylari ile ilişkisi (Studies on some production traits of Awassi and Akkaraman sheep in relation to the age and months of lactation). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 10(1–2) 16–30.

Alinoğlu, N. 1984. Investigations on the effects of grazing and complete rest treatments on range vegetation. In Grassland and Animal Husbandry Research Institute: Research Activities (Ed. A. Karabulut and M.Munzur). Grassland and Animal Husbandry Research Institute, Publication No: 97, Ankara.

Aral, S. 1984. Türkiye'de hayvanciliğin kirmizi et ve et ürünleri endüstrisindeki yeri (The place of animal husbandry in red meat and meat-products industry in Turkey). Vet.Hek.Dern.Derg., 54(2), 24–52.

Arda, M., Aydm, N. and Akay, ö. 1983. Türkiye'de koyun ve keçilerde görülen bakteriyel infeksiyonlar. (Bacterial infections observed in sheep and goats in Turkey). Proc. International Symposium on Production of Sheep and Goat in Mediterranean Area: 66–69, October 17–21, 1983, Ankara.

Aritürk, E., Akçapinar, H. and Aydoğan, M. 1985. Karayaka koyun irkimn saf yetiştirme ve melezleme ile islahi. (The improvement of the Karayaka sheep breed by means of pure breeding and crossbreeding). Doğa Bil. Derg. Seri D 1, 9(1), 21–26. (Eng.Summ).

Aritürk, E. and Özcan, H. 1960. Boztepe İnekhanesi ve Çeşme'de Halk Elindeki Sakiz Koyunlarinm Beden ŏlçüleri, Yapaği Karakterleri, Süt ve Yavru Verim-leri Ozerinde Mukayeseli Bir Araştirma. (A Study on the Body Measurements, Wool Characteristics, Milk Production and Fertility of Sakiz Sheep at Boztepe State Farm and in Field Flocks at Çesme). Ankara Oniv.Vet.Fak.Yaymlari: 130, Ankara. (Eng. Summ).

Aritürk, E., Özcan, H. and Ayabakan, S. 1969. Dağliç kuzularinda dogum ve slitten kesme ağirliklari ile kirkimda kirli yapagi veriminin kalitim dereceleri ve bu karakterler bakimmdan koclarin değerlendirilmesi. (Heritabi lities of birth and weaning weights and first year fleece weight in Dağliç lambs and evaluation of rams for these characteristics). Ankara Univ.Vet.Fak.Derg., 16(4) 284–294.

Aritürk, E., Yalçin, B.C., İmeryüz, F. , Sincer, N. and Müftüoğlu, S. 1979. Genetic and environmental aspects of Angora Goat production. I. General performance levels and the effects of some measurable environmental factors on the production traits. Istanbul Oniv.Vet.Fak.Derg., 5(2), 1–17.

Askin, Y. 1982. Akkaraman ve Anadolu Merinosu Koyunlarinda Eksojen Hormon Kullanarak Kizginltğin Sekronizasyonu ve Dölveriminin Denetimi Olanaklan. (Possibilities of syncronizing estrus and controlling reproduction with the use of exogen hormones in White Karaman and Anatolian Merino eves). Ankara univ.Zir.Fak.(Doçentlik Tezi), Ankara.

Bassett, J.W., 1966. Changes in mohair fleece characteristics as influenced by age and season. Texas Agricultural Experiment Station Research Report (PR-2402), 27–28.

Başpinar, H. 1985. Tükiye'deki baslica koyun lrklanmn yari-entansif kosul-lardaki, döl, süt ve yapaği verim perfomanslari üzerinde mukayeseli bir araştirma. (A comparative study on the fertility, milk yield and wool production performances of the main sheep breeds of Turkey kept under semi-intensive conditions). Istanbul Oniv.Vet.Fak.(Doktora Tezi), Istanbul.

Batu, S. 1940. Ankara Keçisinin Tarihi ve Menşei Hakkinda bir Tetkik. (A Study on the History and Origin of the Angora Goat). YUk.Zir.Enst. CaiiSmalan: 55, Ankara.

Batu, S. 1951. Türkiye Keçi Irklan ve Keçi YetiStirme Bilgisi (Goat Breeds of Turkey and Goat Husbandry). Ankara Oniv.Vet.Fak.Yayinlan: 4, Ankara.

Batu, S.1962. Koyunculugun Esaslan (Principles of Sheep Husbandry). Ankara Oniv.Vet.Fak.Yayinlan: 136, Ankara.

Batu, S., Aritürk, E. and örkiz, M. 1966. Karacabey Harasi Turk Merinos koyunlarinda yapaği verimi, önemli beden ölçüieri ve döl verimi üzerinde incelemeler. (Studies on wool production, fertility and some body measurements of Turkish Merino sheep raised at Karacabey State Farm). Ankara Oniv.Vet.Fak.Derg., 13(3), 229–238.

Batu, S. and Özcan, H. 1966. Çifteler Harasmda yetiStirilen Karagul koyun-lanmn morfolojik vasiflan, verimleri ve uygulanan yetistirme metodlari (Morphological characteristics, production traits and breeding systems in Karagül sheep at Çifteler State Farm). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 6(3–4), 135–159. (Eng.Summ).

Batu, S. and Özcan, K. 1962. Akkaraman, Dağliç, Kivircik ve Tlirkiye'de yetis-tirilen Merinos Melezlerinde Yapagi Follikül Sayilan ve Elyaf Çaplari özerinde Araştirmalar. (The Comparison of the Wool Follicle Numbers and Fiber Diameters of Akkaraman, Dağliç, Kivircik Breeds and German Mutton Merino x Kivircik crosses in Turkey). Lalahan Zoot. Araşt. Enst.Yayinlan : 10, Ankara (Eng. Summ).

Batu, S. and Özcan, K. 1964. Lalahan Zootekni Araştirma Enstitusunde yetiştiri-len ergin Ankara keçilerinin kil follikülleri üzerinde araştirmalar, (Studies on the mohair follici es of mature Angora does at Lalahan Animal Breeding Research Institute). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 4(1), 5–21.

Batu, S. and Özcan, K. 1968. Ankara keçisi oğlaklarinda dogumdan 5 inci ay sonuna kadar folikül sayi ve oranlainda, folikülde elyaf çapi ve oran-larinda tesbit edilen degisiklikler. (Study on the changes of skin follicle number and ratio, and fibre diameters and ratio at follicle from birth to 5 months of age in Angora goat kids). Lalahan Anim. Breed.Res. Inst. (Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg), VII (3), 90–100. (Eng. Summ).

Bayindir, S., Tuncel, E. and Okuyan, M.R. 1985. Kivircik ve Merinos erkek kuzulanmn intensif koşullardaki besi performanslan île kesim ve karkas bzellikleri. (Fattening performances and carcass characteristics of maie Kivircik and Merino lambs under intensive conditions). Yem San. Derg., S. 47, 13–19.

Brooke, C.H. and Ryder, M.L. 1978. Declining Breeds of Mediterranean Sheep. FAO Animal Production and Health Paper 8, Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Rome.

Bulgurlu, ş. 1960. Rasyonel Besleme ve ltinali Bakim Sartlarinda İvesi ve Sakiz Koyunlanmn Süt Verimleri üzerinde Araştirmalar (Studies on the Milk Production of Awassi and Sakiz Sheep Kept under Rational Feeding and Good Management Conditions). Ege Univ.Zir.Fak.Yayinlan: 48, Izmir.

Bulgurlu, ş. and Sevgican, F. 1964. Rasyonel besleme ve itinali bakim şart-larinda İvesi, Sakiz ve Kivircik koyunlarinin süt verimleri üzerinde arastirmalar. (Studies on milk production of Awassi, Sakiz and Kivircik sheep under rational feeding and good management conditions). Ege Üniv.Zir.Fak. Derg., 1(1).

Burgu, I. 1983. Turkiye'de koyun ve kecilerde görülen viral enfeksiyonlar.(Viral infections observed in sheep and goats in Turkey). Proc. International Symposium on Production of Sheep and Goat in Mediterranean Area: 74–77, October 17–21, 1983, Ankara.

Büyükburç, U. 1984. Research on the amount of stubble grazed by animals after harvesting wheat and barley. In Grassland and Animal Husbandry Research Institute: Research Activities (Ed. A. Karabulut and M.Munzur). Grassland and Animal Husbandry Research Institute, Publication No: 97, Ankara.

Cangir, S., Eliçin, A., Karabulut, A., Munzur, M. and Ilaslan, M. 1984. Nadas Alanlarina Ekilen Kanşmlarda Oülatilan Sutten Kesilmis Kuzularm Besi Güçleri üzerinde Araştirmalar. (Studies on the Fattening Performances of Weanling Lambs Grazed on the Mixtures Grown in Fallow Land). Çayir-Mera Zoot.Araşt.Enst.Yayinlan: 98, Ankara (Eng. Summ).

Cangir, S., Karabulut, A., Deldjavan, B. and Ankarali, B. 1983. Değişik Oran-larda Saman içeren Rasyonlann Kuzu Besisinde Kullamlma Olanaklari Ozerinde Bir Araştirma. (A Study on the Possibilities of Using Rations Containing Straw in Différent Ratios in the Fattening of lamb). Çayir-Mera Zoot.Araşt.Enst.Yayinlarv. 82, Ankara. (Eng. Summ).

Çakir, A., Hasimoglu, S., Vanli, Y., ǒzen, N. and Köprücü, E. 1981. Morkaraman, Mérinos ve ivesi saf irklari ile bunlarin dokuz ayn melezlerinin besi performanslan. II. % 30, % 50 ve % 70 kesif yem içeren rasyonlara göster-dikleri reaksiyon. (Fattening performance of Morkaraman, Merino and Awassi purebreds and their nine crossbreds, II. Response to the rations containing 30, 50 and 70 percent concentrates). Atatürk Oniv.Zir.Fak.Derg., 12(2–3), 11–19. (Eng. Summ).

Çetinkaya, K. 1979. Karacabey Merinos koyunlarmda kizgmlik, kizginlik siklusu süreleri ile en uygun tohumlama zamammn saptanmasi. (Determination of durations of estrus and estrus cycle in Karacabey Merino Sheep), Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 20(3–4). 67–88. (Eng. Summ).

Demir, H. 1983. Dağliç ve Ramliç Koyunlarimn ŏnemli Verim Ŏzellikleri Yönünden Karşilaştirilmalan. (Comparison of Dağliç and Ramliç Sheep in Respect of Important Production Characteristics). Istanbul Oniv. Vet.Pak.(Doktora Tezi), Istanbul.

Department of Tresury and Foreign Trade. 1985. Statistics of foreign trade. Department of Treasury and Foreign Trade of Prime Ministry, Ankara.

Düzgünes, O. 1961. Heterosis in crossing between Merino-Fleisshafe and the native Karaman sheep in Middle Anatolia Z.Tierz. Züctbiol., 75, 207–208.

Düzgünes, O., Eliçin, A., Sönniez, R. and Yalçin, B.C. 1983. Genetic improvement of sheep in Turkey. Proc. International symposium on Production of Sheep and Goat in Mediterranean Area: 24–32, October 17–21, 1983, Ankara.

Düzgünes, O. and Pekel, E. 1968. Orta Anadolu şartlarinda çeşitli Merinos x Akkaraman melezlerinin verimle ilgili özellikleri üzerinde mukayeseli arastirmalar. (A comparative study on the traits of various crossbreds between the German Merino and Native Akkaraman sheep under the conditions of Central Anatolia). Ankara Oniv.Zir.Fak. Yayinlari: 312, Ankara. (Eng. Summ).

Eker, M, and Tuncel , E. 1973. A.O.Ziraat Fakültesinde yetiştirilen Kilis ve Saanen x Kilis melezi sutçu keçilerde dol verimi ve yasama glicli Lizerinde araştirmalar. (Studies on the fertility and survival rate in Kilis and Saanen x Kilis cross milk goats raised at the Agricultural Faculty of Ankara University). Ankara Oniv.Zir.Fak.Yilliği, 22 (1–2).

Eker, M., Tuncel, E., Aşkin, Y. and Yener, S.M. 1975 a. Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Kilis keçilerinde süt veriini ile ilgili özellikler. (Milk production characteristics of Kilis goats at the Agricultural Faculty of Ankara University. Ankara Oniv.Zir.Fak.Yilliği, 25(2).

Eker, M., Tuncel, E. and Aşkin, Y. 1975 b. Saanen x Kilis melezi sütçü keçi-lerin Dalaman D.u. Çiftliği kosullanna adaptasyonu ve verimleri. (Adaptation and production of Saanen x Kilis cross milk goats under the conditions of Dalaman State Farm). T.B.T.A.K. V. Bilim Kongresi, VHAG-Tebliğleri, 65–66.

Eker, M., Tuncel, E., Aşkin, Y. and Yener, S.M. 1977. Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesinde Yetistirilen Saanen x Kilis melezi sütçü keçilerde slit verimi ile ilgili özellikler. (Milk production traits of Saanen x Kilis cross milk goats raised at the Agricultural Faculty of Ankara University). Ankara ûniv. Zir. Fak.Yilliği, 26(3).

Eliçin, A. 1970. Ceylanpmar Devlet Oretme Çiftliğinde Yetiştirilen ivesi Koyun-lanmn Slit Verimi, Laktasyon üzunlugu ve Yüzde Yağ Nisbeti ile ilgili Araştirmalar. (Studies on the Milk Production, Lactation Length and Milk Fat Content of Awassi Ewes Raised at Ceylanpmar State Farm). Ankara Oniv.Zir. Fak. Yayinlari: 385, Ankara. (Eng. Summ).

Eliçin, A., Ilaslan, M., Munzur; M., Cangir, S. and Karabulut, A. 1983. Nadas Alanlarma Ekilen Fig Arpa Kanşimlarinda Otlatilan Sutten Kesilmis Kuzu-lann Besi Güçleri. (Fattening Performances of Weanling Lambs Grazed on Common Wetch Barley Mixtures Grown in Fallow Land). Cayir-Mera Zoot.Araşt. Ens. Yayinlan: 84, Ankara (Eng. Summ).

Eliçin, A., Okuyan, M.R., yücelen, Y. and Çuvalci, H. 1974. Sütten kesilmis kuzulann entansif besisinde farkli besin maddeleri oranli rasyonlarin etkileri Uzeri'nde araştirmalar. II. Karkas ve karkas özelli klerine etkileri. (Studies on the effects of rations of différent nutrients rations on the fattening performances of weanling lambs. II. Effects on carcass charac-teristics). Ankara Oniv.Zir.Fak.Yi11iği, 24(1–2), 266–278.

Eliçin, A., Okuyan, M.R., Cangir, S. and Karabulut, A. 1976. Akkaraman, ivesi x Akkaraman (F1) and Malya x Akkaraman (F1) Kuzulanmn Besi Gücü ve Karkas ŏzellikleri üzerinde Araştirmalar. (Studies on fattening performance and carcass characteristics of White Karaman, Awassi x White Karaman F1and Malya x White Karaman F1lambs). Ankara Çayir-Mera Zoot.Araşt.Enst.Yayinlari: 53, Ankara.

Erdinç, H. 1979. üreli Kuzu Rasyonlanna Konan Değisik Kükürt Düzeylerinin Kuru Madde, Ham Selluloz, ve Ham Protein Sindirimi ile Rumen ve Kan Metabolitleri üzerine Etkisi. (Effects of Different Levels of Sulfur in the Urea-Containing Lamb Rations on the Digestibility of Dry Matter, Crude Cellulose and Crude Protein and on the Metabolites of Rumen fluid and Blood). Ankara Oniv.Vet.Fak.(Doçentlik Tezi). Ankara (Germ. Summ).

Erkun, V. and Nixon, W.M. 1955. Turkiye'de Çayir-Mera ve Yem Nebatlari. (Grasslands, Ranges and Feed Plants in Turkey). Güzel Istanbul Matbaasi, Ankara.

Evrim, M. 1978 a. Dagltçkoyun irkinin verimlerinin seleksiyonla geliştirilme olanakiari. I. Genel verim düzeyi. (Possibilites of improving the production characteristics of Dağliç sheep through selection. I.General production level). Istanbul Oniv.Vet.Fak.Derg., 4(1), 1–16. (Eng. Summ).

Evrim, M. 1978 b. Dağliç koyun irkinin verimlerinin selesksiyonla gelekşiyonla me olanaklari. II.Bazi çevre faktörlerinin verimler üzerindeki etkileri. (Possibilites of improving the production characteristics of Dağliç sheep through selection. II. The effects of some environmental factors on production characteristics). Istanbul Oniv.Vet, Fak.Derg., 4(1), 17–35 (Eng. Summ).

Evrim, M. 1979. Dağliç koyun irkimn verimlerinin seleksiyonla geliştirilmeolanaklari, III. Ŏnemli verim özelliklerinin fenotipik ve genetik paramètreleri (Possibilities of improving the production characteristics of Dağliç sheep through sélection. III. Phenotypic and genetic parameters of important production characteristics). Istanbul univ.Vet.Fak.Derg. , 5(1), 65–80. (Eng. Summ).

Food and Agriculture Qrganization. 1978. Production Yearbook. Vol. 31(1977), Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Food and Agriculture Organization. 1984. Production Yearbook, Vol. 37(1983), Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Gençakan, M.S. 1970. Das turkische Grünland und seine Bewirtschaftung. (Grasslands in Turkey and their management). Das wirtschaftseigene Futter, 16(3), 183–200.

Gökçen, H. 1977. Koç Spermasinin Kimi ŏzellikleri, Dondurulmasi ve Dondurulan Spermanin Döl Verimi üzerinde Araştirmalar. (Some properties of Ram Semen, its Freezing and Fertility Results from Frozen Ram Semen). Lalahan Zoot. Araşt.Enst.Yayinlan: 48, Ankara. (Germ. Summ).

Gokçen, H. 1981. 5°C'de Degisik Surelerde Saklanan Sulandinlmis Koç Spermasi-nin Kimi Spermatolojik ŏzel1 ikleriyle Dölverimi Ozerinde Araştirmalar. (Some Spermatological Properties of Ram Semen Stored at 5 C for Différent Durations and its Fertility Results). Ankara Oniv.Vet.Fak.(Doçentlik Tezi), Ankara. (Germ. Summ).

Gönül , T. 1974. Kasaplik Kuzu üretimi için Dağliç Koyunlari üzerinde Melezleme Denemeleri (Crossbreeding Studies on Dağliç Sheep for the Production of Slaughter Lambs). Ege Univ.Zir.Fak.Yayinlan : 236, izmir.

Güneş, T., Eliçin, A., Okuyan, R. and Arikan, R. 1974. Köylö ve Devlet üretme Çiftliği Sartlarinda Değisik Rasyonlar ile Beslenen Akkaraman Kuzularimn Besi Gücü, Karkas Kalitesi ve Et Gretim Maliyeti Ozerinde Araştirmalar. (Studies on the Fattening Performance, Carcass Quality and Meat Production Cost in White Karaman Lambs Fed Different Rations at Village and State Farm Conditions). T.B.T.A.K. Yayinlan: 205, Ankara.

Gürsoy, O. and Özcan, L. 1983. Ceylanpinar Devlet Oretme Çiftligi ekstansif ve yan-entansif koSullarinda yetiştirilen ivesi koyunlanrnn bazi özel-likleri üzerinde karşilaştirmalî araştirmalar. (Comparative study on certain characteristics of Awassi sheep managed under extensive and semi-intensive conditions at Ceylanpinar State Farm). Çukurova üniv.Zir.Fak. Yilliği, 14(3–4), 115–168. (Eng. Summ).

Horst, P. and Yalçin, B.C. (Unpublished).

Işik, N. 1980. Akkaraman koyunlarina kockatimi öncesi verilen değisik enerji dlizeyli rasyonlann döl verimine etkileri üzerinde bir araştirma. (A study of the effects on reproduction of rations with différent energy levels given to white Karaman eves before mating). Ankara üniv.Zir.Fak.Yayinlan: 744, Ankara.

İmeryüiz, F. 1979. Texel ve Türk Merinosu Koyunlarinin Ŏnemli Verim Ŏzellikleri Bakimindan Kombinasyonuimkánlari üzerinde Araştirmalar (A Study on the Possibilities of Combination of Texel and Turkish Merino Breeds in Respect of Important Production Traits). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Yayinlari: 60, Ankara. (Eng. Summ).

İmeryuz, F. and Köseoğlu, H. 1980. Değisik besleme seviyelerinin Ankara keçi-lerinde, buyüme, yasama gücü, dölverimi ve bazi tiftik özelliklerine etkisi. (The effect of level of nutrition on the growth, survival, reproduction and mohair characteristics in Angora goats). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 20 (1–2), 20–39. (Eng. Summ).

İmeryüz, F. and Müftüoğlu, S. 1971. Konya Ereğli'de yetiştirilen Ile de France koyunlann bazi verim özellikleri. Yapaği bölümü. (Studies on the wool characteristics of Ile de France sheep at Konya-Ereğli State Farm). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 11(1–2), 13–27. (Eng. Summ).

İmeryüz, F. and Sincer, N. 1967. Degisik yaşlardaki Ankara keçilerinde çift kirkimin tiftik karakterleri ve çesitli verimler üzerine etkisi. (The effects of twice-yearly shearing on mohair quality and various production traits of Angora goats of différent ages). Lalahan Zoot.Araşt.Enst. Derg., 7(3), 80–114 (Eng. Summ).

Kaymakçi, M. 1982. Kimi Yerl i Koyun Irklannda Temel Dölerme Ŏzelliklerinin Değisimi üzerinde Araştirmalar. (Studies on the variationof basic reproductive characteristics of some native breeds of sheep). Ege Oniv. Zir.Fak. (Doçentlik Tezi), izmir.

Köprücü, E. 1975. Atatürk üniversités! Merinos ve Morkaraman sürülerinde Dö1verimine Tesir Eden Faktörlerin Paramètre Tahminleri (Parameter Estimates of Factors Affecting the Fertility of Merino and Morkaraman Sheep at Ataturk University Farm). Atatürk üniv. Yayinlan : 377, Erzurum.

Köseoğlu, H. 1978. Karagü1 koyunlarinda hormonal yöntemle ikizliğin arttirilmasi konusunda çalismalar. (Studies on the improvement of twining rate with the use of hormones in Karakul sheep). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 18(3–4), 64–77. (Eng. Summ).

Köseoğlu, H. and Aytuğ, C. 1961 a. Çukurova Harasi îvesi kuzulannin canli agirliklari üzerinde incelemeler. (Studies on body weights of Awassi lambs at Çukurova State Farm). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., S.10, 100–110. (Eng. Summ).

Köseoğlu, H. and Aytuğ, C. 1961 b. Çukurova Harasi îvesi koyunlarinm sütverimleri üzerinde arastirmalar. (Studies on milk production of Awassi ewes at Çukurova State Farm). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., S.11, 87–98. (Eng. Summ).

Mason, I.L. 1967. The Sheep Breeds of the Mediterranean. Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham Royal, Bucks, England.Müftüoglu, S. 1969. Konya Harasinda yetistirilen değisik generasyondan Merinos x Akkaraman melezi koyunlarin önemli verim özellikleri üzerinde arastirmalar. (Studies on some important production traits of Merino x Akkaraman crossbred sheep of various generations at Konya State Farm). (Doktora Tezi). Lalahan Zootek. Araşt.Enst.Yayinlan: 24, Ankara.

Müftüoğlu, S, 1974. Merinos x Morkaraman Melezlerinin önemli Verim özellikleri üzerinde Araştirmalar. (Studies on the Important Production Traits of Merino x Morkaraman Crosses). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Yayinlan: 35, Ankara. (Eng. Summ).

Müftüoglu, S. and örkiz, M. 1982. Halk elinde yetistirilen Ankara kecilerinde tiftik verimi ve önemli tiftik özellikleri (A study on mohair production and mohair quality in Turkish Angora goats). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 22(1–4), 3–20.

Okuyan, M.R., Yucelen, Y., Eliçin, A. and Çuvalci, H. 1973. Sütten kesilmis kuzularm entansif besisinde farkli besin maddeleri oranli rasyoniarin etki-leri üzerinde arastirmalar. I. Canli ağirlik artisi ve yem tüketimi üzerinde etkileri. (Studies on the effects of rations of different nutrients ratios on the fattening performances of weanling lambs. I. Effects on liveweight gain and feed consumption). Ankara Oniv.Zir.Fak.Yilliği, 23(4), 570–584.

Örkiz, M. 1969. Ankara kecisi oğlaklarinda doğum gömleği tipinin bazi verim özellikleri ile iliskileri ve erken seleksiyon yönünden önemi. (The relation of birthcoat type to some production characteristics in Angora goat kids and its use for early selection). (Doktora Tezi), Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Yayinlari: 26, Ankara.

Örkiz, M. 1972. Karacabey ve Konya Merinos koyunlainin Lalahan sartlarinda bazi verim özellikleri. (The performance of Karacabey and Konya Merino Sheep at Lalahan). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 12(1–2), 32–42.(Eng. Summ).

Örkiz, M., Kaya, F. and Çalta, H. 1984. Kangal tipi Akkaraman Koyunlannin bazi önemli verim özellikieri (Some important production traits of White Karaman sheep of Kangal type). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 24(1–4), 15–33. (Eng. Summ).

Örkiz, M. and On, G. 1978. Merinos koyunlarinda kontr-sezon sifat uygulamasiüzerinde bir arastirma. (A study on the out-of-season mating of Merino sheep). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 18(1–2), 27–34. (Eng. Summ).

Özcan, B. and Kaymaz, 5. 1968. lvesi koyunlarinda bazi çevre faktörlerinin süt verimine etkisi ve seleksiyonda kismi süt kayitlarindan faydalanma İmkânlari üzerinde bir arastirma. (Effects of some environmental factors on milk yield in Awassi sheep and the use of part-time milk records in selection).Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg. 7(1–2), 17–28 (Eng. Summ).

Özcan, H. 1960. Gökhöyük Devlet üretme Çiftliği Merinos x Karayaka Melezlerinin Beden ŏlçüleri ve Yapaği Vasiflari üzerinde Araştirmalar (Studies on the Body Measurements and Wool Characteristics of Merino x Karayaka Crosses at Gökhöyük State Farm). Ankara üniv. Vet.Fak.Yayinlari: 122, Ankara (Eng. Summ)

Özcan, H. 1965. Çesme (Sakiz) ve ïmroz Koyunlarinda Beden Yapnsi, Süt ve Yavru Verimleri, Yapaği Karakterleri ve Bunlarm Diğer Memleketlerdeki Süt Koyunlari ile Mukayesesi ve Bilhassa Sütçülük Yönünden Islah Tedbirleri. (Body Coformation, Milk and Lamb Production, Wool Characteristics of Çesme-Sakiz and tmroz Sheep, and their Comparison With Other Milk Breeds of Sheep).Ankara üniv.Vet.Fak.Yayinlari: 177, Ankara.

Özcan, H. 1967. Çifteler Harasi'nda yetistirilen Karagül kuzularinda bukle sekilleri, parlaklik ve doğum ağirliğinin kalitim dereceleri üzerinde arastirma. (A study on heritability of curl forms, luster and birth weight of Karakul lambs at Çifteler State Farm). Lalahan Zoot.Araşt.Enst. Derg.,7(1–2), 38–52. (Eng. Summ).

Özcan, H. 1970 a. İnanli inekhanesinde Kivircik koyunlarinin beden yapisi, yavru ve yapaği verimleri ve önemli yapaği karakterleri üzerindearastirmalar. (Studies on some important morphological and wool characteristics of Kivircik sheep on İnanli State Farm). Ankara Univ.Vet.Fak.Derg., 17(4), 467–483.

Özcan, H. 1970 b. Kivircik koyuniarmda yapaği verimi ile yas, doğum tipi, kuzu sayisi ve canli ağirlik arasindaki iliskiler. (The relationship between greasy fleece weight and age, birthype, live weight and number of lambs suckling in Kivircik ewes). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg, 10(1–2), 31–40.

Özcan, H. 1970 c. Mezeniz çiftliğinde Kivircik koyunlan ile Doğu Frizya xKivircik melezlerinin beden ölçüleri ve canin ağirliklari üzerinde arastirmalar. (Studies on the body measurements of Kivircik and East Friesian x Kivircik crossbred sheep on Meseniz Farm). Ankara öniv.Vet.Fak.Derg.,17(3), 285–292.

Özcan, H. 1970 d. Kivircik kuzularinda doğum ağirliğinin kalitim derecesi ve bazi çevre faktörlerinin doğum ağirliğma etkileri. (Heritability of birth weight in Kivircik lambs and effects of age and weight of dam and sex and birthtype of lambs on birth weight). Ankara üniv.Vet.Fak.Derg, 17(2), 190–200. Özcan, H. 1975. Kivircik Koyunlarinin önemli Verim özelliklerinin Geliçtirilmesinde Texel Irkindan Faydalanma İmkânlari. (Possibilities of Using Texel Breed for Improving Important Production Traits of Kivircik Sheep). Project Final Report, T.B.T.A.K. -VHAG 51 k, Ankara.

Özcan, H. and Aki, T. 1973. İnanli Zootekni Araştirma Kurumunda Kivircik ve Texel koç x Kivircik koyun F1 melezlerinde yapaği özellikleri. (Wool characteristics of Kivircik and Texel x Kivircik F-1 crosses raised at İnanli State Farm). Ankara univ.Vet.Fak.Derg., 20(4), 514–528. (Eng. Summ).

Özcan, H. and Aki, T. 1974 a. İnanli Zootekni Araştinna Kurumunda Kivircik ve çesitli Texel melez kuzularin gelisme ve yasama gücü bakimindan mukayesesi. (A comparative study of birth weight, 1iveweights, growth and lamb survival of Kivircik and different Texel crossbred lambs at İnanli State Farm). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 14(1–2), 3–21(Eng. Summ).

Özcan, H. and Aki, T. 1974 b. İnanli Zootekni Araştirma Kurumunda Kivircik ve Texel koç x Kivircik koyun F1 melezlerinde süt verimi üzerinde arastirmalar. (Studies on milk production of Kivircik and Texel x Kivircik crossbreds at İnanli State Farm). Ankara Univ.Vet.Fak.Derg., 21(1–2), 114–120. (Eng. Summ).

Özcan, H. and Yalçin, B.C. 1977. ŏzel Zootekni.(Special Animal Husbandry) (Mimeograph). Istanbul üniv.Vet.Fak., Istanbul.Özcan, H., Yalçin, B.C. Evrim, M. and Oğuz, H. 1980. imroz koyun irkinin yarientansif kosullardaki verim performansi. I.Büyüme, Yasama gücü ve canli ağirlik. (Production performance of Imroz sheep under semi-intensive conditions. I. Growth, survival rate and body weight). Istanbul üniv.Vet. Fak.Derg., 6(1–2), 1–9.

Özcan, K. 1965. Türkiye'de Bazi Koyun Irklariada Deri Follikülieri üzerinde Araştirmalar (Studies on the Skin Folliciles of Some Sheep Breeds in Turkey). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Yayinlan: 17, Ankara (Eng. Summ).

Özkan, K. 1976. Kuzulann Besi özellklerine Kaba Yemin Formunun ve Oraninin Etkileri üzerinde Araştirmalar. (Studies on the Effects of Type and Ratio of Roughages on the Fattening Performances of Lambs). Ege üniv.Zir. Fak. Yayinlan: 326, ïzmir,

Özcan, L. 1977. Çukurova üniversitesi Ziraat Fakültesinde Yetistirilen Kilis ve Kil Keçilerinin Islahinda Saanen ve G1 Genotipinden Yararlanma Olanaklan. (The possibilities of Using Saanen and B1 genotypes in improving Kilis and Hair Goats at the Agricultural Faculty of Çukurova University). Çukurova üniv.Zir.Fak.Yayinlan: 122, Adana. (Eng. Summ).

Özcan, L. 1983. Ceylanpinar Devlet üretme Çiftliğinde Yetistirilen ivesilerin islahinda Israil orijinli İvesi koçlarindan yararlanma olanaklan. (Possibilities of using Israeli Awassi rams to improve Awassi sheep at Ceylanpinar State Farm). Proc. International Symposium on Production of Sheep and Goat in Mediterranean Area: 366–372, October 17–21, 1983.Ankara.

Özcan, 1., Gürsoy, 0. and Torun, 0. 1983. Ceylanpinar Devlet Oretme Çiftliği'nde yetistirilen ivesi koyunlanmn bazi özeilikleri için populasyona ait genetik parametrelerin tahmini üzerinde bir arastirma. (A study on the estimation of genetic parameters of some production traits in the Awassi sheep raised at Ceylanpinar State Farm). Çukurova Oniv.Zir.Fak.Yilligi, 14(3–4), 195–207. (Eng. Summ).

Özkoca, A. 1961 a. Tadil edilmis yumurta sarisi-sodyum sitrat eriyiğinde sulandinlan koç spermasi ile yapilan tohumlamalardan elde edilen sonuçlar. (Results of inseminations obtained with the ram semen diluted with modified egg yolk-sodium citrate solution). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., S. 10, 27–32. (Eng. Summ).

Özkoca, A. 1961 b. Sulandirilarak saklanan koç ve teke spermalari ile yapilan tohumlamalardan elde edilen sonuçlar. (Insemination results with diluted and stored ram and buck semen). Lalahan Zoot.Araşt.Enst. Derg., S. 10, 49–53. (Eng. Summ).

Özkoca, A. 1964. Sulandiril arak 4–6 saat ve 24 saat bekletilmis koç spermalari ile tohumlanan koyunlarda elde edilen gebelik konusunda arastirmalar. (Studies on conception rates of ewes inseminated with diluted and stored ram semen up to 24 hours). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 4(4), 214–220. (Eng. Summ),

Özkoca, A. 1966. Progesterone ve gebe kisrak serumu ile koyunlarda kizginliğin düzenlenmesi ve ikizlik orammn arttinlmasi konusunda arastirmalar. (An investigation on estrus syncronization and rate of twinning in ewes treated with progesterone and pregnant mare sérum). Lalahan Zoot.Araşt. Enst.Derg., 7(1–2), 25–31. (Eng. Summ).

Özkoca, A. 1967. Koç spermasinin sulandirilmasi ve saklanmasi konusunda arastirmalar. (Studies on dilution and storage of ram semen). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 7(4), 131–136. (Eng. Summ).

Özkoca, A. 1968. Tohumlama mevsiminde estrus'un düzenlenmesi bakimindan koyunlara progesterone'un intramuscular ve intravaginal olarak uygulanmasindan elde edilen sonuçlar. (Results of imtramuscuiar and intravaginal application of progesterone to the ewes for estrus synchronization during breeding season). Lalahan Zoot.Araşt.Enst, Derg., 8(1–2), 29–34 (Eng. Summ).

Özmen, A.T. 1984. Investigation on the plant cover of some rangelands in Konya province. In Grassland and Animal Husbandry Research Institute Research Activities (Ed. A. Karabulut and M. Munzur). Grassland and Animal Husbandry Research Institute, Publication No: 97, Ankara.

Öznacar, K. 1962. Karaköy Harasindayetistirilen Karayaka koyunu yapağilarinda medullali elyaf çesitleri ve beden bölgelerindeki durumiari üzerinde arastirmalar. (Studies on the types of medullated fibers in the wools of Karayaka sheep at Karaköy State Farm and their distribution on the body). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg. , 2(3–4), 93–113. (Eng. Summ).

Öznacar, K. 1973. Karacabey Merinoslarinda Yapaği Yönünden Seleksiyon imkânlari. (Possibilities of Selection for Wool Characteristics of Karacabey Merinos Sheep). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Yayinlan: 32, Ankara.

Özsoy, M. K. 1974. Atatürk üniversitesi Merinos sürüsünde yapaği verimi ile ilgili vasiflara tesir eden faktörlerin parametre tahminleri. (Parameters estimâtes of factors affecting wool production traits in the Merino flock of Atatüirk University). Atatürk üniv.Zir.Fak .Derg., 5(1), 41–64. (Eng. Summ).

Özsoy, M.K. 1983. Merinos ve Morkaraman irklari ile bunlarin melezlerinin dölverimi, kuzu yasama gücü, büyüme özellikleri ve ilk kirkim kirli yapaği verimi bakimindan karsilastinlmasi. (Comparison of Merino, Red Karaman and their crosses in respect of fertility, survival rate and growth traits of lambs and wool production at first shearing). T.B.T.A.K. VII. Bilim Kongresi Tebliğleri, T.B.T.A.K. Yayinlan: 555, VHAG Seri No: 19, 391–401.

Özsoy, M.K. and Vanli, Y. 1984 a. Tvesi koyunlarinin döl verim unsurlarina çevre ve kalitim faktörlerinin etkileri. (Influence of environmental and hereditary factors on components of reproduction in Awassi sheep). Doğa Bil. Derg., Seri D 1, 8(3), 322–332. (Eng.Summ).

Özsoy, M.K. and Vanli, Y. 1984 b. Merinos, Morkaraman, İvesi saf ve melez kuzularin besi karkas özellikleri bakimindan değerlendirilmesi. (Evaluating some carcass characteristics of Merino, Red Karaman and Awassi purebred and crossbred lambs). DoğaBilg. Derg. Seri D 1, 8(3), 333–340.

Pekel, E. 1968. Malya Devlot üretme Çiftliği Akkaraman koyunlarinin vücut yapilisi ve yapaği özelli kleri bakimindan islahi üzerinde arastirmalar. (Studies on the improvement of Akkaraman sheep in Malya State Farm for some body measurements and fleece characteristics). Ankara üniv.Zir.Fak. Yayinlan: 330 Ankara. (Eng. Summ).

Reed, C.A. 1974. The beginnings of animal domestication. In Animal Agriculture. (Ed. H.H. Cole and M. Ronning), W.H. Freeman and Company, San Francisco.

Roberts, R.S., Güven, S. and Worrall, E.E. 1968. Türkiye'nin bati bölgelerindeki koyun sürülerinde görülen zayiat veölüm nisbeti ile mevsim, kuzulama devresi ve beslenme ile münasebeti. (Wastage and mortality in the ewe flocks of Western Turkey, and their relation to season, breeding cycle and nutrition). Pendik Vet.Kontr.Araşt.Enst.Derg., 1(2), Eng. 175–185, Turk. 186–193.

Ryder, M.L. and Stephenson, S.K. 1968. Wool Growth. Académie Press, London.

Sandikçioğlu, M. 1960. Konya Harasi'nda Yapilan Merinos x Akkaraman Melezlemeleri. (Merino x White Karaman Crossbreeding at Konya State Farm). Ankara Dniv.Vet.Fak. Yayinlari: 121, Ankara. (Eng. Summ).

Sandikçioğlu, M. 1961. Turkiye'de Akkaraman x Merinos Melezlemeleri. (Merino x White Karaman Crossbreeding in Turkey). Ankara üniv.Vet.Fak.Yayinlan: 141, Ankara.

Sandikçioğlu, M. 1968. Halk elindeki Merinos x Akkaraman melezlerinin fertilite, yasama gücü ve büyüme yönünden performanslan . (Performences of Merino x Akkaraman crosses in respect of ewe fertility, lamb survival and growth under field conditions). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg, 7(3), 56–68 (Eng.Summ).

Sandikçioğlu, M., tmeryüz, F., Müftüoglu, s. and Özcanar, K. 1968. Orta Anadolu Bölgesindeki halk yetistirmesi Akkaraman koyunlarinin önemli yapaği özellikleri ve yapağilann kullanilabilme yeteneklerinin tespiti (A study on some properties of Akkaraman wool in Central Anatolia and their suitability for usage). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 8(4): 105–125 (Eng. Summ).

Sani, M. 1976. Mergimir Yaylasi (Bingöl )'nin Hayvan Besleme Bakimindan Kalite ve Gücünun Saptanmasi üzerinde Araştirmalar (Studies on the Quaiity and Potential of Bingol Mergimir Plateau in Respect of Animal Nutrition). Firat uni v. Vet. Fak. Yayinlan : 6 , Elaziğ.

Sarican, C. (Personal Communication).

Sarican, C, Tömek, O. and Kizilay, E. 1973. Saf ve melez genotipten kasaplik kuzulann karkas kaliteleri üzerinde mukayeseli arastirmalar. (A comparative study on the carcass quality of pure and crossbred slaughter lambs). T.B.T.A.K. IV. Bilim Kongresi Dökümarn (VHAG), 1–3, Ankara.

Shelton, M. 1965. The relation of size to breeding performance of Angora does. Texas Agricultural experiment Station Research Reports (PR-2339), 18–19.

Shelton, M., 1981. Fiber production. In; C. Gall (editor). Goat Production, Academic Press, London, pp. 379–409.

Shelton, M. and Bassett, J.W. 1970. Estimate of certain genetic parameters relating to Angora goats. Texas Agricultural Station Research Report (PR-2750), 38–41.

Sidal, Ş. 1972. Gaziantep Bölgesinde Halk Elinde Yetistirilen İvesi Koyuniann Çesitli Verim özellikleri üzerinde Araştirmalar. (Studies on Différent Production Traits of Awassi Field Flocks in Gaziantep Région). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Yayinlan: 30, Ankara (Eng. Summ).

Sincer, N. 1962. Amerika'dan getirilen Ankara keçisi tekesinin melez yavru-lariyla yerli Ankara keçilerimizin tiftik verim ve karakterleri üzerinde mukayeseli bir arastirma. (A comparative study on the mohair production and mohair characteristics of the progeny groups of an American and native Angora bucks). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., S. 12, 63–79. (Eng. Summ)

Sincer, N. and Özcanar, K. 1960. Lalahan Numline Çiftliği Ankara keçilerinin, beden öiçüleri; dğum ve canli ağirliklan ile tiftik verimleri üzerinde arastirmalar.(Studies on the body measurements, birth weight, body weight and mohair production of Angora goats at Lalahan Animal Breeding Research Institute). Lalahan Zoot.Araşt.Derg., S. 6, 23–39. (Eng. Summ).

Sönmez, R. 1955. İvesi Koyunlannin Vücut Yapilislari, Çesitli Verimleri ve Bunlarin Diğer Yerli Koyunlarla Çesitli Verimler Bakimindan Mukayeseleri (Body Conformation and Différent Production Traits of Awassi Sheep and their Comparison With Other Breeds in Respect of Production). Ankara üniv.Zir.Fak.Yaymlari: 74, Ankara.

Sönmez, R. 1963. Breed characters and different productions in the Sakiz sheep (Chios Schafe) of Turkey. Z.Tierzucht.ZUchtBiol, 78(3), 281–286.

Sönmez, R. 1966. Koyunculuk ve Yapaği. (Sheep Husbandry and Wool). Ege üniv. Zir.Fak.Yayinlari: 108, izmir.

Sönmez, R. 1974. Melezleme Yolu ile Yerli Kil Keçilerinin Süt Keçisine Çevrilme Olanaklan. (Possibilities of Upgrading the Native Hair Goats to Milk Goats through Crossbreeding). Ege üniv.Zir.Fak.Yayinlan: 226, izmir.

Sönmez, R. 1975. Özel Zootekni. (Special Animal Husbandry). Ege Üniv.Zir. Fak.Yayinlari: 141, izmir.

Sönmez, R. and Alpbaz, A. 1975. Melezleme ve seleksiyon yolu ile imroz koyun-, lanrinin islaht üzerinde bir arastirma. (A study on the improvement of Imroz sheep through crossbreeding and purebreeding). T.B.T.A.K. V.Bilim Kongresi , Ankara

Sönmez, R., Alpbaz, A. and Kizilay, E. 1976. Dogu Frizya x KTvircik Mêlezlerinde Verim Ozellikleri Ozerinde bir Araştirma. (A study on the Production Traits of East Friesian x Kivircik Crosses). Ege ûniv.Zi r.Fak.Yayinlan : 285, îzmir.

Sönmez, R., Alpbaz, A.G. and Kizilay, E. 1977. Kivircik koyunianmn Texel'le melezleme yolu ile islahi imkânlan (Possibilities improving Kivircik sheep through crossbreeding with TexelJ.T.B.T.A.K. V. Bilim Kongresi Dokumam (VHAG), 251–258, Ankara.

Sönmez, R., Kaymakçi, M., Turkmut, L. and Kizilay, E. 1981. Tahirova koyun-lannda tipin sabitlestirilmesi uzerinde arastirmalar. Temel genetik bzdegin çesitli verim ve morfolojik bzellikieri . (Studies on the fixation of type in Tahirova sheep. Différent productive and morphological characteristics of the base genetic material). Doga Bil.Derg., Seri Di (5), (Eng. Summ).

Sönmez, R. and Kizilay, E. 1972. Ege universités! Ziraat Fakliltesi Menemen Uygulama Çiftliginde yetistirilen îvesi, Kivircik, Sakiz ve Odemis koyun-larinin verimie ilgili bzellikieri Uzerinde mukayeseli bir arastirma. (A comparative study on the production traits of Awassi, Kivircik, Sakiz and Odemis sheep raised at Menemen Expérimental Farm). Ege Oniv.Zir.Fak. Derg., A-9, 3–51.

Sönmez, R., Şengonca, M. and Alpbôz, A.G. 1970. Ege Oniversitesi Ziraat Fakultesinde yetistirilen Saanen sut keçilerinin çesitli ozellikleri ve verimleri uzerinde bir arastirma. (A study on différent characteristics and production traits of Saanen goats raised at the Agricultural Faculty of Aegean University). Ege univ.Zir.Fak.Derg. , 7(1).

Sönmez, R., Sengonça, M., Gbnlil , T. and Alpbaz, A.G. 1971, Ege universitesi Ziraat Fakliltesi kosullannda yetistirilen îvesi koyunlarinm çesitli ozellikleri ve verimleri uzerinde bir çalisma. (A study on différent characteristics and production traits of Awassi sheep under the conditions of Agricultural Faculty of the Aegean University). Ego univ, Zir.Fak.Derg., A-8, 1–26.

Sönniez, R. and Wassmuth, R, 1964. Untersuchungen über die Möglichkei ten der züchterischen Verbesserung der MiIchleistung von Awassi (ivesi), Sakiz (Chios) und Kivircik-Schafen in der Türkei. (Investigations on the improvement possibilities of the milk production of Awassi, Sakiz and Kivircik sheep in Turkey). Züchtungskunde, 36(1), 23–30.

Spöttel, W. 1929. Landwirtschaffliche Tierzucht in Anatolien. Berichte über Landwirtschaft, Bd. 10.

State Institute of Statistics. 1950–1985. Statistical Yearbooks. Published by the State Institute of Statistics, Ankara.

Şengonca, M. 1974. Keçi Yetistirme. (Goat Husbandry). Ege üniv.Zir.Fak. Yayinlan: 222, îzmir.

Şengonca, M. 1982. Die Ziegenzucht in der Turkei. (Goat Breeding in Turkey). Ege üniv.Zir.Fak.Derg. 19(1), 199–202.

Şengonca, M., Sönmez, R. and Alpbaz, A.G. 1970. E.U. Ziraat Fakultesinde yetistirilen Saanen x Kil ve Malta x Kil birinci generasyon meiezlerinin çesitli özellikleri ve verimleri üzerinde mukayeseli bir arastirma. (A comparative study on different characteristics and production traits of Saanen x Hair and Malta x Hair first generation crosses at the Agricultural Faculty of Aegean University). Ege Oniv. Zir.Fak.Derg.7(1).

Şengonca, M., Sönmez, R. and Kaymakçi, M. 1974. Islah edilmis Beyaz Alman Keçilerinin Ege Bölgesi kosullanna adaptasyonu ve verimleri üzerinde bir arastirma. (A study on the adaptation and production traits of improved White German goats under the conditions of Aegean Région). Ege Oniv.Zir. Fak.Derg., 11(3).

Tarman, Ö. 1962. Mera idaresi ve islahirnn lç Anadoluda toprak muhafazasi bakimindan önemi ve bölge ekonomisine tesiri. (The importance of range improvement and management in respect of soil conservation in Central Anatolia and its influence on the economy of the region). Ankara üniv. Zir.Fak.Yilligi, 1962(1).

Tekeş, M.A. 1973. tvesi x Akkaraman melezlerinde yapagi özellikleri. (Wool characteristics of Awassi x White Karaman crossbreds). Lalahan Zoot. Araşt.Enst.Derg., 8(1–2), 34–49.

Tellioğlu, S. 1975. Mérinos ve Morkaramanlarla Bunlarm F1 ve G1, melezleri Arasinda Yapaği özellikleri Bakimindan Mukayeseler (Comparisons among Merino, Morkaraman and Their F1 and B1 Crosses for Wool Characteristics). Ataturk üniv.Yayinlari:419, Erzurum. (Eng. Summ).

Tinar, R. 1983. Türkiye koyun ve keçilerinde helmint hastaliklan (Helminth diseases in sheep and goats in Turkey). Proc. International Symposium on Production of Sheep and Goat in Mediterranean Area: 79–83, October 17–21, Ankara.

Togay, C, Utkanlar, N., İmeryüz, F. and örkiz, M. 1961. Çifteler Harasi Dağliç koyunlanmn beden ölçüleri ve yapaği özellikleri üzerinde arastirmalar. (Studies on body measurements and certain wool traits of Dağliç sheep at Çifteler State Farm). Lalahan Z00t.Araşt.Enst. Derg. S.10, 54–73. (Eng. Summ).

Tuncel, E. and Bayindir, S. 1983. Genetic improvement of goats in Turkey. Proc. International Symposium on production of Sheep and Goat in Mediterranean Area: 33–45, October 17–21, 1983, Ankara.

Tuncel, E., Eliçin, A. and Koca, A.R. 1976. Saanen x Kilis melezi sütçü keçilerin Antalya Bölge Zirai Araşttrma Enstitüsü kosullarina adaptasyonu üzerinde araştirmalar. I.Döl verimi, yasama ve sut verimi. (Studies on the adaptation of Saanen x Kilis cross milk goats to the conditions of Antalya Régional Agricultural Research Institute. I. Fertility, survival rate and milk production). Ankara üniv.Zir.Fak.Yilliği, 26(1).

Tuncel, E. and Yener, M. 1983. Keci Yetistirme. (Goat Husbandry). Ankara üniv.Zir.Fak. Teknik Yayin: 97, Ankara.

Tuncer, S.D. 1981. Sütten Kesilmiş Merinos Kuzulanmn Rasyonlarma Değisik Düzeylerde Katilan üre ve Amonyum Sulfatin Besi Performansi, Karkas Özellikleri ve Kan ve Rumen Sivisi Metabolitleri üzerine Etkisi. (Effects of Différent Levels of Urea and Ammonium Sulfate in the Rations of Weaned Merino Lambs on Fattening Performance, Carcass Characteristics and on the Metabolites of Blood and Rumen Fluids). Ankara Üniv.Vet.Fak. (Doçentlik Tezi), Ankara. (Eng. Summ).

Uluocak, N. 1974. Kirklareli yöresi meralan ve floristik analizleri. (Range lands and their floristic analysis in Kirklareli Province). Istanbul üniv. Orman Fak.Derg., Séries A, 24(2), 131–193 (Eng. Summ).

Uluocak, N. 1984. Toprak Korunmasi ve Yem Ni teli gi Bakimindan Türkiye'nin Önemli Dogal Otlak Bitkileri. II. Baklagiller (The Important Natural Range Vegetation of Turkey in Respect of Soil Conservation and Nutritional Quality). Istanbul Univ.Orman Fak.Yayinlari: 358, Istanbul.

Utkanlar, N. İmeryüz, F., Özcanar, K. and Müftüoğlu, Ş. 1963. Türkiye kil keçi yünlerinde incelik dereceleri ve renk özellikleri üzerine arastirmalar ve bulunan sonuçlann Kesmir, Lama, Vicuna ve Guamago yunleri ile mukayeseleri. (Studies on the fineness and colour characteristics of the Turkish hairy goat wool and its comparison with those of Cashmere, Lama; Vicuna and Guamago wools). Lalahan Zoot.Araşt, Enst.Derg., 3(2), 8–25.

Utkanlar, N., İmeryüz, F., Müftüoğlu, Ş. and Özcanar, K. 1964 a. Trakya Bölgesindeki halk yetistirmesi Kivircik koyunlann çeşitli yapagi bzel-likleri ve aralanndaki ilgiler. (A study on some wool properties of Kivircik sheep in Thrace Region and relationships among wool characteristics). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 4(1), 22–54. (Eng. Summ).

Utkanlar, N., İmeryüz F., Özcan, K. Müftüoglu, Ş. and Öznacar, K. 1964 b. Marmara Bölgesindeki halk yetistirmesi ve İnanli tnekhanesi ile Türkgeldi Devlet üretme Çiftligi Kivircik koyunlarmda çesitli yapaği özellikleri üzerinde arastirmalar (A study on some properties of Kivircik wool in Marmara Région and in înanli ve Türkgeldi State Farms). Lalahan Zoot. Enst.Derg., 4(2–3), 136–158 (Eng. Summ).

Utkanlar, N., îmeryliz, F., Müftüoğlu, 5. and Özcanar, K. 1965. Halk yetistirmesi Dağliç koyunlarinm önemli yapaği özellikleri üzerinde arastirmalar (A study on some characters of Dağliç wool). Lalahan Zoot.Araşt.Enst. Derg., 5(3–4), 70–88. (Eng. Summ).

Van der Westhuysen, J.M., Wentzel, D. , and Grobler, M.C., 1981. Angora Goats and Mohair in South Africa. Nasionale Koerante Beperk, Port Elizabeth.

Vanli, Y. 1976. Atatürk üniversitesi Morkaraman sürlisünde yapaği ve süt verimi özelliklerinin fenotipik ve genetik paramètre tahminleri. I. Fenotipik parametrelerin tahmini. (Estimâtes of phenotypic and genetic parameters of wool and milk production traits in the Red Karaman flock of Atatürk University Farm. I.Estimâtes of phenotypic parameters). Atatürk üniv.Zir. Fak.Derg., 7(2), 93–117.

Vanli, Y. 1983. Atatürk üniversitesi Morkaraman sürüsünde yapagi ve süt verim özelliklerinin fenotipik ve genetik parametrelerinin tahmini. II. Genetik parametrelerin tahmini. (Estimâtes of phenotypic and genetic parameters of wool and milk production traits in the Red Karaman flock of Atatürk üniversity Farm. II. Estimâtes of genetic parameters). T.B.T.A.K. VII. Bilim Kongresi Tebliğleri, T.B.T.A.T. Yayinlan:555, VHAG Seri No: 19. 471–478.

Vanli, Y., özsoy, M.K., Emsen, H., Dayioğlu, H. and Bas, S. 1984. Mérinos x Morkaraman melezlemesinin kuzu besi ve karkas bzellikleri bakimindan değerlendiriImesi, (The évaluation of Merino x Morkaraman crossbreeding for the fattening performance and carcass characteristics of the lambs). Doğa Bil. Derg., Seri D1, 8(3), 315–321. (Eng. Summ).

Yalçin, B.C. 1969 a. Bazi çevre faktbrlerinin Dağliç kuzularimn doğum ve sütten kesme ağirliklan üzerindeki etkileri. (The effects of some environmental factors on birth and weaning weights in Dağliç lambs). Ankara Univ.Vet.Fak.Derg., 16(1). 1–16.

Yalçin, B.C. 1969 b. Dağliç kuzularinda doğum ve sütten kesme ağirliklarinin bazi genetik parametreleri. (Some genetic parameters of birth weight and weaning weight in Dağliç sheep). Ankara üniv.Vet.Fak.Derg., 16(3), 169–179.

Yalçin, B.C. 1972 a. Konya Merinoslarinda öneml i bazi dölverimi özelliklerinin fenotipik ve genetik parametreleri ve bu özelliklerin seleksiyonla islahi üzerinde arastirmalar. (Studies on the phonotypic and genetic parameters and on the improvement through selection of the important fertility traits in Konya Merino sheep). Ankara Oniv.Vet.Fak.Derg., 19(3), 349–363. (Eng. Summ).

Yalçin, B.C, 1972 b. Ankara kecilerinde tiftik veriminin ve tiftik özelliklerinin islahinda deri follikü özelliklerinden yararlamlma imkânlari. (Possibilities of using skin follicle characteristics in the improvement of mohair characteristics). Lalahan Zoot.Araşt.Enst.Derg., 12(3–4), 22–38. (Eng. Summ).

Yalçin, B.C. 1977. Local cattle and sheep breeds in Turkey and their performance. Published in "Mediterranean Cattle and Sheep in Crossbreeding", (p. 32–36), Report of the First Expert Consultation on Breed Evaluation and Crossbreeding, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Yalçin, B.C. 1978. Türkiye'de koyun islahi alamndaki arastirma ve gelistirme çalismalari. (Research and development work in the field of sheep breeding in Turkey). T.B.T.A.K. VI Bilim Kongresi, 1977, Ankara, VHAG Tebliğleri: 747–755.

Yalçin, B.C. 1979. Sheep Breeds of Afghanistan, Iran and Turkey. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO Publications, Rome.

Yalçin, B.C. 1982 a. Angora goat breeding. Proc. Third International Conference on goat production and disease: 269–278, 10–15 January, 1982, Tucson, Arizona.

Yalçin, B.C. 1982 b. Rambouillet x Dağliç melezlemesiyle gelistirilmis etyapaği yönlü yeni bir koyun tipi: Ramliç. (A new meat-and-wool type sheep developed through Rambouillet x Dağliç crossbreeding: Ramliç). Istanbul ûniv.Vet.Fak.Derg., 8(2), 5–15. (Eng. Summ).

Yalçin, B.C. and Aktas, G. 1969. Ergin îvesi ve Akkaraman koyunlanrnn Konya Ereğlisi sartlarindaki performanslari. (Performances of Awassi and Akkaraman sheep under Ereğli-Konya conditions). Lalahan Zoot.Araşt.Enst. Derg., 9(4–3), 1–14. (Eng. Summ).

Yalçin, B.C. and Aktas, G. 1971. İvesi ve Akkaraman koyunlan ile bunlann melezlerinin süt verimi ve diğer verim özellikleri yönünden karsilastiril-masi. (Comparison of Awassi and White Karaman sheep and their crosses in respect of milk production and other production characteristics). T.B.T.A.K. III. Bilim Kongresi, 25–27 October, 1971, Ankara, VHAG Tebliğleri: 48–49.

Yalçin, B.C. and Aktas, G. 1976. Ile de France ve Akkaraman koyunlan ile bunlarin melezlerinin verimle ilgili özellikleri üzerinde karşilaştirmali arastirmalar. (Comparative studies on the production characteristics of Ile de France and Akkaraman sheep and their crosses). Istanbul Oniv.Vet. Fak.Derg., 2(1), 21–40. (Eng. Summ).

Yalçin, B.C., Aktas, G. and Sandikçioğlu, M. 1968. ivesi kuzulanni değisik sürelerde sütten kesmenin kuzulann büyümesine ve analarin süt verimine etkisi. (Effects of weaning at different ages on the growth of lambs and milk production of dams in Awassi breed of sheep). Lalahan Zoot.Araşt. Enst.Derg., 8(3), 45–55 (Eng. Summ).

Yalçin, B.C., Aritürk, E., İmeryüz, F., Sincer, N. and Müftlüoglu, S. 1979. Genetic and environmental aspects of Angora Goat production. II. Phenotypic and genetic parameters for the important production traits. Istanbul Oniv. Vet.Fak.Derg., 5(2), 18–34.

Yalçin, B.C., Ayabakan, Ş., Köseoğlu, H. and Sincer, N. 1977. Dağliç koyunlarimn verimlerinin gelistiri lmesinde Rambouillet irkindan yararlanilma olanaklan. I. Dölverimi, kuzu yasama gücü ve büyüme hizi. (Possibilities of exploiting Rambouillet breed in the improvement of production characteristics of Dağliç sheep. I. Fertility, Lamb survival and growth rate). Istanbul Univ.Vet.Fak.Derg., 3(1–2), 1–21. (Eng. Summ).

Yalçin, B.C. and Ayabakan, S. 1977. Dağliç koyunlarinin verimlerinin gelistirilmesinde Rambouillet îrkindan yararlanilma olanaklari. II. Canli ağirlik, yapaği verimi ve yapaği özellikleri. (Possibilities of exploiting Rambouillet breed in the improvement of production characteristics of Dağliç sheep. II. Body weight, wool production and wool characteristics). Istanbul Univ.Vet.Fak.Derg., 3(1–2), 28–45. (Eng. Summ).

Yalçin, B.C. and Müftüoğlu, S. 1969. Merinos x Morkaraman melezlemesinde canli ağirlik ve yapaği özellikleri bakimindan genotip gruplari arasinda karsi-lastirmalar. (Comparisons among Morkaraman and Merino x Morkaraman crosses in respect of liveweight and flece characteristics) Lalahan Zoot.Araşt. Enst.Derg, 9(3–4), 55–71. (Eng. Summ).

Yalçin, B.C. Müftüoğlu, S. and Yurtçu, B.1972. Orta Anadolu Merinoslarinda önemii verim özelliklerinin seleksiyonla gelistirilme imkànlari. I. Cesitli özellikler bakimmdan performans seviyeleri. (Possibilities of improving important production characteristics of Central Anatolian Merino sheep through selection. I. Performance levels for different characteristics). Ankara Oniv.Vet.Fak.Derg., 19(1–2), 227–255. (Eng. Summ).

Yalçin, B.C., Müftüoğlu, Ş. and Yurtçu, B. 1979a. Orta Anadolu Merinoslarinda önemli verim özelliklerinin seleksiyonla gelistirilme İmkânlari. II. Verim özelliklerini etkileyen bazi çevre faktörleri. (Possibilities of improving important production characteristics of Central Anatolian Merino. II. Some environmental factors affecting production characteristics). Istanbul Oniv. Vet.Fak.Derg., 5(1), 1–18. (Eng. Summ).

Yalçin, B.C., Müftüoğlu, S. and Yurtcu, B. 1979 b. Orta Anadolu Merinoslarinda ŏnemli verim özelliklerinin seleksiyonla gelistirilme İmkânlari. III. Verim özelliklerine ait fenotipik ve genetik parametreler. (Possibilities of improving important production characteristics of Central Anatolian Merino through selection. III. Phenotypic and genetic parameters for production characteristics). Istanbul Oniv.Vet.Fak.Derg., 5(1), 19–40. (Eng. Summ).

Yalçin, B.C., Örkiz, M. and Müftüoglu, S. 1983. Systems of Angora goat raising in Turkey. Proc International Symposium on Production of Sheep and Goat in Mediterranean Area: 317–326, October 17–21, 1983, Ankara.

Yalçin, B.C., Özcan, H., Evrim, M. and Altinel, A. 1980. îmroz koyun irkinin yari-entansif kosullardaki verim performansi. II.Dölverimi, Süt verimi ve yapagi özellikieri. (Production performance of Imroz sheep under semiintensive conditions. II. Fertility, milk production and wool characteristics). Istanbul univ.Vet.Fak.Derg., 6(1–2), 11–21. (Eng. Summ).

Yarkin, I. 1956. Kivircik koyunlarinin yetistirme, vücut özellikleri ve verimieri üzerinde arastirmalar. (Studies on the management, body conformation and production traits of Kivircik sheep). Ankara Oniv.Zir. Fak.Yilliği, 1956(6), 73–119.

Yarkin, I. 1958. Dağliç koyunlarinda yetistirme, vücut yapilisi ve yapagi özellikleri. (Management, body measurements and wool characteristics in Dağliç sheep). Ankara üniv.Zir.Fak.Yiiliği,1958 (4), 193–220.

Yarkin, I. 1964. Herik koyunu yapağisi üzerinde arastirmalar. (Wool characteristics of Herik sheep). Ankara üniv.Zir.Fak. Yilliği,14 (1–2), 133–149. (Germ. Summ).

Yarkin, I. 1965. Keçi, Deve ve Domuz Yetiştirmesi. (Goat, Camel and Pig Husbandry). Ankara üniv.Zir. Fak. Yayinlan: 243, Ankara.

Yarkin, I. and Eker, M. 1954. Kars çevresinde yetistirilen Tuj koyunu üzerinde çalismalar. (Studies on the Tuj sheep raised in Kars area). Ankara Oniv.Zir. Fak.Yilligi, 1954 (4), 375–388.

Yarkin, I. and Eker, M. 1961. Studies on some breeding characteristics of Kilis milk goats. Yb.Fac.Agr.Univ. Ankara, 143–152.

Yarkin, I. and Eliçin, A. 1966. über die Zucht, den Körperbau und die Liestungen der İvesischafe in der Türkei. (Studies on morphological characteristics and productions of Awassi sheep in Turkey). Yb. Fac.Agr., Univ.Ankara, 6, 42–57.

Yarkin, I. and Eliçin, A. 1966. İvesi koyunlarinin vücut yapilislan ve verimieri üzerinde arastirmalar. (Studies on morphology and productions of Awassi sheep). Ankara univ.Zir.Yayinlari: 226, Ankara (Germ.Summ).

Yarkin, I. and Öztan, T. 1967. İvesi koyunlarinda fazla süt aima İmkânlari üzerinde arastirmalar. (The possibilities of increasing milk yield in Awassi sheep). Ankara Univ.Zir.Fak.Yi11iği, 17(3–4) 692–727. (Germ. and Eng. Summ).

Yarkin, I. and Sönmez, R. 1961 a. Preliminary results from a study on the fineness and uniformity of the wool of Kivircik sheep raised in Western region of Turkey. Yb. Fac. Agr.Univ.Ankara, 3, 107–114.

Yarkin, î. and Sönmez, R. 1961 b. Kilis süt keçilerinin irk vasiflari, vücut yapilislari ve oglaklannda büyüme üzerinde arastirmalar. (Studies on the breed characteristics, body form and growth in Kilis milking goats). Ankara Univ.Zir.Fak.Yilligi, 11 (1), 1–18.

Yarkin, İ. and Tuncel, E. 1974. İvesi Koyunlarinin Süt ve Diğer Verimlerine Ait Genetik Parametreler ve Genotipin Islahi Yollari. (Genetic Parameters of Milk and Other Production Traits of Awassi Sheep and their Genotypic Imrovement). Ankara Oniv.Zir.Fak.Yayinlari : 496, Ankara. (Eng. Summ).

Yarkin, I. and Yavuz, O. 1964. Göller Bölgesi Dağliç koyunlarinda yetistirme, vücut yapilisi, yapaği özellikleri ve verimleri. (Breeding properties, body and wool characteristics and productions of Dağliç sheep of Lake Region). Ankara Üniv.Zir.Fak. Yilligi, 14(3–4), 231–258. (Eng. Summ).


Previous Page Top of Page Next Page