S T A N ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT DLA WYŻYWIENIA i ROLNICTWA W ŚWIECIE – w skrócie

Komisja ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa


S T A N
ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT
DLA WYŻYWIENIA i ROLNICTWA
W ŚWIECIE
– w skrócie


PDF1 Mb


Publikacja wydana przez
INSTYTUT ZOOTECHNIKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Published by arrangement with the Food and Agriculture Organization
of the United Nations by the
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF ANIMAL PRODUCTION

Kraków 2008


Niniejsza publikacja została pierwotnie wydana przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jako Stan Zasobów Genetycznych Zwierząt dla Wyżywienia i Rolnictwa w Świecie – w skrócie oraz Światowy Plan Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt i Deklaracja z Interlaken. Użyte określenia i materiał przedstawiony w tej publikacji nie wyrażają opinii Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa odnośnie stanu prawnego któregokolwiek z państw, jego terytoriów, miast lub obszarów, ani władz, jak również wyznaczonych przez nich granic. Określenia gospodarki krajów »rozwiniętych« i »rozwijających się«, użyte w celach statystycznych, niekoniecznie odzwierciedlają poglądy na temat stadiów rozwojowych osiągniętych przez poszczególne kraje, terytoria, czy obszary. Odpowiedzialność za tłumaczenie tekstu na język polski ponosi Współwydawca. FAO nie ponosi odpowiedzialności za wierność tłumaczenia.

© FAO (2007) English edition
© Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy (2008)

Wydanie polskie
Tłumaczenie:
mgr Jerzy Pilawski
Korekta merytoryczna:
dr inż. Elżbieta Martyniuk
Redakcja:
mgr Danuta Dobrowolska
mgr Bogusława Krawiec
Maria Makarewicz

Druk: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Cytowanie: IZ-PIB. 2008. Stan Zasobów Genetycznych Zwierząt dla Wyżywienia i Rolnictwa w Świecie – w skrócie (tłumaczenie: FAO. 2007. The State of the World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture – in brief).

Citation: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy. 2008. Stan Zasobów Genetycznych Zwierząt dla Wyżywienia i Rolnictwa w Świecie – w skrócie, Wiadomości Zootechniczne, 46(1) Zeszyt specjalny. Publikacja wydana w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.


Indeks

1   [240 Kb]

  Słowo wstępne
  Streszczenie
  Wprowadzenie

2   [660 Kb]

  CZĘŚĆ 1
  Stan bioróżnorodności rolniczej w sektorze produkcji zwierzęcej

  CZĘŚĆ 2
  Trendy w sektorze produkcji zwierzęcej

  CZĘŚĆ 3
  Potencjał dla użytkowania zasobów genetycznych zwierząt

3   [180 Kb]

  CZĘŚĆ 4
  Aktualny stan wiedzy o użytkowaniu zasobów genetycznych zwierząt

  CZĘŚĆ 5
  Użytkowanie zasobów genetycznych zwierząt – potrzeby i wyzwania


© FAO (2007) English edition
© Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy (2008)