GLOBAL HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSURSER og INTERLAKEN-ERKLÆRINGEN

Kommisjonen for genetiske ressurser for mat og landbruk

GLOBAL HANDLINGSPLAN FOR
HUSDYRGENETISKE RESSURSER
og INTERLAKEN–ERKLÆRINGEN

Vedtatt av den
Internasjonale konferansen
om husdyrgenetiske ressurser
Interlaken, Sveits 3.–7. september 2007

full PDF
- 499 Kb

DE FORENTE NASJONERS ORGANISASJON FOR MAT OG LANDBRUK
Roma, 2007ABSTRACT

Bærekraftig bruk, utvikling og bevaring av verdens husdyrgenetiske ressurser er livsviktig for landbruk, matproduksjon, bygdeutvikling og miljøet. I erkjennelse av behovet for utvikling av et effektivt rammeverk til forvaltning av disse ressursene og for å sette fokus på trusselen som genetisk erosjon utgjør, møttes 109 land i september 2007 på den første Internasjonale konferansen om husdyrgenetiske ressurser for mat og landbruk i Interlaken, Sveits. Konferansen vedtok Den globale handlingsplanen for husdyrgenetiske ressurser – som omfatter 23 strategiske prioriteringer for handling for å fremme fornuftig forvaltning av disse livsviktige ressursene.

Den globale handlingsplanener resultatet av en nasjonalt gjennomført prosess som omfattet rapportering, analyse og diskusjon. Prosessen førte også til utarbeidelsen av Statusrapporten om verdens husdyrgenetiske ressurser for mat og landbruk, den første omfattende globale evaluering av husdyrmangfold og dets forvaltning.

Konferansen vedtok også Interlaken-erklæringen om husdyrgenetiske ressurser, som bekrefter landenes forpliktelse til å iverksette Den globale handlingsplanen og sikre at verdens husdyrmangfold utnyttes til styrking av den globale matsikkerheten og forblir tilgjengelig for framtidige generasjoner.Published by arrangement with the Food and Agriculture Organization of the United Nations by
Norwegian Genetic Resource Centre

Denne teksten ble opprinnelig utgitt av de Forente Nasjoners Organisasjon for Mat og Landbruk (FAO) som «Global Plan of Action for Animal Genetic Resources and the Interlaken Declaration». Betegnelsene som er brukt og presentasjonen av materialet i denne publikasjonen er ikke på noen måte å anse som en meningsytring fra de Forente Nasjoners Organisasjon for Mat og Landbruk om juridisk status for et land, en region, en by eller et område eller dets myndigheter, eller om fastsettelse av landets, regionens, byens eller områdets grenser. Betegnelsene «industriland» og «utviklingsland» er brukt som statistisk hjelpemiddel, og uttrykker ikke nødvendigvis en vurdering av utviklingsstadiet som et spesielt land, region eller område har oppnådd. Utgiver av den norske utgaven er ansvarlig for oversettelsen av teksten til norsk, og FAO er ikke ansvarlig for oversettelsens presisjon.
© FAO (2007) engelsk utgave
© Norsk genressurssenter (2008) norsk utgave