ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

Υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Διάσκεψη για τους Γενετικούς Πόρους
των Αγροτικών Ζώων στο Ιντερλάκεν της Ελβετίας, 3 – 7 Σεπτεμβρίου 2007

full PDF
- 1,182 Kb

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
Ρώμη, 2007ABSTRACT

H αειφορική χρήση, ανάπτυξη και διατήρηση των γενετικών πόρων των αγροτικών ζώων, διεθνώς, είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, την αγροτική ανάπτυξη και το περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού πλαισίου για τη διαχείριση αυτών των πόρων και την αντιμετώπιση της απειλής της γενετικής διάβρωσης, αντιπροσωπείες 109 χωρών συμμετείχαν το Σεπτεμβρίο του 2007 στην πρώτη Διεθνή Τεχνική Διάσκεψη για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων που πραγματοποιήθηκε στο Ιντερλάκεν της Ελβετίας. Η δίασκεψη υιοθέτησε το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων, το οποίο περιλαμβάνει 23 στρατηγικές προτεραιότητες για δράση με στόχο την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης αυτών των πολύτιμων πόρων.

Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης είναι το επιστέγασμα μιας διαδικασίας, με την ενεργό συμμετοχή των χωρών, καταγραφής, ανάλυσης και συζήτησης, η οποία κατέληξε επίσης στην ολοκλήρωση της Παγκόσμιας Κατάστασης των Γενετικών Πόρων των Αγροτικών Ζώων για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία, την πρώτη πλήρη αξιολόγηση της ποικιλότητας των αγροτικών ζώων και της διαχείρισής της.

Η Διάσκεψη υιοθέτησε επίσης τη Διακήρυξη του Ιντερλάκεν για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων, μέσω της οποίας επιβεβαιώνεται η δέσμευση των χωρών για την υλοποίηση του Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης και για τη διασφάλιση ότι η παγκόσμια βιοποικιλότητα των αγροτικών ζώων χρησιμοποιείται για την προώθηση της ασφάλειας τροφίμων και παραμένει διαθέσιμη για τις επόμενες γενεές.Το πρωτότυπο κείμενο στην αγγλική γλώσσα δημοσιεύθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών ως Global Plan for Action for Animal Genetic Resources and the Interlaken Declaration. Για τη μετάφραση του κειμένου στα ελληνικά, συνεργάστηκαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας της Ελλάδας και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο κείμενο, θα ισχύει η αρχική γλώσσα.

Οι ονομασίες/προσδιορισμοί που χρησιμοποιούνται και η παρουσίαση υλικού στην παρούσα έκδοση δεν υποδηλώνουν την έκφραση οιασδήποτε γνώμης από μέρους του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη νομική υπόσταση οποιασδήποτε χώρας, έκτασης, πόλης ή περιοχής ή των εξουσιών της ή τον καθορισμό των συνόρων ή ορίων της. Η αναφορά συγκεκριμένων εταιριών ή βιομηχανικών προϊόντων, τα οποία είτε έχουν κατοχυρωθεί εμπορικά είτε όχι, δεν υποδηλοί ότι αυτά έχουν εγκριθεί ή προταθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών εις βάρος άλλων παρόμοιας φύσης, τα οποία δεν αναφέρονται.

ISBN 978-92-5-905848-2

© 2010 (Ελληνική έκδοση). Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής
Έρευνας, Ελλάδα και Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, Κύπρος.

© FAO, 2007 (Αγγλική έκδοση)