Globální strategický plán pro živocišné genetické zdroje a deklarace z interlaken

Komise pro genetické zdroje pro výživu a zemedelství

GLOBÁLNÍ STRATEGICKÝ PLÁN PRO
ŽIVOCIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE
a DEKLARACE Z INTERLAKEN

prijatý
Mezinárodní technickou konferencí
o živocišných genetických zdrojích pro výživu a zemedelství
Interlaken, Švýcarsko, 3. – 7. zárí 2007

full PDF
- 1.6Mb

ORGANIZACE OSN PRO VÝŽIVU A ZEMEDELSTVÍ
Rím, 2007ABSTRAKTNÍ

Udržitelné využívání, rozvoj a konzervace svetových genetických zdroju hospodárských zvírat mají pro zemedelství, produkci potravin, rozvoj venkova a životní prostredí životne duležitý význam. 109 státu se v zárí roku 2007 sešlo pri uznání potreby rozvoje a efektivního rámce pro rízení techto zdroju a pro rešení hrozby genetického úbytku na první Mezinárodní technické konferenci o živocišných genetických zdrojích pro výživu a zemedelství, která se konala v Interlaken ve Švýcarsku. Konference prijala Globální strategický plán pro živocišné genetické zdroje, který zahrnuje 23 strategických priorit jednání na podporu racionálního rízení techto životne duležitých zdroju.

Globální strategický plán je výsledkem procesu vytvárení zpráv, analýzy a diskuse rízené na úrovni státu, který zároven vedl k príprave Stavu svetových živocišných genetických zdroju pro výživu a zemedelství, který je prvním komplexním celosvetovým zhodnocením diverzity hospodárských zvírat a jejího rízení.

Konference také prijala Deklaraci z Interlaken o živocišných genetických zdrojích. která potvrzuje závazek státu realizovat Globální strategický plán a zajistit, aby byla biodiverzita svetových hospodárských zvírat využívána k podpore globálního zabezpecení potravin a zustala dostupná i pro budoucí generace.Použitá tvrzení a citace materiálu v tomto informacním produktu nepredstavují vyjádrení jakéhokoliv názoru ze strany Organizace OSN pro výživu a zemedelství (FAO) ve vztahu k právnímu nebo rozvojovému statutu jakéhokoliv státu, území, mesta nebo oblasti a jejich úradu nebo ve vztahu k urcení jejich hranic nebo pomezí. Zmínka o konkrétní spolecnosti, produktu nebo výrobci bez ohledu na to, zda byly patentovány neznamená, že je FAO schváluje nebo doporucuje prednostne pred jinými, které mají obdobnou povahu a které zmíneny nebyly.

Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování a šírení materiálu v tomto informacním produktu pro výuku nebo další nekomercní úcely se povoluje bez predchozího písemného schválení ze strany držitelu práv duševního vlastnictví za predpokladu, že bude plne uveden zdroj. Rozmnožování materiálu v tomto informacním produktu pro další prodej nebo jiné obchodní úcely bez predchozího písemného schválení ze strany držitelu práv duševního vlastnictví se zakazuje. Žádosti o takové schválení zasílejte na adresu: Vedoucí Pobocka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rím, Itálie nebo e-mailem na: copyright@fao.org

© FAO 2011