Previous Page Table of Contents Next Page


APPENDIX 2
Pamamaraan sa Pag-aalaga ng Bangus sa “Fishpen”
(Pen Culture of Milkfish)

A. Katangian ng bangus na angkop upang alagaan

B. Pinanggagalingan ng binhi o semilya ng bangus

C. Pagbibiyahe ng semilya mula sa pinagbilhan hanggang sa lugar ng “fishpen”

D. Pagdating sa kinalalagyan ng “fishpen”

E. Pag-aalaga sa “pen enclosure”

Kung patuloy ang di pagsapat ng pagkaing tubig bawat panahon, maaari ring bawasan ang dami ng pinawawalan sa “pen enclosure”, halimbawang 20 000 isang ektarya, upang hindi na magdagdag ng pagkain. Malaki pa rin ang tutubuin sa 20 000 isang ektaryang “stock”.

F. Karagdagang bagay na dapat gawin sa pangangasiwa

G. Paghahanda sa pag-ani at pagtitinda

H. Mga iba pang suliranin sa “fishpen culture”


Previous Page Top of Page Next Page