FC 110/21


财政委员会

第一一0届会议

2005年9月19 - 23日,罗马

批准各沙漠蝗防治委员会的预算

I. 引 言

1. 粮农组织目前设有三个沙漠蝗防治委员会;西南亚洲东部分布区沙漠蝗防治委员会;中部地区沙漠蝗防治委员会以及西北非洲沙漠蝗防治委员会,后者于2002年2月25日改名为“西部地区沙漠蝗防治委员会”。根据各委员会的“成立协定基本条文”[第IX条第4节行政事项(6)],各委员会的预算在执行之前应提交理事会(授权给财政委员会)。

2. 各委员会的预算使用各委员会信托基金中可获得的资金。这些资金的来源为委员会成员国的缴款。预算由参加国在委员会各届会议上决定,其额度按照标准预算普遍商定,有时包括利用前几年未使用的余额提供的额外数额。通常由届会批准当年和下一年的预算。

3. 本文提交的预算是中部地区沙漠蝗防治委员会2004年4月和西北非洲沙漠蝗防治委员会2005年1月以及西部地区沙漠蝗防治委员会2005年6月的届会批准的预算。列出的预算是“示意性的”,这是适用于各委员会的标准预算,与年度会费额有关。各委员会的下届会议将为这些年份编制更详细的预算,其中可能使用,也可能不使用未一些利用的余额。

附录A

粮农组织西南亚沙漠蝗防治委员会

信托基金预算

帐 户

说 明

2005

2006

2007
(示意数)

5013

顾 问

-

-

7,000

5014

合 同

7,500

3,000

2,142

5021

旅 行

18,500

20,500

15,000

5023

培 训

30,000

22,000

12,000

5024

消耗品采购

0

-

7,000

5025

非消耗品采购

175,000

55,300

20,000

5028

一般业务支出

 • 20,500
 • 20,500
 • 2,000

5029

支持费用(*)

 • 18,695
 • 11,345
 • 6,308
 

合 计

 • 270,195
 • 132,645
 • 71,450
         

*5024和5025帐户支持费用为5%

所有其它帐户支持费用为13%

附录B

粮农组织中部地区沙漠蝗防治委员会

信托基金预算

帐 户

说 明

2005
(批准数)

2006
(示意数)

2007
(示意数)

5012

一般服务人员的工资

29,024

16,000

16,000

5013

顾 问

25,000

7,500

7,500

5014

合 同

64,000

47,000

47,000

5020

加 班

1,000

0

0

5021

旅 行

25,000

50,000

50,000

5023

培 训

115,000

34,279

34,279

5024

易耗设备

112,000

25,000

25,000

5025

非易耗设备

7,000

25,000

 • 25,000

5028

一般业务开支

 • 20,000
 • 20,000
 • 20,000

5029

支持费用(*)

 • 42,223
 • 25,221
 • 25,221
 

合 计

 • 440,247
 • 250,000
 • 250,000
         

*5024和5025帐户支持费用为5%

所有其它帐户支持费用为13%

附录C

粮农组织西部地区沙漠蝗防治委员会

信托基金预算

帐 户

说 明

2005
(批准数)

2006
(示意数)

2007
(示意数)

5013

顾 问

0

0

40,000

5014

合 同

20,000

15,000

15,000

5021

旅 行

8,000

36,000

55,000

5023

培 训

35,000

35,000

10,266

5024

消耗品采购

0

0

10,000

5025

非消耗品采购

24,000

24,000

35,000

5028

一般业务开支

73,000

 • 110,000
 • 25,000

5029

支持费用(*)

 • 20,800
 • 28,600
 • 24,734

5050

索偿收费

 • 0
 • 0
 • 0
 

合 计

 • 180,800
 • 248,600
 • 215,000
         

*所有帐户的支持费用为13%