FAO Regional Office for Europe and Central Asia
Photo: ©FAO/Vyacheslav Oseledko

FAO-Türkiye Ortaklık Programları; gıda güvencesinin sağlanması, yoksulluğun azaltılması, orman ve ağaç kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi alanlarında aktif işbirliğine yönelik maddi, finansal ve operasyonel çerçeveyi sağlamayı hedefler.  

Merkezi Ankara’da bulunan FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi’nin desteklediği Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve diğer ülkeler, iki programın da yararlanıcı ülkeleri arasındadır.

FAO-Türkiye Ortaklık Programları

FAO- Türkiye Ortaklık Programı’nın genel amacı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye ve Türkmenistan’a gıda güvenliği ve kırsal yoksulluğun azaltılması konularında yardım sağlamaktır.

Program, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın temsil ettiği Türkiye hükümeti tarafından sağlanan güvence fonuyla finanse edilerek desteklenir. Türkiye 2006’da faaliyete geçen programa bugüne kadar toplamda 20 milyon dolar katkıda bulunmuştur.

Program ülke ve altbölgelerdeki aktörlerin resmi başvuruları yoluyla öncelikli olarak belirlerdikleri sorunlara çözüm olarak, talep odaklı biçimde geliştirilmiştir.

Faaliyetler altı kapsamlı alan üzerinde yoğunlaşır; gıda güvenliği, tarımsal ve kırsal kalkınma, ormancılık ve balıkçılığı kapsayan doğal kaynaklar yönetimi, tarım politikaları, gıda güvenilirliği, bitki ve hayvan genetik kaynakları.

Operasyonel düzenlemeler verimliliği ve esnekliği arttırmak için bürokratik engelleri olabildiğince azaltmak üzere yapılmıştır. Program kapsamında çalışan Yönlendirme Komitesi bütüncül olarak politik bir rehberlik sağlamanın yanında programın genel idaresi ve takibinden sorumludur. Komite,  ülkelerden ve ortaklardan gelen proje önerilerini gözden geçirir ve kabul eder.

2015-2019’u kapsayan programın ikinci safhası gıda güvenliği ve beslenme, tarım ve kırsal kalkınma, doğal kaynakların korunması ve yönetimi, tarım politikaları ve gıda güvenilirliği konularına yoğunlaşmaktadır.

FAO-Türkiye Ormancılık Programı

2015-2019 arasındaki beş yıllık dönemi kapsayan FAO  ve  Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında düzenlenen ortaklık anlaşmasıyla, Bakanlık yıllık 2 milyon dolar güvence fonuyla katkıda bulunmaktadır.

Anlaşmanın kapsadığı faaliyet alanları şunlardır:

  • Sürdürülebilir arazi yönetimi
  • Ormancılık politikaları ve kurumsal kalkınma
  • Orman yönetimi ve korunması
  • Orman ürünleri ve hizmetleri
  • Orman ve çevre
  • İnsan ve çevre
  • Değerlendirme ve takip
  • Dağlar ve su havzaları, orman dışındaki ağaçlar, şehir ve şehir çevresindeki ormancılık, tarımsal ormancılık gibi ortak konular.
  • Kuraklığın etkilerinin azaltılması ve arazi degradasyonun değerlendirilmesi