Base de datos FAOLEX
Date of text: 27 August 2010

Políticas

Date of text: 01 June 2018
Date of text: 01 October 2017

Legislación

Cultivos

Date of original text: 1972 (2002)
Date of original text: 24 August 1967 (2007)
Date of original text: 1937 (1971)
Date of text: 14 January 2013
Date of original text: 31 December 2001 (2009)
Date of original text: 16 August 1985 (2006)

Medio ambiente

Date of original text: 06 January 2000 (2009)
Date of text: 12 February 2009
Date of original text: 11 May 1965 (2002)
Date of original text: 1957 (2006)

Alimentación y nutrición

Date of original text: 11 May 1965 (2002)
Date of original text: 1921 (2012)
Date of original text: 22 October 2007 (2007)

Tierra y suelos

Date of text: 05 August 2019
Date of text: 27 April 2012
Date of original text: 1996 (2007)
Date of text: 18 January 1990
Date of text: 31 August 2016

Mar

Date of original text: 28 May 2009 (2012)
Date of original text: 23 August 2006 (2007)
Date of text: 22 August 1989
Date of original text: 11 January 1978 (1993)
Date of original text: 11 December 1956 (1992)

Acuerdos Internacionales