FAOLEX数据库

政策

法律

农业

Date of original text: 06 April 2001 (18 July 2017)
Date of original text: 10 July 1998 (17 July 2018)
Date of original text: 1998 (01 December 2013)
Date of original text: 1998 (2006)

种植植物

Date of text: 25 July 2014
Date of original text: 04 March 2003 (23 February 2018)
Date of text: 16 January 2020
Date of original text: 29 March 2005 (18 July 2017)
Date of original text: 07 April 2000 (18 July 2017)
Date of original text: 05 July 1999 (12 October 2018)

环境

Date of original text: 25 September 2002 (03 February 2017)
Date of text: 13 July 2012
Date of original text: 28 May 1996 (03 June 2011)
Date of original text: 28 May 1996 (21 December 2012)
Date of text: 15 May 1996
Date of original text: 09 August 2002 (19 September 2017)

土地和土壤

Date of original text: 06 November 2007 (26 July 2013)
Date of original text: 2007 (20 November 2009)
Date of original text: 01 January 2001 (28 December 2017)
Date of original text: 24 April 1996 (23 December 2003)

牲畜

Date of original text: 08 February 2008 (22 November 2011)
Date of original text: 07 July 2006 (25 January 2013)
Date of text: 01 November 2005
Date of original text: 08 August 2000 (05 June 2020)

野生物种和生态系统

Date of original text: 08 February 2008 (22 November 2011)
Date of text: 09 August 2002
Date of original text: 09 August 2002 (19 September 2017)
Date of original text: 11 November 1998 (26 July 2013)
Date of original text: 29 April 2008 (22 December 2015)
Date of text: 23 May 2002

国际协议