FAOLEX数据库
Date of text: 28 February 1974

政策

法律

气候变化

Date of text: 22 June 2017
Date of text: 27 November 2014
Date of original text: 07 December 2017 (2018)

种植植物

Date of original text: 02 June 1972 (2006)
Date of original text: 27 May 1971 (09 May 1985)
Date of original text: 28 May 2014 (2018)
Date of original text: 20 December 2018 (29 October 2020)
Date of original text: 1992 (2004)

环境

Date of original text: 11 June 1998 (2018)
Date of original text: 11 June 1998 (31 December 2018)
Date of text: 22 June 2017

食品与营养

Date of original text: 08 June 2006 (04 March 2021)
Date of text: 14 November 2013

林业

Date of original text: 1979 (01 July 2006)
Date of original text: 14 December 2011 (13 August 2014)
Date of text: 19 June 2014
Date of original text: 26 May 2014 (2014)

土著民族

Date of original text: 17 December 1992 (2010)

土地和土壤

Date of original text: 08 January 1987 (25 June 2020)
Date of original text: 17 December 1970 (12 November 2020)
Date of original text: 18 December 2007 (2009)

牲畜

Date of text: 20 June 2018
Date of original text: 1985 (2003)
Date of original text: 28 May 2015 (2019)

杂项

Date of text: 24 March 2011
Date of text: 02 June 2005
Date of text: 29 November 2012

水资源

Date of original text: 11 June 1998 (28 November 2019)
Date of original text: 01 January 1984 (01 January 1999)
Date of original text: 01 December 2016 (28 November 2019)

野生物种和生态系统

Date of text: 21 February 2019
Date of original text: 11 June 1998 (31 December 2018)

国际协议