Om FAO

FAO (the Food and Agriculture Organisation of the United Nations) är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och leder FN:s och det internationella samfundets ansträngningar att nå målet med en värld utan hunger. Sedan organisationen grundandes 1945 har FAO fokuserat på att förbättra levnadsförhållandena för landsbygdsbefolkningen i utvecklingsländer, där 70 procent av de fattiga och hungrande i världen fortfarande lever. Organisationen bidrar med kunskap och kunskapsöverföring om jordbruks-, skogsbruks- och fiskefrågor inom ramen för en hållbar utveckling. Vår huvuduppgift är att trygga livsmedelsförsörjningen för att människor världen över ska få leva ett friskt och aktivt liv.

FAO verkar i samråd med både låginkomst- och höginkomstländer och fungerar som ett neutralt forum där nationer kan mötas för att förhandla fram avtal eller diskutera policy. FAO har 192 medlemsländer, där EU är inkluderad som egen medlem.

last updated:  Thursday, April 26, 2012