Nyhetsarkiv 2010

Minskad bekämpningsmedelsanvändning - högre avkastning och ökade inkomster 20 December 2010 Västafrikanska jordbrukare har lyckats minska användningen av giftiga bekämpningsmedel samtidigt som avkastning och inkomster ökat och odlingssystemen diversifierats. Detta är ett resultat av ett internationellt projekt som främjar hållbara jordbruksmetoder. [more]
Rumänien bistår grannlandet Moldavien med välbehövlig jordbruksinvestering 17 December 2010 Rumäniens regering har tecknat sitt allra första avtal med FAO och går därmed från att vara ett mottagarland till ett givarland. Med avtalet ska Rumänien bistå grannlandet Moldavien med betydelsefullt finansiellt stöd. [more]
Minskad hunger genom klimatsmart jordbruk 10 December 2010 Investeringar i låginkomstländernas jordbruk måste öka, inte bara för att minska antalet hungrande i världen idag, utan också för att säkra en framtida livsmedelsförsörjning i en värld med ett förändrat klimat, säger FAO:s generaldirektör Jacques Diouf på en presskonferens vid FN:s klimatkonferens i Cancun, Mexiko. [more]
Importberoende och vattenbrist äventyrar livsmedelsförsörjningen i Mellanöstern 9 December 2010 Jordbruksproduktionen i Mellanöstern ökar inte i samma takt som den snabba befolkningstillväxten i regionen, vilket gör området allt mer beroende av livsmedelsimport och samtidigt sårbart för störningar i marknad och utbud. Den här trenden visar på hur viktigt det är att öka investeringarna till jordbruket i regionen, säger Jacques Diouf, FAO:s generaldirektör. [more]
Fler länder vidtar åtgärder för att skydda den djurgenetiska mångfalden 25 November 2010 Enligt en undersökning som FAO publicerar idag vidtar ett växande antal länder åtgärder för att katalogisera, bevara och bättre förvalta den genetiska mångfalden hos lantdjursraser. Detta för att stärka förmågan att klara av förändring och vidare utvecklas för att skydda världens livsmedelsproduktion. [more]
FAO utser fyra nya goodwill-ambassadörer inför världshungerdagen 15 October 2010 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) utser kanadensiska sångerskan Céline Dion, italienska skådespelaren Raoul Bova, filippinska artisten Lea Salonga och amerikanska skådespelerskan Susan Sarandon till nya goodwill-ambassadörer i kampen mot hungern i världen. [more]
Mot en förbättrad samhällstyrning för en tryggad livsmedelsförsörjning i världen 12 October 2010 Den nyligen reformerade Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) håller nu ett fem dagars högnivåmöte. Detta sker i en tid med stigande internationella livsmedelspriser, vilket innebär en ytterligare utmaning för att nå en tryggad livsmedelsförsörjning i världen. [more]
22 länder befinner sig i långvarig kris 6 October 2010 Tjugotvå länder står inför enorma utmaningar med återkommande livsmedelskriser och med extremt många hungrande till följd av en kombination av naturkatastrofer, konflikter och svaga institutioner. Dessa länder befinner sig i vad som kallas långvariga kriser, enligt FAO:s hungerrapport State of Food Insecurity in the World 2010 (SOFI), som publiceras idag i samarbete med FN:s livsmedelsprogran (WFP). [more]
Skogens biologiska mångfald i riskzonen 5 October 2010 En snabb avskogning, utarmning av skogens resurser och en minskning av områden med primärskog hotar den biologiska mångfalden. Samtidigt sker en fortsatt positiv utveckling i många länder genom att nya naturskyddsområden etableras för att upprätthålla den biologiska mångfalden i skogen. [more]
Odling av livsmedel i grönare städer 28 September 2010 År 2025 beräknas mer än hälften av befolkningen i utvecklingsländer - uppskattningsvis 3,5 miljarder människor – leva i städer. För beslutsfattare och stadsplanerare i låginkomstländer kan gröna städer vara en lösning för att trygga tillgången till säker och näringsrik mat, ge försörjningsmöjligheter och hälsosammare samhällen. [more]
Instabila livsmedelspriser - hot mot en säkrad livsmedelsförsörjning 27 September 2010 Med anledning av den senaste tidens prisuppgång på bland annat vete samlades i fredags experter från mer än 75 av FAO:s medlemsländer och kom fram till att det inte finns några tecken på en förestående livsmedelskris i världen. Trots detta finns det inget utrymme för passivitet. Gruppen föreslår nya åtgärder för att kontrollera volatiliteten i livsmedelspriser och för att hantera risker relaterade till dessa. [more]
Livsmedelssektorn på Haiti börjar långsamt återhämta sig efter jordbävningen 24 September 2010 Livsmedelsproduktionen på Haiti återhämtar sig långsamt men är fortfarande inte uppe i de nivåer som rådde före jordbävningen i januari 2010, enligt en ny rapport baserad på ett utvärderingsuppdrag utfört av FAO och WFP. [more]
USA bidrar med 16 miljoner dollar till översvämningsdrabbade jordbrukare i Pakistan 23 September 2010 Den amerikanska myndigheten för internationell utveckling (USAID) kommer att förse FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) med 16 miljoner dollar för att främja den kommande vetesådden, motverka ytterligare förlust av boskap och återupprätta bevattningssystem i provinsen Khyber Pakhtunkhwa i Pakistan, den provins som drabbats hårdast i förra månadens översvämningar. [more]
Påskyndat bistånd till Pakistans översvämningsoffer 16 September 2010 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) arbetar tillsammans för att säkra livsmedelsförsörjningen i Pakistan efter översvämningskatastrofen som förstörde livsmedelslager och cirka 10 procent av landets skördar, vilket gör att uppskattningsvis 10 miljoner människor är i riskzonen för att drabbas av hunger och undernäring. Samarbetet mellan WFP, FAO och IFAD utgör en viktig del för återhämtningsarbetet för landet. [more]
925 miljoner lider av kronisk hunger i världen 14 September 2010 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) säger idag att antalet hungrande i världen fortfarande ligger på en oacceptabelt hög nivå, trots att antalet den senaste tiden sjunkit till under en miljard människor. [more]
Ingen livsmedelskris, men marknaden behöver stabiliseras 8 September 2010 Marknaden för livsmedelsvaror kommer förbli instabil flera år framöver och det internationella samfundet behöver utveckla strategier att hantera detta på, säger en högt uppsatt tjänsteman inom FAO. [more]
Flera fördelar med att använda återvunnet avloppsvatten inom jordbruket 6 September 2010 Enligt en ny rapport från FAO kan vattenbrist och vattenföroreningsproblematik minskas genom att avloppsvatten från städer används till odling av livsmedel. Metoden har en potential som i dagsläget inte utnyttjas till fullo. [more]
Stora behov av utsäde för pakistanska jordbrukare 2 September 2010 FAO efterlyster ytterligare medel för att rädda årets planteringssäsong av vete. Översvämningarna i Pakistan har drabbat en landyta i storlek med halva Italien och förstört stora delar av veteutsädeslagren. [more]
Fokus på låglandsjordbruk skapar bättre förutsättningar i Liberia 31 August 2010 På det bördiga lågland i Liberia, som täcker en femtedel av landets yta, har EU och FAO startat upp ett projekt som syftar till att minska landets beroende av risimport och förbättra levnadsvillkoren för utsatta jordbruksfamiljer. [more]
Vete ger stigande livsmedelspriser 31 August 2010 FAO meddelar att stigande priser på vete drev upp de internationella livsmedelpriserna med fem procent förra månaden. Detta är den största månatliga ökningen sedan november 2009. [more]
Brasiliens president Lula protesterar mot världshungern 27 August 2010 Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva har gått med i FAO:s globala anti-hungerkampanj. Genom att signera namninsamlingen 1billionhungry och blåsa i kampanjens gula ”visselpipa mot hunger”. [more]
Humanitär katastrof i Somalia avtar 25 August 2010 Under de senaste 6 månaderna har antalet människor i Somalia i behov av humanitärt bistånd minskat med 25 procent till 2 miljoner, vilket är en återgång av en av världens värsta humanitära kriser enligt en ny FN-rapport. [more]
Miljontals boskap döda eller hotade i Pakistan 24 August 2010 Miljontals boskap har drabbats av översvämningen i Pakistan och är i stort behov av foder och medicin enligt FAO. [more]
Omedelbara insatser krävs för översvämningsdrabbade jordbrukare i Pakistan 12 August 2010 Samtidigt som arbetet med att rädda livet på utsatta pakistanier som drabbats av flodvattnet från monsunen pågår, varnar FAO för allvarliga hot mot livsmedelsförsörjningen och ökad osäker tillgång till mat för miljoner människor i området. [more]
Bättre hantering av skador från elefanter och flodhästar 20 July 2010 En årlig befolkningsökning på omkring 75 miljoner personer i världen leder till att människor och djur trängs ihop allt mer. Detta ökar risken för ytterligare konflikter och hot mot människors liv och försörjningsmöjligheter. [more]
Haiti: efter sex månader är jordbruket i behov av ökat stöd 15 July 2010 Otillräcklig finansiering inom jordbruket är ett fortsatt hinder i arbetet med att skapa tryggad livsmedelsförsörjning, öka den lokala livsmedelsproduktionen och för att skapa försörjningsmöjligheter på landsbygden nu sex månader efter den förödande jordbävningen. [more]
Stöd till ökad matproduktion i Nepal 14 July 2010 Merparten av befolkningen på den nepalesiska landsbygden lever av odling och djurhållning. Den disponibla odlingsmarken är ofta mindre än en hektar per familj. Tillgången till utsäde och bevattning är ojämn vilket leder till oregelbundna produktionsnivåer under året. [more]
FAO öppnar guldgruva med statistik 9 July 2010 FAO ger nu fri tillgång till sin databas, FAOSTAT, världens största och mest omfattande statistikdatabas om livsmedel, jordbruk och hunger. [more]
Internationella experter begränsar melaminhalter i livsmedel 7 July 2010 FN:s organisation för livsmedelsnormer; Codex Alimentarius-kommissionen*, har i nya riktlinjer fastställt den högsta tillåtna gränsen för melamin i modersmjölksersättning till 1 mg/kg och 2,5 mg/kg för övriga livsmedel och djurfoder. [more]
Stöd till landsbygdens kvinnor framgångsrikt recept mot hunger 5 July 2010 För att säkerställa att kvinnliga jordbrukare får samma tillgång till jordbruksresurser och en likvärdig röst som män i allt beslutsfattande, och på så sätt angripa hungerproblemet, krävs ett aktivt ställningstagande och att ord blir till handling. [more]
En kopp te för tryggad livsmedelsförsörjning 29 June 2010 FAO rekommenderar teproducerande länder att bättre marknadsföra drycken på hemmamarknaden samt informera om hälsofördelarna med drycken utomlands för att öka inkomsterna från grödan. [more]
Behov av viss reglering av handeln med livsmedelsterminer 28 June 2010 Enligt FAO är en viss reglering av råvaruterminsmarknader önskvärt, men åtgärderna bör vara försiktiga och omedelbart upphöra vid införandet av för stränga gränser eller ett totalförbud mot sådan handel. [more]
Integration av lokalsamhällen avgörande vid storskaliga markinvesteringar i utvecklingsländer 22 June 2010 Ny forskning visar hur jordbruksinvesteringar i utvecklingsländer kan utformas, till skillnad från dagens trend med storskaliga markförvärv. [more]
Ökad utbredning av svartrost väcker oro 18 June 2010 FAO introducerar en ny webbplats för att spåra spridningen av Ug99, en förödande stam av svartrost på vete som breder ut sig i Afrika och som kan vara på väg mot södra Asien. [more]
FAO-projekt hindrar ökenspridning i Afrika 18 June 2010 FAO uppmärksammar Världsdagen mot ökenspridning och publicerar en handbok baserad på ett projekt i Mauretanien där man lyckats fixera och förhindra att sanden breder ut sig. [more]
Högre livsmedelspriser förväntas under de kommande tio åren, osäker tillgång till mat fortsatt skäl till oro 15 June 2010 Enligt årets rapport från OECD och FAO har priserna på jordbruksråvaror fallit från den toppnivå som noterades för två år sedan. Det anses dock osannolikt att priserna faller tillbaka till de senaste tio årens genomsnittsnivå. [more]
Nya fiskemetoder kan rädda havssköldpaddor 8 June 2010 Havssköldpaddor har simmat i haven i nästan 60 miljoner år, minskningen i antal under det senaste århundradet har gjort att många är oroliga att deras långa historia kan komma att avslutas. [more]
EU:s livsmedelsprogram ökar stödet för tryggad tillgång till mat 8 June 2010 EU har utökat sitt bidrag till FAO:s insatser med 13,2 miljoner euro. Pengarna ska öka jordbruksproduktionen i de utvecklingsländer som har drabbats hårdast av de höga livsmedelspriserna. [more]
Världsmarknadspriset på jordbruksprodukter sjunker 7 June 2010 Enligt FAO:s rapport Food Outlook som publiceras en gång i halvåret har världsmarknadspriserna på baslivsmedel sjunkit under de fem första månaderna av 2010. [more]
Sahelregionen hotas av hungerkatastrof 25 May 2010 FAO uppger att bristande finansiering hotar katastrofinsatser i Tchad. Två miljoner människor riskerar att drabbas av hunger till följd av torka och omfattande skadedjursangrepp vilket reducerat livsmedelproduktionen i hela regionen. [more]
Lantbrukare i Lesotho får omfattande stöd 20 May 2010 EU och FAO har i samarbete med Lesothos jordbruks- och livsmedelsdepartementet (MAFS) hjälpt 36 000 lantbrukare i Lesotho vilket är mer än hälften av de mest utsatta lantbrukarna. [more]
Den ekonomiska krisen hotar uppnådda framsteg i kampen mot hungern 17 May 2010 Slående framsteg har under de senaste tio åren uppnåtts i Östeuropa och Centralasien i kampen mot fattigdom och att trygga tillgången till mat. [more]
Patrick Vieira ny goodwill-ambassadör för FAO 14 May 2010 FAO har utsett den internationella fotbollsstjärnan Patrick Vieira till goodwill-ambassadör. Vieira kommer att föra FN organisationens talan i kampen mot hungern. [more]
Barnarbete inom fiskeindustrin 12 May 2010 Mer uppmärksamhet borde ägnas åt den svåra situationen som barn har inom fiskerisektorn, enligt en expertgrupp som tillsats av FAO och den internationella arbetsorganisationen* (ILO). Expertgruppen vill synliggöra detta ofta förbisedda problem [more]
FAO lanserar kampanj mot hungern 11 May 2010 FAO presenterar en världsomfattande internetbaserad namninsamling som uppmanar människor att uttrycka sin ilska över att omkring 1 miljard människor lider av kronisk undernäring och hunger. [more]
Klimatförändringen hot mot Afrika 5 May 2010 Klimatförändringen kan allvarligt hota de framsteg som uppnåtts med att minska fattigdom och tryggad tillgång till mat i Afrika, enligt en rapport som presenterades på FAO:s regionala konferens för Afrika som arrangeras denna vecka i Luanda, Angola. [more]
Marknadsregler försvårar för fiskeindustrin i utvecklingsländer 30 April 2010 Högt ställda krav och certifieringssystem gör det allt svårare för småskaliga producenter i utvecklingsländer att konkurrera på den globala fiskemarknaden. [more]
FAO varnar för nya utbrott av mul- och klövsjuka 28 April 2010 FAO uppmanar till ökad internationell övervakning av mul- och klövsjuka* (FMD) efter de tre senaste utbrotten i Japan och Sydkorea. [more]
Ny fond för jordbruk och tryggad livsmedelsförsörjning 26 April 2010 FAO välkomnar lanseringen av en ny fond, det Globala jordbruks- och livsmedelsförsörjningsprogrammet (GAFSP). Fonden förvaltas av Världsbanken och finansieras av ett flertal givare. Fonden syftar till att förbättra livsmedelsförsörjningen och inkomstmöjligheter i långinkomstländer genom stöd till jordbruk. [more]
Torka i Sahelområdet hotar livsmedelsförsörjningen 23 April 2010 En växande livsmedelskris i Niger och Tchad gör att FAO nu ökar stödet till boskapsuppfödare. Krisen är ett resultat av förra årets brist på regn som utarmat betesmarkerna och orsakat en kraftig minskning i jordbruksproduktionen. [more]
Mejerisektorns växthusgasutsläpp beräknade i ny rapport 21 April 2010 Enligt en ny rapport från FAO står mejerisektorn för omkring fyra procent av de totala globala växthusgasutsläppen som orsakas av mänsklig aktivitet. I denna siffra ingår utsläpp från produktion, bearbetning och transport av mejeriprodukter samt utsläpp från köttproduktion relaterad till mejerisektorn. [more]
Trots framgång är fågelinfluensan fortfarande ett hot 19 April 2010 Samordnade internationella åtgärder har framgångsrikt eliminerat H5N1-viruset från nästan alla av de 63 drabbade länderna som drabbats av smittan. I fem länder finns dock viruset fortfarande kvar, vilket därmed utgör ett fortsatt hot mot både djurs och människors hälsa. [more]
Ökat fokus på jämställdhet i jordbruket 15 April 2010 Ett nytt informationsverktyg från FAO som syftar till ökat fokus på hunger och utvecklingsarbete hjälper länder samla in tillförlitlig information om skillnader mellan män och kvinnor inom jordbrukssektorn. [more]
Garantisystem ökar jordbrukarnas inkomster i Niger 12 April 2010 FAO har utvecklat ett innovativt finansieringssystem som ger afrikanska småbrukare möjlighet att öka sina inkomster. Systemet som introducerades i Niger kommer att utvidgas och införas i grannländerna Burkina Faso, Mali och Senegal. [more]
Utsäde och redskap distribuerat till 68 000 hushåll i Haiti 9 April 2010 FAO har som ett första steg i katastrofinsatsen distribuerat utsäde och redskap till 68 000 jordbrukarfamiljer i de jordbävningsdrabbade områdena i Haiti. [more]
Avskogningen i världen minskar men är fortsatt oroväckande hög 25 March 2010 Avskogningstakten i världen, främst konvertering av tropisk regnskog till åkermark, har minskat under de senaste tio åren men är fortfarande mycket omfattande i vissa länder. Världens totala skogsareal upptar drygt 4 miljarder hektar eller ungefär 31 % av den totala landytan. [more]
Viktigt med fortsatt övervakning av fågelinfluensan 23 March 2010 En internationell expertgrupp varnar för bristande kunskaper om vilda fåglars betydelse i spridningen av H5N1 HPAI (högpatogent fågelinfluensavirus av subtyp H5N1). Trots att man idag vet mer än någonsin tidigare om spridningen av H5N1 finns fortfarande stora informationsluckor och då intresset för frågan svalnat och fokus förändrats riskeras luckorna kvarstå. [more]
Samarbete mellan FAO och afrikanska virtuella universitetet 18 March 2010 FAO och det afrikanska virtuella universitetet (AVU) har undertecknat ett samarbetsavtal för att öka tillgången till utbildning och kommunikationsteknik. Organisationerna ska dela resurser och integrera en del av FAO:s distanskurser i AVU:s internetbaserade campus. [more]
FAO inviger vårbruket i Haiti 17 March 2010 En betydande ökning av den nationella livsmedelsproduktionen, sysselsättningen på landsbygden och återplanteringen av skog är nyckeln för en grönare och mer produktiv framtid i Haiti, säger FAO:s generaldirektör Jacques Diouf under ett fyra dagar långt besök i landet för att tillsammans med regeringen sätta fokus på betydelsen av vårbruket som nu inleds. [more]
Diouf vädjar om G8-stöd till Haiti 17 March 2010 FAO:s generaldirektör Jacques Diouf anser att en del av de 20 miljarder dollar som G8-ledarna utlovat till fattiga länders jordbrukare i juli 2009 bör gå till Haitis landsbygdsutvecklingsprogram. [more]
Satsning ökar exporten av ekologiska produkter från Afrika 12 March 2010 En tyskfinansierad FAO-satsning har bidragit till att nästan 5000 västafrikanska bönder kan ta del av den ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel i världen. Satsningen hjälper brukarorganisationer med att uppfylla de krav som ställs för certifiering. [more]
Konferens om jordbruksbioteknik betonar småbrukares roll 9 March 2010 Den internationella konferens som arrangerades i Guadalajara, Mexiko har kommit fram till att jordbruksbioteknik i utvecklingsländer bör anpassas till de särskilda behov som småbrukare har. Småbrukare och andra berörda parter ska därför uppmuntras till ökat deltagande i beslutsprocessen. [more]
Bioteknik bör gynna fattiga bönder i utvecklingsländer 2 March 2010 Fokus inom konventionell bioteknik måste förändras så att inte bara rika länders jordbrukare gynnas utan även fattiga jordbrukare i utvecklingsländer kan dra nytta av tekniken, säger FAO. [more]
Livsmedelskris hotar landsbygden i Haiti 22 February 2010 En dryg månad efter den förödande jordbävningen i Haiti varnar FAO och den internationella hjälporganisationen CARE för en nationell livsmedelskris. Landsbygden drabbas hårt av stora folkomflyttningar från Port-au-Prince och de omgivande områden till huvudstaden drabbas hårdast. [more]
Fokus på genusskillnader beträffande markrättigheter 19 February 2010 FAO lanserar en ny databas som belyser den utbredda ojämlikheten mellan mäns och kvinnors tillgång till mark, vilket är ett stort problem inom landsbygdsutveckling. [more]
Mot en hållbar boskapssektor 18 February 2010 Omedelbara investeringar, omfattande jordbruksforskning och stärkt samhällstyrning krävs för att världens boskapssektor ska kunna möta den ökande efterfrågan på animalieprodukter och samtidigt bidra till fattigdomsbekämpning, livsmedelsförsörjning, hållbar miljö och förbättrad hälsa, säger FAO i sin nya jordbruksrapport, State of Food and Agriculture (SOFA), som offentliggörs idag. [more]
Möte i Rom till stöd för Haitis livsmedelsförsörjning 11 February 2010 En månad efter jordbävningskatastrofen kommer Haitis jordbruksminister Joanas Gue att sammankalla till ett toppmöte för att diskutera landets framtida jordbruksutveckling och livsmedelsförsörjning. Detta möte är början på Haitis återuppbyggnadsplan där en viktig del är att säkra livsmedelsproduktionen. Samtidigt syftar mötet till att mobilisera internationell hjälp för återuppbyggnaden av Haiti. [more]
Insatser för återuppbyggnad av Haiti inleds 8 February 2010 FAO har startat en katastrofinsats vilken anställer 600 personer för att snabbt kunna rensa bevattningskanaler och säkra bön- och majsodlingar i och omkring jordbävningens epicentrum. [more]
Nytt redskap underlättar arbetet med markrättigheter i utvecklingsländer 5 February 2010 Finland och FAO utvecklar hållbara och billiga system för fastighetsregistrering. Tanken är att de skall förbättra besittningsrätt och samhällsstyrning både på landsbygd och i städer. [more]
Kriminaltekniska metoder för fisk- och skaldjursbranschen 4 February 2010 Det är sedan tidigare känt att fusk förekommer inom fiskerinäring. En okänd andel av den fisk vi äter är inte vad den påstås vara, därför undersöker FAO hur kriminaltekniska metoder kan användas för att komma till rätta med problemet. Fusk kan omfatta felaktigheter inom märkning, fångstplats eller fångstmetoder. [more]
Extrem vinter – katastrofala följder för boskapssektorn i Mongoliet 3 February 2010 Hittills har 1,7 miljoner boskapsdjur dött som en följd svåra väderförhållanden med temperaturer på ned till -50° C. FAO varnar för att försörjningen nu är hotad för 21 000 herdefamiljer och att de riskerar att drabbas av matbrist. [more]
700 miljoner dollar till Haitis jordbruksplan 2 February 2010 FAO vädjar till internationella bidragsgivare att stödja en investeringsplan med 700 miljoner dollar. Planen som utarbetats av den haitiska regeringen är avsedd för jordbrukssektorn och syftar till att återställa förstörd infrastruktur, öka den nationella livsmedelsproduktionen och skapa arbetstillfällen för de människor som flytt Port-au-Prince efter jordbävningen. [more]
Mer lättsmält livsmedelsmärkning 28 January 2010 Ett ökande utbud av märkningssystem för livsmedel kan vara förvirrande för dagens konsumenter. Därför publicerar FAO en bok om livsmedelsmärkning som riktar sig till både producenter och konsumenter. Målet är att underlätta märkning av livsmedelsprodukter och att hjälpa konsumenter att hitta rätt bland alla varor. [more]
Haiti - återuppbyggnaden efter jordbävningen börjar hos jordbrukarna 21 January 2010 FAO:s generaldirektör Jacques Diouf meddelar att den första etappen av räddningsaktionerna i Haiti är i full gång. Biståndsinsatserna bör nu även fokusera på att stödja akut livsmedelsproduktion där man återuppbygger och stödjer det kommande vårbruket. [more]
FAO vädjar om 23 miljoner dollar för att stärka jordbruket i Haiti 19 January 2010 FAO uppmanar internationella bidragsgivare att donera 23 miljoner dollar till jordbruket i Haiti efter den förödande jordbävningen, som en del av FN:s stora hjälpinsats till landet. Pengarna behövs för att stödja livsmedelsproduktionen på åkrar, trädgårdar och bakgårdar. [more]
Förödande jordbävning i Haiti 15 January 2010 Efter tisdagens jordbävning i Haiti prioriteras insatser som att söka efter överlevande i rasmassorna, hjälpa skadade och öppna upp vägar samt bistå med annat arbete som kan rädda liv. [more]
Betesmarker – en outnyttjad resurs för klimatet 14 January 2010 Gräsmarker har en stor och outnyttjad potential att lindra klimatförändringen genom att absorbera och lagra koldioxid, säger FAO i en ny rapport. Betesmarker och slättlandskap kan lagra mer kol än vad skog kan om de förvaltas på ett bra sätt. [more]

last updated:  Friday, September 9, 2011