Nyhetsarkiv 2009

Höga tepriser 22 December 2009 Tepriserna har stigit rekordartat i år men förväntas stabiliseras under 2010 eftersom väderförhållandena återgått till det normala i delar av Asien och Afrika där te produceras, säger FAO. [more]
Expertpanel ger rekommendationer om skyddsvärda marina arter 15 December 2009 En rådgivande panel, som tillsatts av FAO och består av oberoende experter, har utfärdat rekommendationer angående sex förslag om att begränsa den internationella handeln med ett antal kommersiellt exploaterade vattenlevande djur [more]
Klimatförändringen slår hårt mot fiske och vattenbruk 11 December 2009 Enligt en ny FAO-studie är den marina fiskeindustrin dåligt utrustad för att hantera de nya problem klimatförändringen medför. Redan idag står den inför flera utmaningar, däribland överfiske, förlust av livsmiljöer och bristande förvaltning. [more]
Matpriserna stiger igen 11 December 2009 Världsmarknadspriserna på livsmedel håller återigen på att stiga. FAO:s matprisindex, en korg bestående av spannmål, oljeväxter, mejeriprodukter, kött och socker, har visat stigande matpriser fyra månader i rad. [more]
FAO lanserar en ny satsning för att minska utsläppen från jordbruk 8 December 2009 Finland är det första landet som finansierar FAO:s satsning för att minska jordbrukets inverkan på klimatet i utvecklingsländer. Summan som Finland bidrar med är 60 miljoner dollar. [more]
Bananer står emot ekonomisk kris 8 December 2009 Bananer förväntas stå emot den globala finanskrisens effekter bättre än andra jordbruksvaror, säger FAO i en rapport. [more]
Klimatförändringen och bristande tillgång till mat kan lösas tillsammans 3 December 2009 Jordbruksmetoder som binder och lagrar kol i jorden är ett av de mest lovande alternativen för att minska växthusgasutsläppen i utvecklingsländer, säger FAO i en policysammanfattning framtagen för Köpenhamnsmötet. Detta beror på att metoderna är lättillgängliga, kostnadseffektiva och dessutom kan bidra till att trygga tillgången till mat. [more]
Boskapspest på sin dödsbädd 1 December 2009 Inom djurhälsokretsar kan utrotningen av boskapspesten jämföras med den första månlandningen. Inom de närmsta 18 månaderna kommer FAO tillsammans med Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) och andra samarbetspartners förklara den förödande boskapspesten utrotad. [more]
Klimatförändringen hotar mattillgången i Stillahavsområdet 26 November 2009 Inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn varnar FAO för att klimatförändringen väntas få en stor inverkan på jordbruk, skogsbruk och fiske i Stillahavsområdet. Detta kan leda till att fler människor drabbas av matbrist och undernäring. [more]
Banbrytande avtal mot illegalt fiske 25 November 2009 Ett nytt avtal har antagits av FAO:s styrande organ, vilket syftar till att stänga hamnar för skepp som fiskar illegalt, inte rapporterar eller felrapporterar sina fångster eller fiskar under falsk flagg (IUU- illegal, unreported and unregulated). [more]
Överenskommelse som stärker arbetet för tryggad tillgång till mat 24 November 2009 FAO:s högsta styrande organ har beslutat att ytterligare stärka och effektivisera samhällsstyrningen av livsmedelsförsörjningsfrågor på global nivå. [more]
Libyen och FAO i nära samarbete för en hållbar jordbruksutveckling 20 November 2009 Libyen och FAO kommer ha ett nära samarbete under de kommande fem åren för att stärka rätten till mat och främja hållbar utveckling i landet. [more]
FAO och Norad undersöker det småskaliga fiskets roll i den globala fiskeindustrin 20 November 2009 FAO har tillsammans med norska biståndsmyndigheten, Norad skrivit på ett avtal där parterna åtar sig att genomföra en analys av livsmedelskedjan för den internationella fiskhandeln med en konsekvensbeskrivning för den småskaliga sektorn i utvecklingsländer. [more]
Världstoppmötets slutsatser: jordbrukssatsningar ska utrota hungern 19 November 2009 Det tre dagar långa toppmötet om tryggad tillgång till mat avslutades i onsdags efter att ytterligare motiverat världssamfundet att öka jordbruksinvesteringarna och försöka utrota hungern snarast möjligt. [more]
Nya åtaganden för att bekämpa hungern 18 November 2009 Deklarationen från toppmötet utlovar bättre samhällsstyrning, ökade investeringar och en förebyggande klimatstrategi. [more]
Världstoppmöte om tryggad tillgång till mat har inletts 16 November 2009 Den globala tillgången till mat har förvärrats och fortsätter att utgöra ett allvarligt hot för mänskligheten. Antalet människor som lider av hunger har vuxit dramatiskt under senaste åren, som en följd av att matpriserna fortfarande är höga i utvecklingsländerna. [more]
Världstoppmöte om tryggad tillgång till mat inleds måndagen den 16 november 13 November 2009 Världstoppmötet avser att få till stånd en mer kraftfull ansträngning för att bekämpa hunger och kronisk undernäring. Idag lider 1,02 miljarder människor av hunger. [more]
Hungern kan bekämpas med rätt åtgärder 13 November 2009 I en granskning av FAO är det 31 av 79 länder som lyckats minska antalet undernärda sedan början av 90-talet. Dessa framgångar har dolts av det faktum att hungern totalt sett under de senaste åren ökat i världen. [more]
FAO uppmanar till en världsomfattande hungerstrejk mot hunger 12 November 2009 Nästa vecka inleds FAO:s toppmöte om tryggad tillgång till mat och i samband med detta uppmanar FAO till en världsomfattande, dygnslång hungerstrejk för att sympatisera med alla världens kroniskt hungriga och undernärda. [more]
De fattigaste länderna lider fortfarande av höga matpriser 11 November 2009 Var tredje månad publicerar FAO skördeprognosen Crop Prospects and Food Situation. Trots att skörden i år förväntas bli god varnar FAO i den senaste prognosen att livsmedelspriserna fortfarande är höga i de utvecklingsländer som importerar en stor del livsmedel. [more]
En bättre framtid för Pakistans fattiga jordbrukare 10 November 2009 Inför den kommande sådden har EU genomfört en stor insats för att komma tillrätta med den alltmer utbredda hungern i Pakistan. I samarbete med FAO har utsäde och gödningsmedel delats ut till nästan 100 000 jordbrukare som drabbats hårt av förra årets höga livsmedelspriser. [more]
Jordbrukarna kan bidra till att minska de globala utsläppen 6 November 2009 Problemen med bristande tillgång till mat för en växande befolkning och de tilltagande klimatförändringar skulle båda kunna lösas genom satsningar inom jordbruket, säger FAO i en färsk rapport. [more]
Skördeförluster förvärrar hungern 3 November 2009 Idag förstörs betydande mängder livsmedel som produceras i utvecklingsländer genom så kallade skördeförluster (skador som orsakats efter skörd) och detta har lett till förvärrad hunger. FAO menar att med tillräckliga investeringar och utbildning kan matförluster minskas drastiskt. [more]
Tchadsjön står inför en humanitär katastrof 30 October 2009 Den humanitära katastrof som har uppenbarats med anledning av den krympande Tchadsjön i centrala Afrika bör omedelbart åtgärdas, säger FAO idag. [more]
Nya verktyg för att stärka rätten till mat 29 October 2009 FAO har släppt en "verktygslåda" för rätten till mat, utformad för att ge länder, institutioner i civilsamhället och andra intressenter effektiva redskap för att hävda rätten till mat som en grundläggande mänsklig rättighet. [more]
Stärkta markrättigheter - ett viktigt verktyg för att bekämpa hungern 28 October 2009 FAO har inlett ett omfattande arbete för att skapa internationella riktlinjer som bättre ska reglera rättigheter för mark, vatten, fiske och skogresurser. [more]
Gräshoppsangrepp i Mauretanien 26 October 2009 För att få bukt med ett angrepp av ökengräshoppor i Mauretanien pågår just nu en kontrollinsats i området. Skadegörelsen bör vara eliminerad till i början av december om inte några häftiga regn kommer innan dess, säger FAO idag. [more]
Klimatförändringarna ska motverkas genom kontroll av världens skogar 20 October 2009 För första gången finns gratis, högupplöst satellitdata från hela världen tillgänglig och redo att användas för att övervaka skogar och hjälpa till att minska utsläppen från avskogning och skogsförstörelse. Övervakningssystemet har lanserats av FAO och andra samarbetspartners som en del av utvärderingen av globala skogsresurser (Global Forest Resources Assessment). [more]
Den ekonomiska krisen förödande för världens hungriga 15 October 2009 Den kraftiga ökningen av hunger som utlösts av den globala ekonomiska krisen har slagit hårdast mot världens fattigaste. Det visar på ett bräckligt system i akut behov av förändring, enligt FAO:s årliga hungerrapport, The State of Food Insecurity (SOFI), som tagits fram i samarbete med FN:s världslivsmedelsprogram (World Food Programme, WFP). [more]
Jordbruket fram till 2050 – utmaningarna som kommer 13 October 2009 Jordbruket måste bli mer effektivt om en växande världsbefolkning ska kunna äta sig mätt samtidigt som de stora miljöutmaningarna möts, sa FAO:s generaldirektör Jacques Diouf under sitt inledningstal på Expertforumet om mat åt alla 2050, där 300 delegater från hela världen närvarar. [more]
Med 2050 i sikte - miljardinvesteringar i jordbruket nödvändiga 9 October 2009 Det måste satsas 597 miljarder kronor om året inom jordbruket i fattigare länder om det ska finnas tillräckligt med mat för 9,1 miljarder människor år 2050. Jordbruksinvesteringarna måste alltså öka med omkring 50 %. [more]
2050: Klimatförändringarna förvärrar situationen för de fattiga 1 October 2009 De fattigaste regionerna med de högsta nivåerna av kronisk hunger är de som kommer att drabbas värst av klimatförändringarna. Många fattigare länder, särskilt i Afrika, kan bli allt mer beroende av matimporter. Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som måste mötas om 9,1 miljarder människor ska kunna äta sig mätta år 2050. [more]
2050 – Afrikas matutmaningar 30 September 2009 Den senaste tidens positiva utveckling i jordbrukssektorn i Afrika söder om Sahara visar på ett trendbrott och framtidsutsikterna ser bättre ut. Men samordande och målmedvetna politiska åtgärder krävs för att upprätthålla denna utveckling. [more]
2050: Ökade investeringar i jordbruksforskning viktiga 28 September 2009 För att ge mat åt en växande världsbefolkning krävs kraftigt ökade investeringar i forskning och utveckling, och en bred användning av nya teknologier, jordbruksmetoder och sorter av grödor. [more]
REDD: Nytt Nord-Sydligt avtal om skog och klimat 25 September 2009 Arton statshuvuden från rikare och fattigare länder samlades för att diskutera ett samarbete kring klimatet i FN:s högkvarter i New York och uttrycka sitt stöd för REDD, Utsläppsminskning från avskogning och skogsförstörelse i utvecklingsländer (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation in developing counties). [more]
2050: Två miljarder fler munnar att mätta 24 September 2009 Jordbrukets utmaning de närmaste årtiondena är att kunna producera 70 % mer mat åt ytterligare 2,3 miljarder människor till år 2050, och samtidigt bekämpa fattigdom och hunger. Dessutom måste knappa naturresurser användas mer effektivt och en anpassning till klimatförändringarna ske. [more]
Skogens roll avgörande i klimatdebatten 23 September 2009 Om ingenting görs inom skogsbruket är det osannolikt att de globala ansträngningarna att hantera klimatförändringarna kommer att lyckas på kort sikt. Detta säger Jan Heino, FAO:s undergeneralsekreterare för skogsbruk, på konferensen ”Facing the challenge – change in forests and the forestry sector” som anordnas av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs konferens i Finland 23-25 september. [more]
Hungern i Östafrika förvärras 21 September 2009 Utsikterna för årets skördar runt Afrikas horn är dåliga på grund av ogynnsamma regnförhållanden, i kombination med konflikter och folkomflyttningar. Detta försvårar den redan allvarliga situationen med brist på tryggad tillgång till mat i regionen. [more]
FAO presenterar nya ansikten utåt i kampen mot hungern 17 September 2009 Margarita Cedeño de Fernández, första dam i Dominikanska republiken, den franske modedesignern Pierre Cardin, den amerikanske idrottsmannen Carl Lewis, den indonesiska sångerskan och låtskrivaren Anggun och den colombianska sångerskan Fanny Lu kommer alla att ta emot titeln Goodwillambassadör på Världshungerdagen den 16 oktober i Rom. [more]
Odlingsstöd till Zimbabwes utsatta jordbrukare 14 September 2009 FAO har inlett en satsning till stöd för småskaliga jordbrukare i Zimbabwe som en del av sitt samarbete med den Europeiska unionen för att bekämpa hungern. Organisationen har skaffat 26 000 ton utsäde och gödsel för att dela ut till 176 000 utsatta jordbrukare, vilket är mellan 10 och 15 % av landets kollektivbönder. [more]
Vilda, gömda matskatter 7 September 2009 Enkel mat känns ofta nog så exklusiv. Löksoppan uppfanns inte av någon kändiskock. Inte heller äppelpajen. I en ny bok uppmärksammas nu att avlägsna folkslag i tropiska skogar eller frusna polarlandskap sitter på en skattkammare av hälsosamma, näringsrika livsmedel – många med extraordinära egenskaper – som rikare samhällen bara kan drömma om. [more]
Jordbruket sårbart för klimatförändringen 3 September 2009 I takt med att klimatförändringarna ökar, ökar även andelen extrema vädersituationer. Jordbrukssektorn som är en av de mest klimatberoende av alla mänskliga aktiviteter, är väldigt beroende av (förlitar sig helt på) en effektiv meterologisk aktivitet för att kunna mildra effekterna - och anpassa sig till klimatförändringarna, säger en FAO expert idag. [more]
Fiskepirater utan skydd 1 September 2009 En grupp av 91 länder har efter samtal medlade av FAO enats om den slutgiltiga versionen av ett avtal som ska stänga fiskehamnar för fartyg som varit inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU – illegal, unreported and unregulated). [more]
H1N1-virus hos kalkoner riskerar att spridas 27 August 2009 FAO meddelar idag att det finns oro för att upptäckten av H1N1-viruset hos kalkoner i Chile kan spridas till fjäderfäbesättningar i andra delar av världen. H1N1-viruset, tidigare kallad svininfluensa, hos kalkoner rapporterades från två gårdar nära Valparaisos hamn i Chile den 20 augusti i år. [more]
Uppfinningsrik lösning på Laos gnagare 24 August 2009 I många sydostasiatiska länder har fördomar och folktro utmålat ugglan som ett dödsomen – men i Demokratiska folkrepubliken Laos kan den rädda upp till 140 000 människor från allvarlig brist på tryggad tillgång på mat. [more]
Haitis jordbruk återuppstår 21 August 2009 I Haiti har matproduktionen ökat markant efter ett 73-miljonersprojekt (räknat i svenska kronor) för att frå fram och distribuera högkvalitativt utsäde i den tidigare hårt drabbade karibiska nationen. Detta har lett till att maten blivit billigare för befolkningen och böndernas inkomster har ökat. [more]
Jordbruket – en nyckelroll för mer effektiv vattenanvändning 14 August 2009 En mer effektiv vattenanvändning inom jordbruket är centralt för att kunna mätta en växande världsbefolkning. Det säger FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, i samband med den årliga Världsvattenveckan i Stockholm (16-22 augusti 2009). [more]
Ogräs - ett dolt hot 11 August 2009 Hungern drabbar idag över en miljard människor i världen. Huvudorsaken är bristande politik. Faktorer som krig, revolutioner och naturkatastrofer som översvämningar, torka, skadedjur och sjukdomar bidrar också till att förklara den rekordhöga hungern. Dessa orsaker förstärks ytterligare av klimatförändringarna. Men det finns en källa till hunger som passerar nästan obemärkt... [more]
FAO startar upp diskussion kring deklaration inför Världstoppmötet om tryggad tillgång till mat 31 July 2009 FAO:s generaldirektör Jacques Diouf har bjudit in regeringar runt om i världen att delta i förhandlingarna för att enas om en deklaration som skall antas under världstoppmötet mellan stats- och regeringschefer om tryggad tillgång till mat, som skall äga rum 16-18 november 2009 i Rom. Beslutet att kalla till mötet togs av FAO-rådet i juni 2009. [more]
Saudiarabien finansierar världstoppmöte i november för att diskutera hur världshungern ska kunna utrotas 31 July 2009 FAO meddelar i dag att Saudiarabien har beslutat att stå för kostnaderna, som uppskattas till 2,5 miljoner dollar, för det kommande världstoppmötet om tryggad tillgång till mat (FAO World Food Security Summit) som kommer att hållas vid FAO:s högkvarter i Rom den 16-18 november 2009. [more]
Problemet med okontrollerade bränder 27 July 2009 Varje år påverkar bränder uppskattningsvis 350 miljoner hektar mark, vilket leder till stora skador på egendom och försörjningsmöjligheter. Dessutom leder det ofta till förluster av liv. Okontrollerade vegetationsbränder bidrar även till växthuseffekten, luftföroreningar, ökenspridning och förlust av biologisk mångfald. [more]
En dödlig fisksjukdom har drabbat Zambezifloden 24 July 2009 FAO varnar nu för en dödlig sjukdom som decimerar fiskbeståndet i Zambeziflodens dalgång och hotar livsmedelsförsörjning och inkomstmöjligheter för landsbygdsbefolkningen i ett område som delas av sju länder. [more]
Stor satsning mot mul- och klövsjukan har inletts 23 July 2009 FAO och den Paris-baserade Internationella djurhälsoorganisationen (OIE) lanserar en aktion som syftar till att uppnå global kontroll av mul- och klövsjuka. [more]
Europa ger stöd till kampen mot den växande hungern 23 July 2009 FAO välkomnar 75 miljoner euro (omkring 850 miljoner svenska kronor) från EU, Europeiska Unionen. Pengar ska gå till de lantbrukare som drabbats hårdast av den ekonomiska nedgången och de höga matpriserna. Biståndet kommer i en tid när en miljard människor världen över lider av hunger och kronisk undernäring och ska hjälpa fattiga länder att öka sin jordbruksproduktion. [more]
Matpriserna fortsätter att stiga trots rekordskördar 16 July 2009 I sin senaste skördeprognos Crop Prospects and Food Situation varnar FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, idag för att matpriserna i utvecklingsländerna är fortsatt höga. Det är trots en kraftig nedgång på internationella priser och överlag goda spannmålsskördar. [more]
Ris ger nytt hopp till Benin 15 July 2009 Kan Benin bli självförsörjande på ris? FAO:s experter förutser just detta och sträcker sig även till att säga att detta Västafrikanska land troligen kommer att kunna exportera ett överskott redan vid 2011. Det förutspådda ”miraklet” bygger på en tvådelad strategi med intensifierad produktion och marknadsföring av högkvalitativt utsäde. [more]
FAO välkomnar initiativ om tryggad tillgång till mat från G8 10 July 2009 ”Ett betydelsefullt steg i rätt riktning” – Jacques Diuof L’Aquila, 10 juli 2009, - FAO:s generaldirektör Jacques Diouf välkomnar idag ett initiativ från G8-länderna för att uppnå en tryggad tillgång på mat på 15 miljarder US dollar (omkring 123 miljarder SEK). Initiativet är en hoppfull politisk förändring som gynnar de fattiga och hungriga. [more]
FAO inför G8-mötet - Uppmaning till kraftfulla beslut för att hantera matkrisen 8 July 2009 Tryggad tillgång till mat i världen kommer vara i centrum för diskussionerna vid veckans G8-möte i L’Aquila i Italien. [more]
Farliga bakterier och kemikalier i fokus för kommissionen för livsmedelsstandardisering 6 July 2009 Kommissionen för internationell livsmedelsstandard (The Codex Alimentarius Commission, CAC) har antagit fler än 30 nya internationella standarder, riktlinjer och tillämpningslagar för att kunna förbättra livsmedelssäkerheten och skydda konsumenternas hälsa. [more]
Landsbygdsutveckling i Balkanländerna 2 July 2009 Enligt en ny rapport från FAO och Världsbanken, ser Västbalkan en stadig ekonomisk tillväxt medan landsbygdsområden släpar efter i utvecklingen. Jordbrukets handelsunderskott ökar, klimatförändringar sätter press på jordbruksresurser och allt fler ungdomar flyttar till städer eller utomlands på jakt efter försörjningsmöjligheter. [more]
Möte i Rom om införande av nya gränsvärden på kemikalier i mat 26 June 2009 I år kommer införandet av nya riktlinjer för att förebygga och minska bildandet av akrylamid vid tillagning av mat och diskutera gränsvärdet för melamin i mat och djurföda vara på agendan. Akrylamid identifierades 2002 som potentiellt cancerframkallande. Ämnet bildas när kolhydratsrik mat steks, friteras och ugnsbakas, exempel på sådan mat är pommes frites, chips, kaffe, kakor och bröd. [more]
Zimbabwe: matproduktionen ökar men inte tillräckligt för att möta behoven 26 June 2009 Befolkningen i Zimbabwe har, trots att jordbruket förbättrats och mer liberala importbestämmelser införts under året, fortsatt svårt att få tillgång till mat. Det slår en rapport fast, som i dag publicerades av FAO och WFP (World Food Programme). [more]
Gräshoppsinvasion stoppad i Östafrika 24 June 2009 FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation framhåller idag att en internationell kriskampanj, framgångsrikt har lyckats förhindra ett stort utbrott av den Röda gräshoppan (Nomadacris septemfasciata) i Tanzania. I Afrika är det första gången som biologiskt bekämpningsmedel används storskaligt för att bekämpa gräshoppor. [more]
Afrikas slumrande jätte 22 June 2009 Enligt en studie som nyligen publicerats av FAO och Världsbanken kan ett väldigt vidsträckt område av savann, som sträcker sig över 25 länder, göra ett antal Afrikanska stater till nya globala aktörer inom produktionen av stapelvaror. [more]
Mer än en miljard människor lider av hunger 19 June 2009 FAO publicerar idag sina senaste uppgifter om hunger och kronisk undernäring. Beräkningarna visar att i år går 1020 miljoner människor hungriga varje dag och hunger och kronisk undernäring kommer att uppnå historiskt höga nivåer under 2009. [more]
Jordbruket – mer motståndskraftigt mot globala kriser än andra sektorer 17 June 2009 Mat utgör ett grundläggande behov och därför visar jordbrukssektorn en större motståndskraft mot den globala ekonomiska krisen än andra branscher. Men om krisen fördjupas finns det risk för att sårbarheten ökar, enligt en ny rapport av OECD och FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Rapporten publiceras idag. [more]
Vi måste trygga tillgången till mat för alla 8 June 2009 I samband med helgens ekonomiska toppmöte har FAO:s generaldirektör Jacques Diouf påkallat behovet av ett förstärkt globalt system för livsmedelsförsörjning. De aspekter av internationell handel som har medfört mer hunger och fattigdom måste också förändras, understryker Diouf. [more]
Ansvarsfullt fiske i djuphavet 8 June 2009 Under invigningen av den första Världshavsdagen lanserar FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, riktlinjer för att minska fiskets inverkan på sårbara arter och ekosystem i djuphavet. [more]
Den globala matmarknaden stabiliseras sakta 4 June 2009 Idag lanserar FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, sin Food Outlook-rapport. Rapporten pekar på att den globala matmarknaden ser ut att stabiliseras på grund av de förutspådda höga skördarna samt att lagren för basråvaror ser ut att fyllas på. Rapporten fastslår också att orosmoln skuggar den positiva nyheten. [more]
Jordbruket avgörande för det nya klimatavtalet 3 June 2009 Klimatåtgärder inom jordbruket i utvecklingsländer kan göra livsmedelsproduktionen mer resilient inför oförutsedda klimateffekter, framhållerr FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, under pågående klimatförhandlingar i Bonn, Tyskland. Åtgärderna kan också bidra till minskad hunger och fattigdom. [more]
Klimatförändring, fiske och vattenbruk: vi måste agera nu 1 June 2009 Kustsamhällen och samhällen beroende av fiske kommer att få ta de hårda smällarna av ett varmare klimat. Detta understryker 16 internationella organisationer idag i ett gemensamt beslutsunderlag inför klimatmötet i Bonn. De pekar också på vikten av att de kommande klimatförhandlingarna inkluderar fiske- och vattenbruksfrågor i det protokoll som ska efterträda Kyoto-protokollet. [more]
De första frukterna från avtalet om växtgenetiska resurser 1 June 2009 För första gången kommer bönder i fattiga länder att belönas av ett bindande internationellt avtal för att bevara och sprida spannmålsarter som kan hjälpa till att trygga den globala tilllgången till mat under de kommande decennierna. [more]
Internationella markförvärv i Afrika innebär hot mot fattiga 26 May 2009 Uppköp av jordbruksmark ökar i Afrika och på andra kontinenter. Enligt den första detaljerade undersökningen av det här fenomenet riskerar uppköpen att leda till att fattiga människor förlorar tillgång till mark, vatten och andra resurser. [more]
Solen skiner på den Kazakiska bonden 22 May 2009 I Kazakstan är solrosolja den i särklass mest använda vegetabiliska oljan. Under senare år har efterfrågan ökat men denna har hittills tillgodosetts genom ökad import snarare än ökad produktion. [more]
FAO lanserar webbportal för djurs välfärd 21 May 2009 Idag lanserar FAO en ny webbaserad portal som ska hjälpa enskilda och organisationer att få den senaste informationen om husdjurs hälsa. [more]
Kunskap är makt 20 May 2009 FAO lanserar idag en träningsmanual för att bistå bondekooperativen i att utbilda sina medlemmar. Fattiga bönder ska därigenom kunna utveckla sin jordbruksverksamhet och förbättra sitt entreprenörskap. Träningsmanualen finns att ladda ned på FAO:s hemsida. [more]
Massivt EU-stöd till insatser för att trygga tillgången till mat 15 May 2009 Europa är helt inställt på att bistå fattiga länder att öka sin jordbruksproduktion. De Europeiska Unionen, EU, gör idag en donation till FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, om 130 miljoner euro i detta syfte. Pengarna går till de bönder som drabbats hårdast av den globala matkrisen genom investeringar för att öka produktionen inom jordbruket. [more]
Bill Gates och Jacques Diouf: Fortsatt världshunger inget alternativ 12 May 2009 Bill Gates, en av de två ordförandena i Bill & Melinda Gates Foundation, träffar idag generaldirektör Jacques Diouf, chef för FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, i Rom. Gates och Diouf träffas för att diskutera jordbrukets roll för att tackla hunger och fattigdom. [more]
Finland stödjer FAO:s fiskeprogam i Kirgistan med 1,76 miljoner euro 12 May 2009 Finland och FAO investerar i en förbättrad fiske- och vattenbruksförvaltning i Kirgistan. Stödet, 1,76 miljoner euro, är ett frivilligt bidrag och sträcker sig över perioden 2009-2012. [more]
FAO: Regional plan för kontroll av mul- och klövsjuka godkänd 8 May 2009 Flera länder i Mellanöstern har drabbats av en mul- och klövsjukeepidemi. Internationella experter på mul- och klövsjuka har därför kommit överens om en gemensam plan för att kontrollera sjukdomen och hindra att den sprids i Europa och till Nordafrika. [more]
Nya riktlinjer för boskap i krissituationer 7 May 2009 Efter den förödande jordbävningen som drabbade Pakistan 2005, ställde flera hjälporganisationer upp för att hjälpa hushåll, som förlorat sin boskap, genom att ersätta de förlorade djuren och återuppbygga besättningarna. [more]
“Spöknät” skadar havsmiljön 6 May 2009 Stora mängder fiskeredskap, som går förlorade och överges till sjöss, har inverkan på fiskbestånden genom ”spökfiske” och utgör en olycksrisk för fartyg. Detta visar en gemensam rapport från FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och UNEP, FN:s miljöprogram. [more]
FAO uppmanar myndigheter att övervaka H1N1 hos grisar 4 May 2009 A/H1N1-virus överförda från en smittad människa har nu påträffats hos grisar i Kanada. FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, uppmanar därför återigen nationella myndigheter och bönder att noga övervaka grisar och undersöka möjliga influensasymtom hos sina husdjur. [more]
FAO och OECD understryker vikten av investeringar för att motverka hungern 4 May 2009 Mitt under växande tecken på att vi riskerar att förlora kampen mot hungern, möts experter från FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). [more]
FAO agerar på den mänskliga krisen orsakad av H1N1-viruset 28 April 2009 FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, mobiliserar experter för att utreda om den nya typen av svininfluensan, H1N1-viruset, har någon koppling till grisar. [more]
En framgångssaga från Afganistan 27 April 2009 Det är sällan vi läser om framgångar från Afganistan, och ännu mer sällan står en förbättrad situation för kvinnor i centrum. Men nu vill FAO rapportera om en sådan. [more]
Stöd till Ghanas kamp mot hunger 23 April 2009 Ledarna för FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, och WFP, Världslivsmedelsprogrammet, säger idag att de ökar sitt stöd till Ghanas kamp mot hunger och fattigdom. Fortfarande är miljontals sårbara och finanskrisen och de höga matpriserna gör situationen värre. [more]
Tryggad tillgång till mat - huvudfråga när G8-ländernas jordbruksministrarna möts i Treviso 20 April 2009 De internationella organisationer, som har till uppgift att arbeta för tryggad tillgång till mat för alla, deltar vid mötet mellan G8-ländernas jordbruksministrar, för att lyfta fram hur den ekonomiska krisen drabbar småjordbrukare och hur människors möjlighet att köpa mat har påverkats av krisen. Mötet hålls mellan den 18-20 april i den italienska provinsen Treviso. [more]
Bioenergi kan gynna fattiga på landsbygden 6 April 2009 Enligt en ny studie från FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, och Storbritanniens utvecklingsorgan, DFID, kan bioenergi, när den är producerad i lokalsamhällen i liten skala, spela en viktig roll för landsbygdsutveckling i fattiga länder. [more]
FAO: Inkludera bönderna i klimatförhandlingarna 2 April 2009 FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, manar politiker att inkludera jordbruket i förhandlingarna om det nya klimatfördrag som ska ersätta Kyotoavtalet. [more]
De utsatta, eftersökta sjögurkorna 1 April 2009 För många västerlänningar är sjögurkor en udda sommarföretelse – märkliga klumpar som vi ibland ser på havsbotten under en dag på stranden. [more]
FAO hjälper invandrare att investera i hemländerna 27 March 2009 FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, och den internationella migrantorganisation, IOM, inleder ett nytt samarbete för att hjälpa invandrare att investera i jordbruksutveckling i sina hemländer. [more]
Sveriges kungapar på besök hos FAO, IFAD och WFP 26 March 2009 Sveriges kung och drottning träffar idag cheferna för de tre FN-organen i Rom. Diskussionerna fokuserar på tryggad tillgång till mat för alla, följderna av klimatförändringarna för jordbrukssektorn samt effekterna av den finansiella krisen på matpriserna i världen. [more]
Kina och FAO i historiskt samarbete 25 March 2009 Med målet att stötta utvecklingsländer att uppnå milleniemålen har Kina kommit överens med FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, att genom en fond bidra med 30 miljoner US dollar till ökad jordbruksproduktivitet. Avtalet skrevs under idag i Peking och markerar också Kinas första steg in i FAO:s givarkrets. [more]
FAO:s chef kräver en ny världsordning för jordbrukssektorn 23 March 2009 Rom, 23 mars 2009 – FN:s livsmedels och jordbruksorganisation, FAO, föreslår att ett nytt Världstoppmöte om tryggad tillgång till mat i november i år, i anslutning till det 36:e mötet med FAO:s styrande organ, Konferensen. [more]
Världsvattendagen 22 mars 20 March 2009 Chefen för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, generaldirektör Jacques Diouf efterfrågar mer uppmärksamhet på vattenhantering i jordbruket. Han vill se ökat stöd och vägledning för bönder i utvecklingsländer i deras hantering av vattenbrist och hunger. [more]
FAO lanserar ny databas för matpriser 19 March 2009 Som en del av responsen på höga priser på basmatvaror har FAO utvecklat en interaktiv databas för priser på stapelmatvaror på 55 nationella marknader i utvecklingsländer från Afghanistan till Zimbabwe. [more]
Skogsnäringen i ett nytt ekonomiskt klimat 16 March 2009 Den ekonomiska krisen och klimatförändringarna utgör en dubbel utmaning, som sätter global fokus på skogsvård. Institutionella reformer och ökade investeringar i forskning och teknologi inom skogsnäringen behövs för att förbättra hanteringen av våra skogar, framhåller FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, som idag lanserar State of the World's Forests 2009. [more]
Fotbollsspelare i kamp mot hungern 11 March 2009 Över 200 fotbollsklubbar, 150 arenor och miljontals fans i hela Europa kommer att delta i en fotbollshelg den 20 till 22 mars. Syftet är att skapa medvetenhet om nödvändigheten av att bekämpa hunger och fattigdom, vilka båda förvärras av den pågående ekonomiska krisen. Intäkterna från fotbollshelgen kommer att bidra till mikroprojekt runt om i världen. [more]
Skogsnäringen och den globala ekonomin 10 March 2009 Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, kan investeringar i hållbar skogsvård ge 10 miljoner nya "gröna" jobb. [more]
Kvinnor på landsbygden och den ekonomiska krisen 6 March 2009 Investeringar i kvinnogrupper på landsbygden är nyckeln till förbättrade levnadsförhållanden för familjer i utvecklingsländer. Det är ofta kvinnor som förser hushållet med mat, näring, energi och inkomster, säger FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, idag inför den internationella kvinnodagen. [more]
Brasilien undertecknar avtal om havsfiske 3 March 2009 Brasilien blir idag det trettioåttonde landet som undertecknar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations, FAO:s, avtal för att främja respekten för internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder av fiskefartyg i det öppna havet (The FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas). [more]
Världens fiskerinäring måste förbereda sig för klimatförändringarna 2 March 2009 Fiskeindustrin och nationella fiskerimyndigheter måste göra mer för att förstå och förbereda sig för hur klimatförändringarna påverkar världens fiske, enligt en ny rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, vilken publiceras idag. [more]
FAO omvärderar den odlade skogen 27 February 2009 Enligt en ny studie från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, kan två tredjedelar av framtidens träproduktion komma från odlad skog snarare än naturskog. [more]
Stora risskördar kan ge lägre priser 25 February 2009 Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations, FAO:s, risskördeprognos, Rice Market Monitor, för februari blev 2008 års risskörd större än väntat, vilket kan leda till lägre konsumentpriser. Men FAO varnar för att lägre rispriser inte uppväger de negativa effekterna av den globala recessionen. [more]
Räkfisket granskas 16 February 2009 Enligt en ny rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, kan en neddragning av fiskets kapacitet och begränsningar av räkfisket sannolikt minska problemen med överfiske, bifångster och förstörelse av havsbottnar, vilket är några av räkfiskets största ekonomiska och miljömässiga sidoeffekter. [more]
FAO:s preliminära prognos tyder på minskad spannmålsskörd 2009 12 February 2009 Den senste skördeprognosen från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, pekar på en minskad spannmålsskörd 2009 jämfört med rekordåret 2008, enligt rapporten Crop Prospects and Food Situation. Mindre sådd och dåligt väder kommer sannolikt att leda till minskad produktion i de största odlingsländerna. [more]
Jordbruket måste förändras om vi skall kunna mätta världen 4 February 2009 Världens bönder måste snabbt byta till mer hållbara och produktiva jordbrukssystem för att klara av att möta behovet av mat för den växande världsbefolkningen och agera mot klimatförändringarna, framhåller en av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO:s) främsta experter på grödor för den internationella jordbrukskongressen som inleder sitt möte idag. [more]
Nytt hopp för skadedjursdrabbade Liberia? 4 February 2009 Tester gjorda i fält tyder på att det kan vara lättare än man tidigare trott att hejda framtida utbrott av de skadelarver som fick den liberianska regeringen att utropa ett katastroftillstånd för en dryg vecka sedan. Detta fastställer en internationell forskargrupp, som på uppdrag av FAO och den liberianska regeringen på plats verifierat och analyserat larverna. [more]
Avtal kommer att stänga hamnar för illegalt fiske 3 February 2009 Representanter för över 80 länder har gjort framsteg i förhandlingarna kring ett bindande internationellt avtal för att blockera hamnarna för fartyg involverade i illegalt, ickerapporterat eller oreglerat fiske (Illegal, Unreported and Underreported fishing, IUU). [more]
Jordbruket i Gaza allvarligt skadat 30 January 2009 Tillgångar för nästan alla Gazas 13 000 familjer som livnär sig på jordbruk, boskapsskötsel eller fiske har skadats under konflikten och många lantbruk har blivit helt förstörda, fastställer FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, idag. [more]
Kamp mot tiden i den liberianska härmaskfarsoten 29 January 2009 En grupp internationella experter ledda av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, kämpar mot tiden för att hejda en utbredd farsot av glupska härmaskar som skapat en nationell nödsituation i Liberia och som kan sprida sig till stora delar av Västafrika om den inte stoppas inom kort. [more]
FN varnar för ökad matbrist och manar till kraftfulla åtgärder 28 January 2009 Vid öppningen av Madridmötet 26-27 januari om Tryggad tillgång till mat för alla - Food Security for All - utlovade ledarna för de ansvariga internationella organisationerna stärkta åtgärder mot hunger och undernäring. [more]
Rovgiriga jättelarver vållar förödelse i Liberia 22 January 2009 Horder av rovgiriga fjärilslarver har dykt upp i norra Liberia. De förstör grödor och vegetation, skrämmer iväg bybor från sina hem och riskerar att leda till en mat- och hälsokatastrof över stora delar av Västafrika. [more]
Naturmaterial ständigt aktuella 22 January 2009 FAO önskar Dig ett vilt och ulligt nytt år. Det internationella naturfiberåret, (International Year of Natural Fibres, IYNF), lanseras idag officiellt av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för att fira och framhålla de värdefulla egenskaper som bomull, lin, sisal, hampa, ull, alpaca, kamelhår och angora erbjuder. Och varför inte också kashmir? [more]
Ökat hopp för Afrikas hungriga föräldralösa barn 21 January 2009 Den provins i Kenya där president Barack Obamas far växte upp lider av den största utbredningen av hiv i landet. I Nyanza-provinsen är uppskattningsvis 1 av 6 hiv-positiva. Den dödliga sjukdomen har efterlämnat ett arv av tusentals föräldralösa barn, med begränsade erfarenheter av livet och med avsaknad av jordbrukskunskaper. [more]
Närmare en global handlingsplan för vatten 21 January 2009 Delegater från fler än 60 länder möts i Rom, den 21-23 januari 2009, för att fortsätta förhandlingarna om en global handlingsplan för hur länderna skall anpassa sin hantering av färskvattenresurserna till de krav som klimatförändringarna världen över ställer. [more]
Att återvända till Burundi 20 January 2009 Att få jordbruket på fötter igen är en utmaning av högsta prioritet för Burundi, ett land som kämpar för att läka de sår som mer än ett årtionde av inbördeskrig har skapat. Större delen av befolkningen får sin försörjning från jordbruk. [more]
Italien bidrar med 10 miljoner euro till jordbruksutveckling 15 January 2009 Det italienska departementet för utvecklingssamarbete kommer att bidra med 10 miljoner Euro till FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, för finansiering av landsbygdsutveckling och tryggad tillgång till mat under 2009. [more]

last updated:  Friday, September 9, 2011