Livsmedelspriser och marknader


Visste du att...

  • Svenskar spenderar 13 % av sin inkomst på livsmedel.
  • I låginkomstländer spenderar människor 50-80 % av sin inkomst på livsmedel.

Priserna på livsmedel och jordbruksråvaror steg kraftigt under hösten 2010 och under februari 2011 steg priserna till nivåer som inte upplevts sedan livsmedelskrisen under 2007/2008. Livsmedelspriserna påverkar vilken tillgång världens befolkning har till mat. De som drabbas hårdast av stigande livsmedelspriser är de allra fattigaste. I många låginkomstländer lägger människor mellan 50 och 80 procent av sin inkomst på att köpa livsmedel och de blir därför oerhört sårbara mot prisförändringar.

På FAO:s internationella hemsida finns portalen World Food Situation som erbjuder en sammanställning av den senaste informationen om livsmedelspriser, livsmedelslager och andra faktorer som påverkar världsmarknaden för och tillgången på livsmedel. FAO följer förändringen i livsmedelspriser genom sitt Livsmedelsprisindex (Food Price Index), ett index som består av ett 50-tal olika livsmedelsvaror (exempelvis kött, spannmål, mejeriprodukter och socker) och som uppdateras varje månad.

Med jämna mellanrum släpper FAO också rapporter som sammanställer och analyserar data om tillgången på livsmedel i världen. Rapporten Food Outlook kommer ut två gånger per år och rapporten Crop Prospects and Food Situation kommer ut fyra gånger per år.

Priserna på livsmedel har de senaste åren kommit upp i rekordnivåer. Mellan augusti 2006 och augusti 2008 steg livsmedelsindexet med 60 procent för att sedan återgå till mer normala nivåer. Då ledde de höga livsmedelpriserna till oroligheter på många håll i världen. Under hösten 2010 har livsmedelspriserna återigen stigit markant och de höga priserna var en av orsakerna till upploppen och oroligheterna i Mellanöstern och Nordafrika i början av 2011.

Höga priser, liksom låga priser, är inte ovanligt på jordbruksmarknaden även om höga priser ofta tenderar att bli kortlivade i jämförelse med låga priser. Dock går det att se att prissvängningarna på livsmedelsmarknaden under senare år sker allt snabbare och oftare.

Orsakerna till prisökningarna har bland annat varit allt fler extrema väderhändelser som stark torka och översvämningar vilket lett till skördebortfall, spekulationer på börsen, exportrestriktioner, ökad efterfrågan till följd av befolkningstillväxt och en allt växande global medelklass, produktion av biobränsle och ett långtgående försummande av investeringar till utvecklingsländernas jordbruk.

last updated:  Thursday, May 24, 2012