Hunger

Hoppfulla tecken visar att millenniemålen kan uppnås om extra insatser görs

Trots att det idag produceras tillräckligt mycket mat för att mätta hela jordens befolkning lider 868 miljoner människor, eller en av åtta, av hunger och kronisk undernäring under 2010-2012*. Från 1990-1992 till 2010-2012 har antalet hungriga i världen minskat med 132 miljoner, från 18,6 procent till 12,5 procent av världens befolkning, och från 23,2 procent till 14,9 procent i utvecklingsländerna (852 miljoner), vilket innebär att millenniemålen skulle kunna vara inom räckhåll om fler åtgärder vidtas.

Hunger och kronisk undernäring världen över är inte en konsekvens av globalt dåliga skördar utan beror till stor del på den ekonomiska situationen i världen, som har resulterat i lägre inkomster och ökad arbetslöshet. Även variation i priset på livsmedel påverkar. Hunger och kronisk undernäring blir även ofta de kvardröjande effekterna av väpnade konflikter och naturkatastrofer och kräver ett mer långsiktigt arbete.

FAO har huvudansvaret för att föra ut kunskapen om hungersituationen i världen och att uppmana samtliga regeringar att ta sitt ansvar för att världens befolkning skall få en tryggad livsmedelsförsörjning. Målet är att eliminera världens hunger och undernäring. På FAO:s internationella hemsida hittar du en hungerportal med de senaste hungersiffrorna och annan information om hungersituationen i världen.

Varje år publicerar FAO en ny rapport om hungersituationen i världen, The State of Food Insecurity in the World (SOFI).

Fattiga människor på landsbygden mest utsatta

Det största antalet hungrande finns i Asien, men Afrika är den kontinent där hungern och undernäringen minskar långsammast och andelen hungrande är högst, drygt 30 procent av befolkningen.

70 procent av jordens fattigaste och hungrande bor på landsbygden och är beroende av jordbruket för sitt levebröd. Merparten av FAO:s arbete äger därför rum i jordbruks- och landsbygdsområden i låginkomstländer. Målsättningen är att direkt kunna hjälpa hungriga och undernärda människor att hjälpa sig själva att få en drägligare vardag och kunna leva ett mer aktivt och friskare liv.

Idag produceras tillräckligt mycket mat för att mätta alla människor. Det är inte brist på mat som orsakar hunger och undernäring, utan fattigdom och brist på demokrati och rättvisa. Fattiga människor har svårare att få en tryggad livsmedelsförsörjning eftersom de saknar makt, köpkraft och resurser att själva producera tillräckligt med mat.

En tryggad livsmedelsförsörjning - en förutsättning för en värld utan hunger

FAO definierar en tryggad livsmedelsförsörjning - food security - som det tillstånd då alla människor, vid alla tidpunkter, har fysisk, social och ekonomisk tillgång till tillräcklig, säker och näringsrik mat. Detta innebär att de skall kunna tillgodose sina näringsbehov och få den mat de föredrar för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv.

FAO definierar en osäker livsmedelsförsörjning - food insecurity - som det tillstånd då människor är undernärda på grund av att mat inte finns inom räckhåll och brist på social och ekonomisk tillgång till tillräckligt mycket mat. Människor med en osäker livsmedelsförsörjning är de individer som inte kan uppnå sitt minimibehov av kalorier. Detta omfattar även de människor som upplever fysiska symptom, orsakade av energi- och näringsbrist på grund av otillräcklig och obalanserad kost, eller på grund av att kroppen inte har möjlighet att ta upp näring effektivt p.g.a. infektioner och sjukdomar. Detta gäller för omkring 870 miljoner människor, eller en av åtta, i världen (2012).

Viktiga begrepp

En tryggad livsmedelsförsörjning (food security) – är när människor oavsett tidpunkt, har möjlighet att skaffa tillräcklig och näringsrik mat som möter energi- och näringsbehovet för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Näringsbrist/felnäring (malnutrition) – orsakas av felaktigt sammansatt eller otillräcklig kost och förhindrar därmed en god hälsa. Denna term innefattar både undernäring och fetma.

Undernäring/hunger (undernutrition) – är resultatet av en längre period av dåligt näringsupptag eller lågt kaloriintag. Ofta används termen för att beskriva ett för lågt kaloriintag men kan även syfta på vitamin- och mineralbrist orsakat av dålig förmåga hos kroppen att ta upp dessa ämnen. Att vara undernärd innebär att man regelbundet får i sig mindre energi än vad kroppen kräver. Hunger och undernäring används ofta synonymt.

Kronisk undernäring (chronic hunger/undernourishment) – personer som är kroniskt undernärda har under en längre tid haft ett för lågt kaloriintag vilket skadat kroppen. Kronisk undernäring kan leda till hämmad utveckling vilket bland annat påverkar längd och vikt. Det kan även ge störningar i kroppsfunktioner. Problem med graviditet och amning, nedsatt inlärningsförmåga, oförmåga till fysiskt arbete samt nedsatt immunförsvar och sämre återhämtningsförmåga efter sjukdom är exempel på sådana störningar.

Hungersnöd (famine) – innebär utbredd matbrist som ofta utlöses av någon typ av katastrof t.ex krig, epidemier eller naturkatastrofer.

Svält (starvation) – beskriver ett tillstånd där kroppen utmattas till följd av matbrist. Detta tillstånd kan leda till död.

FAOFAOFAO

FAOFAOFAO

*Hungersiffrorna som presenterades i SOFI-rapporten oktober 2012 baseras på en ny mätmetod, vilket innebär att siffrorna skiljer sig från vad som presenterats i tidigare hungerrapporter. Läs mer om den nya mätmetoden här.

last updated:  Friday, January 18, 2013