HÃ¥llbar utveckling


Visste du att...

  • Världens befolkning väntas öka till 8 miljarder år 2030. Detta innebär att ytterligare två miljarder människor, av vilka 90 procent bor i låginkomstländer, måste förses med livsmedel.
  • Under de senaste åren beräknas nettominskningen av skog i världen uppgå till 7,3 miljoner hektar per år, vilket är en yta som ungefär motsvarar Tjeckiens storlek.

Allt FAO:s arbete inom såväl jordbruk som skogs- och fiskefrågor sker inom ramen för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett vitt begrepp som berör såväl skydd av miljö och naturresurser som social rättvisa och behovet av ekonomisk trygghet. För att en hållbar utveckling ska vara möjlig måste vi sträva efter en tryggad livsmedelsförsörjning för alla människor samtidigt som vi säkerställer att naturresurserna inte förbrukas, för dessa ska räcka även till kommande generationer.

FAO:s arbete för hållbar utveckling

FAO:s arbete med hållbar utveckling är inriktat på bland annat övervakning av naturresurser, forskning och utbildning kring hållbar utveckling, institutionella reformer och befolknings- och genusfrågor. På global nivå är FAO en viktig partner för genomförandet av konventioner kring biologisk mångfald, klimatförändringar och ökenspridning, frågor som alla berör hållbar utveckling. Inom fisket finns till exempel en uppförandekod för ansvarsfullt fiske.

Ett sätt att minska jordbrukets negativa konsekvenser på miljön är att införa teknik för att tillvarata förnyelsebara naturresurser som kan skapa energi. Satsningar på exempelvis sol- och vindkraft samt bioenergi från jordbruk och skog minskar inte bara beroendet av icke-förnyelsebara energikällor, utan ger även ett större lokalt inflytande. FAO arbetar även dagligen med kunskapsöverföring och att utbilda jordbrukare när det gäller ekologiskt jordbruk, lågteknologimetoder för att undvika jorderosion, minskad användning av bekämpningsmedel och så vidare. FAO bidrar vidare till att starta kooperativ på lokal nivå, något som är en central del av arbetet med hållbar utveckling.

Kunskap om geografiska förhållanden i olika regioner är en viktig del i arbetet för en hållbar utveckling. FAO genomför därför flera projekt som syftar till att hämta in information kring naturförhållanden. Tillsammans med kunskap om socio-ekonomiska villkor ger projekten bättre förutsättningar att utveckla jordbruket efter lokala förhållanden. Ett exempel är den stora inventeringen av skogsresurserna i världen, Global Forest Resource Assessment, som FAO genomför mellan vart femte och vart tionde år.

Bioenergi

Utvecklingen och användningen av bioenergi och biobränslen har funnits på FAO:s agenda under flera årtionden. Idag är den ökade efterfrågan på biobränslen ett hett debatterat ämne. Åsikterna går isär huruvida produktionen och användningen av biobränslen leder till minskade utsläpp av växthusgaser och i vilken utsträckning odling av energigrödor konkurrerar med odling av spannmål avsedd för mat.

FAO menar att utvecklingen av bioenergi och biobränslen omsorgsfullt måste övervägas ur olika perspktiv och på olika nivåer med stöd hämtat ur vetenskapliga studier. Nedan finns en rad samlade länkar till FAO:s olika publikationer och ståndpunkter i ämnet.

Ekologiskt jordbruk

Ekologisk odling är ett ämne som diskuteras flitigt. Fler och fler människor letar efter miljömärkta livsmedelsprodukter och klimatförändringen är en angelägen fråga runt middagsborden, i media och i vetenskapliga rapporter. Är ekologisk odling en hållbar lösning för att vi ska kunna skapa en värld utan hunger? Kan klimatproblematiken besvaras genom ändrade odlingsmetoder? Nedan har vi samlat länkar till FAO:s olika publikationer och ståndpunkter i ämnet.

last updated:  Tuesday, April 17, 2012