HIV/AIDS


Visste du att...

  • De senaste 10 åren har 14-16 miljoner människor avlidit av hiv/aids. FAO beräknar att varje dödsfall påverkar livet för fem överlevande, barn, partner och föräldrar. Det innebär att drygt 200 miljoner människors liv påverkats av epidemin.
  • I några länder, såsom Kenya, Uganda och Zimbabwe, minskar andelen smittade, medan utvecklingen går åt fel håll i andra länder.
  • Utan tillräckligt mycket och näringsrik mat tål inte kroppen hiv-medicinerna och kan inte tillgodogöra sig medicinernas bromsande effekter.

Undernäring och hiv/aids är tätt sammanlänkade under epidemins tre faser, infektion av hiv, dödsfall av aids och dess konsekvenser. Undernäring skyndar på sjukdomsprocessen för hiv-positiva personer och sjukdomen gör att de inte kan arbeta eller orkar allt mindre. Dessutom minskar tillgången till mat för familjemedlemmarna både på kort och lång sikt. Viruset och sjukdomen innebär att arbetskraft går förlorad i jordbruket under sjukdomsperioden eftersom både den som smittats av sjukdomen och den som vårdar inte kan delta i jordbruket i lika stor utsträckning. Mediciner och begravning är kostsamt och finansieras ibland av försäljning av jordbruksverktyg. Allt detta påverkar den långsiktiga effektiviteten i jordbruket.

Många barn blir föräldralösa på grund av sjukdomen och får ofta problem med tillgången till mat, både på kort och lång sikt. En färsk FAO-studie visar att undernäring förekommer i 63 procent av hushållen utan män och 55 procent av hushållen som saknar båda föräldrarna jämfört med 43 procent av hushållen med båda föräldrarna närvarande. I och med att föräldrar inte kan förmedla sina kunskaper om jordbruk till sina barn sker även en stor kunskapsförlust.

FAO arbetar med hiv/aids ur ett jordbruksperspektiv. För att motverka kunskapsförlusten har FAO tillsammans med FN:s livsmedelsprogram (WFP) bland annat. skapat så kallade Junior Farmer Field and Life Schools där föräldralösa barn utöver teoretisk utbildning även får lära sig att odla mat som de sedan äter i skolan. Skolorna arbetar också med traumahantering och utvecklar elevernas förståelse för inlärda sociala roller och ger dem ett genusperspektiv.

Ett annat projekt som syftar till att motverka spridningen av hiv/aids fokuserar på att bryta kvinnors beroendeställning av män. I området kring de stora sjöarna i Östafrika, bland annat vid Lake Victoria, har exempelvis ett system utvecklats i isolerade fiskesamhällen som innebär att kvinnor, som ofta förlorat sina män till följd av hiv/aids, tvingas till utbyte av sexuella tjänster med olika män mot hjälp att köpa fisk, transportera fisken till marknaden och sälja fisken på marknaden för att kunna förse sina barn med mat men även betala deras skolgång. Genom projekt som ger kvinnor tillgång till verktyg, land och mikrokrediter får de en möjlighet att bryta detta livshotande mönster.

last updated:  Tuesday, April 12, 2011