Seminarier under 2011

Världshungerdagen, 14 okt 2011

På Världshungerdagen ordnades ett halvdagsseminarium på Rosenbad i Stockholm. Läs en sammanfattning av seminariet här.


Lansering av SOFA, 19 maj 2011

Den 19 maj anordnade FAO Norden, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Svenska FAO-kommittén ett seminarium för att lansera FAO:s mat- och jordbruksrapport (State of Food and Agriculture, SOFA) för 2010-11. Årets rapport, Women in agriculture: Closing the gender gap for development, fokuserar på kvinnors roll inom jordbruket. Rapporten visar att om vi ökar jämställdheten inom jordbruket kan matproduktionen öka och antalet hungriga människor minska med 100-150 miljoner.

Seminariet hölls på KSLA. Moderator var Christina Engfeldt, tidigare informationsdirektör på FAO och seminariet hölls på engelska.

Seminariet inleddes med att Åke Barklund, akademisekreterare och VD, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien hälsade välkomna. Barklund talade om vikten av att lära oss mer om nuvarande genus-förhållanden för att vi ska kunna förändra dem. Han lyfte även fram en publikation av KSLA som fokuserar på kvinnor och mark.

Magnus Kindbom, statssekreterare, Landsbygdsdepartementet, ordförande för svenska FAO-kommittén talade på temat ”Swedish policy for bridging the gender gap”. Han poängterade att jämställdhet är ett av Sveriges prioriterade områden i biståndet och att Sverige genom sitt stöd till FAO stöttar utvecklingen inom detta område. Han lyfte också fram ett Sida-finansierat projekt i Zambia som varit framgångsrikt och där man bland annat arbetat med ”household approach” som innebär att man inkluderar alla familjemedlemmar i ett utvecklingsprojekt.

Dr. Eve L. Crowley, biträdande chef, FAO:s enhet för genus, jämlikhet och sysselsättning på landsbygden gjorde därefter en utförlig och mycket uppskattad presentation av SOFA. Hon inledde sitt anförande med att presentera Valiben, en kvinna från Indien som fungerat som en inspirationskälla när rapporten skrevs då hon lyckats vända sin oerhört svåra livssituation i en positiv riktning. Crowley beskrev först vilka könsskillnader som finns i fråga om kvinnors och mäns sysselsättning på landsbygden och hon visade att det finns stora skillnader i mäns och kvinnors tillgång till och kontroll över mark och andra resurser som behövs för att jordbruket ska kunna vara produktivt. Hon visade sedan hur kvinnors produktivitet kan öka om vi undanröjer dessa skillnader och hur det kan leda till ökad jordbruksproduktion i låginkomstländer och att antalet hungriga människor i världen minskar med 100-150 miljoner.

Därefter använde hon Valiben som exempel på hur man kan göra för att förbättra kvinnors situation på landsbygden. Efter det gick Crowley igenom vad beslutsfattare och tjänstemän kan göra för att öka jämställdheten inom jordbruket. Hon menade på att det är viktigt att öronmärka pengar till genderfrågor, att sätta upp ambitiösa mål, att jordbruksinvesteringar är ”gender-smarta” och att multilaterala och bilaterala biståndsprogram visar vägen när det gäller jämställdhetsfrågor. Hon berättade även vad FAO gör för att öka jämställdheten inom jordbruket.

Lena Widefjäll, fil. Mag. från Mälardalens Högskola, presenterade sedan en fallstudie som hon gjort i en by på landsbygden i södra Moçambique. Fokus för studien var arbetsfördelningen mellan kvinnor och män samt kvinnors tillgång till mark och ekonomiska resurser. Widefjäll berättade om att kvinnors arbetsbörda generellt sett är mycket större än männens om man räknar med både arbetet på fälten och hushållssysslor. Hon berättade även att kvinnor och män i byn själva inte såg några hinder i det traditionella systemet för hur mark ärvs från far till son och att tillgången till ekonomiska resurser var extremt begränsad för både kvinnor och män, men att situationen var allra värst för ensamstående kvinnor.

Lasse Krantz, koordinator för markrättsfrågor, Sida menade att mark kan bli ett problem i de områden där det är ont om bra odlingsmark. Han tog även upp svårigheten i att samla in statistik på det här området då det kan vara svårt att avgöra vem som äger eller kontrollerar marken. Krantz förklarade att det dels finns de som förespråkar att kvinnors rättigheter måste stärkas inom de traditionella systemen och dels finns de som menar att det måste till nya officiella system där kvinnors rätt till mark säkerställs, eftersom de traditionella systemen ofta inte är jämställda.

Melinda Fones-Sundell, jordbruksekonom, senior forskare och projektsamordnare, SIANI menade att bra policyer och program inte är tillräckligt, vad vi behöver är riktlinjer och verktyg för ett genomförande i fält. Tidigare i år träffades en grupp på ungefär 20 tjänstemän från bland annat FAO och Sida för att diskutera vad som behöver göras för kvinnor inom jordbruket. Fones-Sundell beskrev därför de områden som gruppen identifierat som viktiga att arbeta inom, det gällde kvinnors markrättigheter, kvinnors tillgång till ekonomiska resurser och kvinnors möjlighet att påverka sin situation samt till medbestämmande.

Paneldiskussionen inleddes med att moderatorn, Christina Engfeldt, ställde frågan ”How do we turn the ODA to agriculture and women?” Eve Crowley var först att svara och ansåg att först och främst är man tvungen att öronmärka pengarna för just jordbruket och kvinnor. Det räcker inte att ge pengar med förhoppning om att kvinnor och jordbruk ska prioriteras eftersom pengarna då lätt kan ges till andra områden. Det är även viktigt att koncentrera sig på infrastruktur och transport. Detta är inget som FAO arbetar med direkt men som andra FN-organ, som UNDP, fokuserar på. Även lagerhållning är viktigt att prioritera för att minska förluster av livsmedel efter skörd, så kallad ”post-harvest loss”, något som FAO arbetar aktivt med. Den avslutande frågan denna gång var; ”How do we use the findings in SOFA to actually make a difference?” Eve Crowleys svar blev att eftersom många politiker idag inte i tillräckligt stor utsträckning använder sig av den information som finns tillgänglig i sitt beslutsfattande måste vi utbilda politikerna i hur man tar fram bra policyer.


Världsvattendagen 2011 - Vatten i en urbaniserad värld

Den 22 mars hölls ett halvdagsseminarium i samband med Världsvattendagen i World Trade Center i Stockholm. Seminariet anordnades av Swedish Water House, FAO Norden, Sida, Stockholm Environment Institute, UNDP Sweden, UNEP Sweden, WaterAid Sverige och Stockholm International Water Institute (SIWI).

Moderator för dagen var Karin Lexén från Swedish Water House.

Dagen inleddes med att Per-Arne Malmquist från SIWI tillkännagav att Steve Carpenter var årets mottagare av Stockholm Water Prize. Jan Eliasson, ordförande för WaterAid Sverige och en av FN:s generalsekreterares speciella millenniemålsambassadörer, fortsatte med ett inledningstal på ämnet ”Vatten i en urbaniserad värld – en nyckel för att nå Millenniemålen.

Jakob Lundberg, informationsansvarig för FAO Norden, gav en föreläsning om ”Urbaniseringen och kampen om resurserna”. Neil Macleod, VD för eThekwini Water and Sanitation, från Durban i Sydafrika berättade om ett lyckat sanitetsprojekt som genomförts i staden. Före paus talade Annika Carlsson-Kanyama, forskningschef på FOI och programchef på Climatools, på ämnet ”Besvärliga väderhändelser och klimatanpassning på lokal nivå i Sverige”.

Seminariet fortsatte sedan med att Helen Holm, rådgivare på Avdelningen för reform och selektivt samarbete på Sida, höll ett tal på ämnet ”Hållbara städer – vatten och klimat – finansieringsströmmar och prioriteringar”.

Dagen avslutades sedan med en paneldebatt mellan Åsa Romson (mp) ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Désirée Pethrus (kd) ledamot i Utrikesutskottet, Pyry Niemi (s) ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet och Kerstin Lundgren (c) ledamot i Utrikesutskottet.


Mat, miljö och befolkning - utmaningar till 2050

Den 10 mars arrangerade FAO Norden ett seminarium tillsammans med Stockholms FN-förening. Seminariet anordnades mot bakgrund av att jordens befolkning beräknas uppgå till 9 miljarder människor 2050. Seminariet behandlade frågan hur vi ska kunna mätta en växande världsbefolkning i tider av klimatförändring och begränsade naturresurser. Talare var Jakob Lundberg från FAO Norden, Katarina Lindahl som tidigare arbetat för RFSU och Fredrik Moberg från Albaeco.

last updated:  Friday, January 13, 2012