Nyhetsarkiv 2011

FAO och ILO gör gemensam sak mot barnarbete inom fiskerinäringen 23 December 2011 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har tillsammans med den internationella arbetsorganisationen (ILO) presenterat ett första utkast till ett dokument som ska förse beslutsfattare och regeringar med riktlinjer om hur barnarbete inom fiskerinäringen bör bekämpas. [more]
Bok om Amazonas växter för ut den senaste forskningen till lokalbefolkningen 21 December 2011 En ny FAO-studie beskriver hur växter och frukter från Amazonas regnskog kan användas för att förbättra människors näringsintag och försörjningsmöjligheter. Boken är skriven med ett lättläst språk och siktar på att göra forskningen mer tillgänglig och användbar för lokalbefolkningen. [more]
Behov av en effektivare och miljömässigt hållbar animalieproduktion 14 December 2011 År 2050 förväntas världens befolkning konsumera 66 procent mer animaliskt protein än idag, ett faktum som innebär en kraftig belastning på jordens naturresurser. Detta enligt en ny rapport som publiceras av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) idag. [more]
Korruption försämrar tillgången på mark och hindrar utveckling 12 December 2011 ”I takt med att ny mark antingen odlas upp, tas i anspråk av växande stadsregioner eller överges till följd av ohållbart nyttjande, klimatförändringar eller konflikter, utsätts markresurserna för en aldrig tidigare skådad belastning”. Detta enligt ett nytt dokument som tagits fram av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i samarbete med det internationella nätverket för korruptionsövervakning, Transparency International (TI). [more]
Skogar i bergsområden hotas 9 December 2011 Skogar belägna i bergsområden hotas av stigande temperaturer, skogsbränder, befolkningstillväxt och osäkerhet i livsmedels- och bränsleförsörjningen. Denna varning levereras av en ny FAO-rapport som publiceras idag. [more]
Livsmedelspriserna i stort sätt oförändrade 8 December 2011 FAO:s matsprisindex förblev i stort sett oförändrat sedan oktober. Index ligger nu på 215 punkter, vilket är 23 punkter eller tio procent under den hittills högsta nivån som noterades i februari 2011. Det är dock två punkter, eller en procent, lägre än i november förra året. [more]
FAO utökar sitt stöd till Syd-Sydsamarbete 6 December 2011 Ett allt tätare samarbete mellan länder i Syd leder till att de lägger mer finansiella och tekniska resurser på att hjälpa varandra att säkerställa livsmedelsförsörjningen. Detta visar de nya avtal som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) stöttat bland några av sina medlemsländer. [more]
FAO, IFAD och WFP når 22 miljoner människor med jordbruksstöd från EU 2 December 2011 På bara två år har FAO, IFAD och WFP hjälpt 22 miljoner av de som drabbades hårdast av de höga matpriserna, tack vare betydande finansiering från EU:s livsmedelsprogram (EUFF). Insatserna styrker att investeringar i jordbruk och nutrition förbättrar den globala livsmedelsförsörjningen, säger de tre FN-organen idag. [more]
Satellitteknologi ger ny bild av avskogningen 1 December 2011 En ny undersökning baserad på satellitbilder har publicerats av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Den ger en mer rättvisande bild av hur världens skogar förändras och visar hur mycket skogsmarken har minskat mellan 1990 och 2005. [more]
Energismart jordbruk nödvändigt för att minska beroendet av fossila bränslen 30 November 2011 Världens livsmedelssystem måste minska sitt beroende av fossila bränslen för att säkerställa livsmedelsförsörjningen i framtiden. Det framgår i FAO-rapporten om energismarta livsmedel, Energy-Smart Food for People and Climate , som presenterats vid FN:s klimatkonferens i Durban. [more]
Ohållbart nyttjande av mark och vatten: ökat hot mot livsmedelsförsörjningen 28 November 2011 Omfattande förstörelse av och ökad brist på mark- och vattenresurser hotar viktiga matproduktionssystem i världen. Det innebär svårigheter med att kunna trygga livsmedelsförsörjningen för en befolkning på 9 miljarder år 2050, enligt en FAO-rapport som publiceras idag. [more]
Förbättrad skörd i Nordkorea, men risken för undernäring kvarstår 25 November 2011 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisationen (FAO) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) visar i en färsk kartläggning att skörden i Nordkorea förbättrats jämfört med 2010. Tvivel kvarstår dock kring näringsintaget, särskilt hos små barn. [more]
Jordbruket centralt för framtida vatten- och energibehov 18 November 2011 Allteftersom världens vattenresurser närmar sig ohållbara nivåer i flera regioner, kommer det nuvarande förhållningssättet till ekonomisk utveckling och naturresursförvaltning inte längre fungera, säger FAO. [more]
Allvarliga utbrott av kassavavirus i Östafrika 16 November 2011 Ett nytt virus som drabbar kassava (eller maniok) sprider sig i stora delar av Östafrika, särskilt kring de stora sjöarna i regionen. Sjukdomen hotar därmed en viktig källa till både inkomst och mat enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). [more]
Handbok om hur spridningen av skadedjur i skogen kan stoppas 15 November 2011 FAO publicerade en ny handbok, Riktlinjer för implementering av fytosanitära standarder i skogsbruket , vid den skogsbruksveckan för Asien-Stillahavsregionen i Beijing, den 10 november. Med fytosanitära standarder menas nationella säkerhets- och hälsoföreskrifter som ska skydda människors, djurs och växters hälsa. Dokumentet ska hjälpa länder att stoppa spridningen av skadedjur som hotar skogen. [more]
Traditionella grödor spelar nyckelroll för att bemöta klimatförändringen 14 November 2011 Traditionella livsmedelsgrödor och andra växter är i stort behov av skydd mot klimatförändringen och annan miljöpåverkan, säger FAO idag. Uttalandet kom i samband med tioårsdagen av det internationella fördraget för att bevara och dela växtgenetiska resurser. [more]
Odlad fisk möter en ökande efterfrågan 9 November 2011 Vattenbruk är den snabbast växande källan till animaliskt protein och beräknas redan 2012 stå för mer än hälften av den fisk som konsumeras i världen. FAO-rapporten World Aquaculture 2010 visar att produktionen från vattenbruk växte med mer än 60 procent, från 32,4 miljoner ton till 52,5 miljoner, mellan 2000 och 2008. [more]
Lokalbefolkning bevarar skog i Mongoliet 8 November 2011 Ett FAO-projekt som hjälper lokalsamhällen att bevara sina skogar, ses som ett föregångsexempel för regionala insatser. Metoden, som går ut på att involvera lokalsamhällena i skogsförvaltningen, uppmärksammas under skogsbrukskonferensen för Asien-Stillahavsregionen den 7-11 november. [more]
FAO:s matprisindex sjönk i oktober 3 November 2011 FAO:s matprisindex låg i oktober på 216 punkter, den lägsta nivån på elva månader. Nedgången sedan september är nio punkter, motsvarande fyra procent. Priserna ligger trots det på en högre nivå än förra året och förblir mycket rörliga (volatila), säger FAO. [more]
Tio åtgärder för att skydda världshaven 3 November 2011 FN presenterade i veckan en plan för att förbättra förvaltningen av oceaner och kustområden. The Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability varnar för det försämrade tillståndet i världshaven och belyser deras viktiga bidrag i form av näringsrik kost, reglering av klimatet och som understöd för våra ekonomier och försörjningsmöjligheter. I dokumentet konstateras att trots att oceanerna täcker 70 procent av jordens yta, är endast omkring en procent skyddade. [more]
Jordbrukskooperativ för minskad fattigdom och hunger 1 November 2011 Enskilda småskaliga brukare har mycket att vinna på att ingå i jordbrukskooperativ. Det stärker deras förhandlingsposition och ger dem möjlighet att dela på produktiva tillgångar, vilket bidrar till en förbättrad livsmedelsförsörjning och minskad fattigdom för miljontals människor. Det säger FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) och Världslivsmedelsprogrammet (WFP) i samband med att FN:s internationella kooperativår 2012 (IYC) lanserades i New York. [more]
Lokal information om jordbrukets vattenanvändning förebygger problem i Nilens avrinningsområde 31 October 2011 Kraftig befolkningstillväxt och utarmade naturresurser i Nilens avrinningsområde ökar risken för hunger och fattigdom i regionen. Bättre och mer långsiktiga strategier behövs för att hindra detta, säger FAO. [more]
Skog - en möjlig lösning i kampen mot hungern 27 October 2011 Skogens roll som källa till timmer och träprodukter får inte överordnas dess betydelse för livsmedelsförsörjningen i den fattigaste delen av världen. Det säger en grupp internationella skogsorganisationer i ett uttalande. [more]
CFS agerar för att trygga livsmedelsförsörjningen 27 October 2011 Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) har tagit fram en rad rekommendationer för att minska prissvängningarna på livsmedel och samtidigt stärka utsatta gruppers motståndskraft mot prischocker. [more]
Med svenskt stöd hjälper FAO kenyanska bönder i kampen mot torkan 20 October 2011 Med oktobers regnsäsong nära förestående, behöver sårbara jordbrukshushåll i östra Kenya hjälp att ta tillvara regnvatten för bevattning och förhindra att jorden spolas bort. FAO bistår därför 5000 hushåll med att bygga terrasser och enkla dammar på odlingsmarken. I utbyte mot arbete får bönderna kuponger som kan lösas in mot livsmedel och byggmaterial till de gemensamt ägda vattenreservoarerna. [more]
Hungerrapporten 2011: Fortsatt höga och volatila livsmedelspriser 10 October 2011 Livsmedelsmarknaden kommer sannolikt fortsätta att präglas av prissvängningar och höga priser, kanske i ännu högre grad än tidigare. Främst drabbar det länder, lantbrukare och konsumenter med sårbar ekonomi och osäker livsmedelsförsörjning. Detta är budskapet i den årliga Hungerrapporten, The State of Food Insecurity in the World 2011 (SOFI) , som publiceras idag av FAO, IFAD och WFP. [more]
Små marginaler på världens spannmålsmarknader trots högre produktion 6 October 2011 Trots förbättrade produktionsutsikter är det troligt att marginalerna på världens spannmålsmarknader förblir fortsatt små under 2011/2012, säger FAO idag. [more]
Livsmedelskris hotar i Sudan 5 October 2011 Omedelbara insatser krävs för att hindra en annalkande livsmedelskris och humanitär katastrof i två konfliktdrabbade regioner i gränsområdet mellan Sudan och det nyligen självständiga Sydsudan, varnar FAO för idag. [more]
Trädens viktiga roll i en allt mer urbaniserad värld 4 October 2011 I en allt mer urbaniserad värld ökar behovet av riktade åtgärder och investeringar för att skydda och förvalta skogar och träd i stadsområden. Insatserna behövs för att stärka urbana försörjningsmöjligheter och förbättra stadsmiljöer. Detta var budskapet från det internationella nätverket för skogssamarbete (CPF), där FAO är en av medlemmarna, i samband med World Habitat Day den 3 oktober. [more]
Världen har förlorat fredspristagaren Wangari Maathai 4 October 2011 Det var med djup sorg som jag fick beskedet om Nobelpristagaren Wangari Maathais bortgång. Jag skulle vilja uttrycka mitt stöd till hennes familj i denna stora sorg, säger FAO:s generaldirektör Jacques Diouf i ett uttalande. [more]
Unika skogsmiljöer kan bevaras med ekoturism 30 September 2011 Den växande ekoturismen har potential att hjälpa eller stjälpa hotade skogar, beroende på hur effektivt expansionen i sektorn förvaltas. Detta uppmärksammades av nätverket för skogssamarbete (CPF) den 27 september, med anledning av Världsturismdagen (World Tourism Day) som i år sammanföll med det internationella skogsåret. [more]
Utsläppsrätter en väg till återställande av skadade betesmarker 28 September 2011 Genom en ny metod kan nu världens betesmarker inte bara erbjuda hållbara försörjningsmöjligheter, utan även bidra till att mildra den globala uppvärmningen. Metoden gör det möjligt att mäta kolinlagringen vid restaurering av betesmarker. Den har utvecklats av FAO i samarbete med den kinesiska akademin för jordbruksvetenskap, den kinesiska vetenskapsakademin och det internationella centret för trädjordbruk (the World Agroforestry Center). [more]
Politisk kraftsamling för Afrikas horn 26 September 2011 I helgen uttalade sig FAO:s generaldirektör, Jacques Diouf, om att ett behovsanpassat och stabilt finansiellt stöd behövs för att lösa krisen på Afrikas horn. ”Jag tvivlar inte på att hungern på Afrikas horn kan bekämpas och att regionens livsmedelsförsörjning kan tryggas”, sa Diouf på ett ministertoppmöte om katastrofen. På mötet i New York tillade Diouf att “Vi behöver behovsanpassade och stabila resurser för att säkerställa att vår tekniska kunskap, liksom våra strategier och program ska kunna hjälpa oss att nå målet”. [more]
Svårare översvämningar än i fjol hotar bönderna i södra Pakistan 23 September 2011 Behovet av givarstöd är akut efter att nya regn och översvämningar drabbat södra Pakistan. Situationen är värre än vid förra årets förödande översvämningar, meddelar FAO idag. Kraftiga monsunregn som startade i mitten av augusti har skadat eller förstört 73 procent av grödorna, 67 procent av livsmedelslagren och dödat fler än 78 000 boskapsdjur i Sindh. Miljontals människor är utblottade och står inför en osäker livsmedelsförsörjning. [more]
Pris till FAO-stött skogsinitiativ i Gambia 22 September 2011 Gambias skogsbrukspolicy på lokal nivå (Community Forestry Policy), som upprättats med stöd av FAO, har vunnit silver i 2011 års Future Policy Awards . Skogsinitiativet beskrivs som ett av världens mest inspirerande och nyskapande. [more]
Afrika behöver aktivt ta itu med klimatförändringen 14 September 2011 FAO arbetar tillsammans med afrikanska ledare för att snabbt implementera ett klimatsmart jordbruk för att motverka effekterna av klimatförändringen och den ökade bristen på naturresurser. [more]
Webbplatsen Ending Hunger tilldelas italienskt pris 13 September 2011 FAO:s nya webbplats www.endinghunger.org har fått ett särskilt omnämnande i den nionde upplagan av Premio Web Italia, en årlig tävling i webbpublicering, för sitt innehåll och humanitära värde. [more]
Bättre förvaltning för att förebygga skogsbränder 9 September 2011 Idag ligger mänskliga aktiviteter bakom 95 procent av alla skogsbränder. För att motverka detta behöver mer uppmärksamhet riktas mot förvaltning av skogsnära områden, hävdar ett internationellt nätverk för skogsfrågor idag. [more]
FAO:s matprisindex närmast oförändrat i augusti 8 September 2011 Enligt FAO:s livsmedelsprisindex som publicerades idag förblev världens livsmedelspriser i stort sett oförändrade mellan juli och augusti 2011. [more]
FAO lanserar internationellt nätverk för att säkerställa matjorden 7 September 2011 FAO:s generaldirektör Jacques Diouf varnade idag för att påfrestningen på världens jordar, i kombination med markförstörelse, hotar den globala livsmedelsförsörjningen. Han efterlyste nya internationella ansträngningar för att säkerställa fortsatt friska och bördiga jordar för kommande generationer. [more]
Hungersnöden sprider sig i Somalia 5 September 2011 Hungersnöden sprider sig nu till ett sjätte område i Somalia och därmed hotas ytterligare 750 000 människor att svälta ihjäl under de kommande fyra månaderna. För att bemöta livsmedelskrisen uppmanar FAO idag till att kraftfullare åtgärder vidtas. [more]
Fågelinfluensan hotar på nytt 29 August 2011 FAO uppmanar idag till förhöjd beredskap och kontroll för att möta en möjlig återkomst av H5N1, en högpatogen aviär influensa. Det finns tecken på att en mutation av den dödliga fågelinfluensan sprids i och från Asien, med okända hälsorisker för människan som följd. [more]
Stort finansieringsbehov för jordbruket på Afrikas horn 26 August 2011 Världens regeringar samlades den 25 augusti vid en internationell givarkonferens i Etiopien för att öka stödet till Afrikas horn. FAO har tidigare varnat att bristande finansiering hotar att förvärra krisen och förlänga återhämtningsprocessen, vilket drabbar lantbrukare och boskapsskötare hårt. [more]
Vattnets avgörande roll för livsmedelsförsörjningen 24 August 2011 Situationen i östra Afrika har kastat nytt ljus över sårbarheten hos regnbevattnade jordbrukssystem och för de människor som är beroende av dem. Utmaningarna med att nå en stabil tillgång till vatten för att odla grödor och föda upp boskap är många och varierande. Investeringar i system för konstbevattning, där det är möjligt, och vatten-smarta lösningar kan leda till en effektivare vattenanvändning inom jordbruket. I denna intervju talar FAO:s undergeneraldirektör Alexander Müller, som är i Stockholm denna vecka för att delta i Världsvattenveckan (World Water Week), om dessa och relaterade frågor. [more]
FAO på Världsvattenveckan 2011 23 August 2011 FAO kommer under Världsvattenveckan i Stockholm (World Water Week 2011) att tala om behovet av en effektivare hantering av världens vattenresurser med målet att förbättra livsmedelsförsörjningen i världen. [more]
Glad sommar! 18 July 2011 Nu tar FAO Norden sommarledigt och öppnar igen 22 augusti. För akuta mediafrågor går det bra att höra av sig till [email protected] . Ha en skön sommar! [more]
Säkra besittningsrätten av skogen 14 July 2011 Att reformera besittnings- och äganderätter av skog kan avsevärt förbättra människors försörjningsmöjligheter och ge dem möjlighet att få intäkter från skogsprodukter, framhåller FAO i en nyutkommen handbok, Reformering Forest Tenure. [more]
Hjälp Afrikas horn 8 July 2011 Från mycket stora nödsituationer, såsom jordbävningen i Haiti eller översvämningen i Pakistan, till massmediala humanitära kriser, som konflikterna i Elfenbenskusten och Libyen, har det internationella samfundet de senaste åren stått upp för de som drabbats av katastrofer och tragedier. [more]
FAO:s matprisindex upp något för juni 7 July 2011 FAO:s matprisindex steg en procent till 234 punkter i juni 2011, 39 procent högre än samma månad 2010 men fyra procent lägre än dess högsta nivå på 238 punkter i februari 2011. [more]
FAO-konferensen godkänner budgetökning 5 July 2011 FAO:s styrande organ, Konferensen, har enhälligt godkänt en programbudget på 1 005,6 miljoner dollar för organisationens två kommande år, 2012-13, vilket motsvarar en 1,4 procentig ökning jämfört med den nuvarande tvåårsperioden. [more]
Rinderpest är utrotat - vad händer härnäst? 29 June 2011 ”Medan vi firar en av de största framgångarna för FAO och dess samarbetspartners, vill jag påminna om att denna fantastiska bedrift inte skulle ha varit möjlig utan gemensamma ansträngningar och starka åtaganden från regeringar, viktiga organisationer i Afrika, Asien och Europa och det fortsatta stödet från givare och internationella institutioner”, sade FAO:s generaldirektör Jacques Diouf igår. [more]
Diouf överlämnar ett reformerat FAO för 2000-talet 28 June 2011 FAO:s generaldirektör Jacques Diouf sade i sitt tal igår att den stora reform som genomförts inom organisationen under hans ämbetstid sedan 1994, har gjort FAO:s organisation ”smalare, mer fokuserat och bättre anpassat till 2000-talet.” [more]
EU, FAO, IFAD och WFP går samman för en tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition 27 June 2011 Europakommissionen, FAO, Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) har idag undertecknat ett nytt strategiskt ramverk för samarbete. Samarbetet ska öka det internationella samfundets kapacitet att leverera ett effektivt, koordinerat och hållbart stöd till livsmedelsförsörjning och nutrition. [more]
José Graziano da Silva från Brasilien vald till ny generaldirektör för FAO 27 June 2011 José Graziano da Silva från Brasilien valdes söndagen den 26 juni till ny generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. [more]
Val till nästa generaldirektör 26 June 2011 FAO-konferensen kommer idag att välja en ny generaldirektör. Mandatperioden för den nya generaldirektören börjar 1 januari 2012 och pågår till 31 juli 2015. [more]
Annan varnar för att hungern riskerar bli en permanent katastrof för miljontals människor 25 June 2011 Kofi Annan, styrelseordförande för ”Alliance for a Green Revolution in Africa" (AGRA) varnar idag för att den pågående livsmedelsförsörjningskrisen, med nästan en miljard hungrande människor, kan utvecklas till ett permanent katastroftillstånd. "En sådan utveckling skulle riskera flera miljoner människors liv såväl som internationella samarbeten. Utöver hanteringen av alla de problem som kan kopplas till klimatförändringen är en tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition i världen vår tids stora utmaning", säger han. [more]
FAO Konferens och val av ny generaldirektör 22 June 2011 FAO:s medlemmar kommer mellan den 25 juni och 2 juli träffas för den 37:e FAO-konferensen som inträffar vartannat år och är det högsta beslutande organet för organisationen. Under konferensen kommer en ny generaldirektör för FAO att väljas. [more]
Nytt gräshoppshot i Madagaskar 21 June 2011 Den förökning och ansamling av gräshoppor som för närvarande pågår i sydvästra Madagaskar kan övergå i ett storskaligt angrepp och allvarligt hota försörjningsmöjligheten för 13 miljoner människor om inte en förebyggande insats kan lyckas förhindra att insekterna förstör stora mängder gröda i regionen, säger FAO idag. [more]
Högre priser på jordbruksprodukter här för att stanna 17 June 2011 De högre livsmedelspriserna och prissvängningarna på råvarumarknaderna är här för att stanna, enligt en ny rapport framtagen av OECD och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. [more]
Torka på Afrikas horn hotar miljontals människor 16 June 2011 FAO varnar för att antalet människor som hotas av allvarlig matbrist kommer att öka då följderna av den pågående torkan, tillsammans med de höga livsmedels- och bränslepriserna, fortsätter att ge allvarliga konsekvenser på Afrikas horn. [more]
Återinför naturen till jordbruket 14 June 2011 FAO lanserar nu ett nytt betydelsefullt initiativ, Save and grow, som är avsett att på ett miljömässigt hållbart vis producera mer mat för en växande befolkning. [more]
Trädgårdsodling i Kongo:s städer ger skörd för 400 miljoner dollar åt småskaliga odlare 10 June 2011 I de fem största städerna i Demokratiska republiken Kongo har ett FAO-program för trädgårdsodling vänt trenden med kronisk undernäring och lyckats skapa ett överskott med ett marknadsvärde på 400 miljoner dollar. [more]
Klimatförändringen har stor inverkan på jordbrukets vattenförsörjning 9 June 2011 En ny FAO-rapport varnar för att klimatförändringen kommer att ha en betydande påverkan på vattentillgången för livsmedelsproduktionen de kommande årtiondena. [more]
Livsmedelspriserna väntas förbli höga 7 June 2011 Priserna på jordbruksvaror kommer sannolikt att vara fortsätt höga och instabila året ut och även in i 2012, enligt den senaste analysen som publiceras idag i FAO:s halvårsrapport Food Outlook. [more]
Minskade förluster efter skörd avgörande för att trygga Afrikas livsmedelsförsörjning 31 May 2011 Investeringar i teknologi för att minska livsmedelsförlusterna efter skörd skulle markant kunna öka livsmedelstillgången i Afrika söder om Sahara. Det menar en ny rapport från FAO och Världsbanken som idag offentliggörs när tekniska expter från regionen träffas för att diskutera frågan. [more]
FAO uppmanar till internationell insats mot afrikansk svinpest 27 May 2011 Efter varningar om en nära förestående ökning av den dödliga svinsjukdomen i Kaukasusregionen och Ryssland uppmanade FAO igår, torsdag, de drabbade länderna att intensifiera sina försiktighetsåtgärder. De påkallade även behovet av att samlade internationella insatser görs för att förebygga att sjukdomen sprider sig vidare över det norra halvklotet. [more]
Inga fler dödsfall från rinderpest 25 May 2011 De nationella delegaterna i Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) tillkännagav idag att rinderpest, en av de dödligaste sjukdomarna för boskap och andra djurarter, är utrotad från jordens yta. [more]
Gräshoppor hotar livsmedelsförsörjningen för 20 miljoner människor 23 May 2011 FAO kommer att bistå tio länder i Centralasien och Kaukasus för att rädda upp till 25 miljoner hektar jordbruksmark från en gräshoppsinvasion. Gräshoppor utgör ett allvarligt hot mot jordbruket, livsmedelstillgången och försörjningsmöjligheterna i båda regionerna, inklusive de närliggande områdena i norra Afghanistan och södra Ryssland. [more]
Nytt hjälpmedel för att väga bioenergins för- och nackdelar 18 May 2011 I och med att intresset för bioenergiproduktion fortsätter att öka lanserar FAO en ny metod som är framtagen för att hjälpa politiker att väga för- och nackdelar med att investera i sektorn. [more]
Minskat matsvinn mättar världen 12 May 2011 Varje år försvinner eller slängs omkring en tredjedel av all mat som produceras i världen, ungefär 1,3 miljarder ton enligt en studie från FAO. [more]
Allt fler megabränder kan bidra till klimatförändringen 11 May 2011 Samtidigt som klimatförändringen kan bidra till att antalet så kallade ”megabränder” i världen ökar kan dessa bränder i sig vara en bidragande faktor till den globala uppvärmningen. Det framkommer i den FAO-rapport som igår presenterades på den femte internationella konferensen om skogsbränder i Sun City i Sydafrika. [more]
De globala livsmedelspriserna på stadig nivå 5 May 2011 Livsmedelspriserna höll sig i stort sett stadiga i april efter att i mars ha sjunkit för första gången på åtta månader, meddelar FAO idag. [more]
Nytt laboratorienätverk för kontroll av utsäde i Afrika 2 May 2011 Afrikanska unionen och det Afrikanska utsädesnätverket har med stöd från FAO etablerat ett afrikanskt laboratorienätverk för utsädeskontroll för att påskynda harmoniseringen av utsädesmarknaden för både traditionella och icke-traditionella grödor, vilken sträcker sig över hela kontinenten. [more]
Fågelinfluensan H5N1 kan ta årtionden att utrota 27 April 2011 Det kommer att ta minst tio år att utrota det högpatogena fågelinfluensaviruset H5N1 från fjäderfän i de sex länder där viruset fortfarande är endemiskt, enligt en ny FAO-rapport. [more]
Ny humanitär plattform för tryggad livsmedelsförsörjning lanserad 19 April 2011 FAO och FN:s livsmedelsprogram (WFP) har lanserat en ny plattform för att förbättra samordningen av insatser för att trygga livsmedelsförsörjningen vid humanitära kriser. [more]
Elfenbenskustens bönder i akut behov av hjälp 18 April 2011 När en skör fred nu infunnit sig i Elfenbenskusten efter månader av politiskt våld inleds kampen för att rädda den kommande ris- och majssådden som precis ska påbörjas i de västra och norra delarna av landet när de första regnen nu börjar falla. [more]
FAO får ny biträdande generaldirektör 15 April 2011 FAO:s generaldirektör har utnämnt Manoj Juneja från Indien till en av FAO:s två biträdande generaldirektörer. FAO:s råd stödjer också utnämningen. [more]
Medelhavsskogarna och klimatförändringen 11 April 2011 Ett nytt samarbete för skogarna kring Medelhavet har etablerats för att hantera de allvarliga hoten mot regionens skogar, vilka förvärrats av de kännbara effekterna från klimatförändringen. Samarbetet tillkännagavs under den andra omgången av Mediterranean Forest Week i Avignon, Frankrike, den 5 till 8 april 2011. [more]
Livsmedelspriserna sjunker 7 April 2011 FAO:s matprisindex minskar för första gången efter åtta månader av stigande priser, meddelar FAO idag. Indexet snittade på 230 punkter i mars 2011, vilket var en minskning med 2,9 procent från toppnoteringen i februari, men det är fortfarande 37 procent högre än mars förra året. [more]
Bekämpningsmedel och industrikemikalier rekommenderas till bevakningslista 6 April 2011 FN:s kemikalieexperter har föreslagit att bekämpningsmedlen endosulfan och azinphos-methyl tillsammans med den mycket farliga formuleringen av bekämpningsmedel, Gramoxone Super, ska läggas till Rotterdamkonventionen. [more]
Klimatförändringens långsiktiga effekter kan ge katastrofala följder på livsmedelsproduktionen 4 April 2011 Successiva förändringar av klimatet kan ge katastrofala följder på livsmedelsproduktionen och förväntas särskilt drabba låginkomstländer i framtiden. Det krävs nu åtgärder för anpassning till de förväntade problemen, varnade FAO för i ett förslag till FN:s klimatkonvention torsdagen den 31 mars 2011. [more]
Översvämningsdrabbade Pakistan förväntas få god veteskörd 30 March 2011 Efter förra årets översvämningar i Pakistan genomförde FAO en storskalig distribution av veteutsäde till de drabbade. Sådden är nu mogen för skörd vilket betyder att en halv miljon hushåll på landsbygden nu kan få tillräckligt med mat. Då ett genomsnittligt hushåll består av åtta personer kan skörden förse fyra miljoner människor med mat de kommande sex månaderna. [more]
Världens veteproduktion förväntas öka 2011 25 March 2011 Världens veteproduktion förväntas uppgå till 676 miljoner ton under 2011, enligt FAO:s första prognos som i veckan offentliggjorts i marsutgåvan av Crop Prospects and Food Situation report. Det är en ökning med 3,4 procent jämfört med 2010 men ändå en lägre nivå än rekordskördarna 2008 och 2009. [more]
FAO, IAEA och WHO arbetar tillsammans för att stödja Japan 24 March 2011 Efter händelserna den 11 mars 2011 samlar FAO, IAEA och WHO sin kunskap och expertis för att stödja den japanska regeringens pågående arbete med frågor som rör livsmedelssäkerheten. [more]
Nya lösningar för vattenförvaltningen krävs för hållbara städer 22 March 2011 När befolkningen i världens städer fortsätter att växa blir det allt viktigare med nya och kreativa lösningar för att kunna säkerställa en säker och fullgod vattenförsörjning för stadsbor i låginkomstländerna, säger FAO idag. [more]
Stoitchkov i Burkina Faso: ”Tillsammans kan vi bekämpa hungern” 18 March 2011 Under ett besök i Burkina Faso uttalade den bulgariske fotbollsspelaren Hristo Stoitchkov sitt stöd för EU:s och FAO:s ansträngningar att förbättra människors försörjningsmöjligheter i Sahelregionen efter livsmedelskrisen 2010. [more]
Skogar säkerställer vattentillgång av hög kvalitet 18 March 2011 År 2025 kommer 1,8 miljarder människor att lida av vattenbrist. Skogar fångar upp och lagrar vatten och de spelar en viktig roll i att tillhandahålla dricksvatten. Därför uppmanar medlemmarna i Collaborative Partnership on Forests länder att fokusera mer på skogsskydd. [more]
Ministrar enas om översyn av genbank för världens grödor 15 March 2011 Jordbruksministrar och tjänstemän från mer än 100 länder har enats om en översyn av genbanken för världens grödor under Det internationella fördraget om genetiska resurser för livsmedel och jordbruk och de uppmanar nu de länder som inte skrivit på fördraget om biologisk mångfald inom jordbruket att göra det snarast möjligt. [more]
Krisen i Libyen hotar livsmedelsförsörjningen 11 March 2011 Effekterna av den pågående krisen i Libyen på livsmedelsförsörjningen är oroande både i Libyen och i de omkringliggande länderna. Detta på grund av regionens stora importberoende av spannmål, eventuella störningar i flödet av varor och tjänster samt folkomflyttningar, säger FAO idag [more]
Hantering av de höga matpriserna 9 March 2011 Som ett svar på de stigande matpriserna kommer FAO och olika intressenter att hålla en seminarieserie i Afrika, Asien, Stillahavs-regionen, Centralasien, Europa, Latinamerika och Mellanöstern. Initiativet är tänkt att hjälpa regeringar fatta välgrundade beslut om hur de kan hantera de höga matpriserna, meddelade FAO igår tisdag den 8 mars. [more]
Öka jämställdheten inom jordbruket 7 March 2011 Om kvinnor på landsbygden hade samma tillgång till land, teknologi, finansiella tjänster, utbildning och marknad som männen skulle antalet hungriga människor kunna minskas med 100-150 miljoner, enligt FAO:s senaste mat- och jordbruksrapport (SOFA) som offentliggörs idag. [more]
Spannmålsmarknaden hårdnar när matpriserna åter stiger 3 March 2011 FAO meddelar idag att de globala livsmedelspriserna i februari ökade för åttonde månaden i rad med stigande priser på alla de bevakade varugrupperna, undantaget socker. [more]
Satsningar på utsäden skapar tryggad livsmedelsförsörjning i låginkomstländer 2 March 2011 Etablering av små utsädesföretag är det bästa sättet att säkerställa tillgången och kvaliteten på icke-hybridutsäden för livsmedels- och fodergrödor i låginkomstländer, enligt den nya publikationen Promoting the Growth and Development of Smallholder Seed Enterprises for Food Security Crops från FAO som släpps idag. [more]
Minskning av brucellos i Tadzjikistan när veterinärer privatiseras 25 February 2011 En dramatisk minskning av brucellos (även kallad maltafeber), en allvarlig sjukdom som drabbar både boskap och människor i Tadzjikistan, framhålls som den första stora framgången för den nationella djurhälsovården som nyligen privatiserats. [more]
Minskad fattigdom genom odling av energi och mat 17 February 2011 Att parallellt producera livsmedel och energi kan vara ett av de bästa sätten att främja länders livsmedels- och energisäkerhet och samtidigt minska fattigdomen, visar en ny FAO-rapport som publiceras idag. [more]
Jord- och skogsbruksforskning återuppväckt i Demokratiska republiken Kongo 17 February 2011 FAO leder, i samarbete med den Europeiska unionen (EU), insatser för att bistå den Demokratiska republiken Kongo att återuppväcka forskningen om jord- och skogsbruk. Forskningen är av stor betydelse för att ge mat åt den undernärda befolkningen och för att skydda några av landets mest värdefulla resurser. [more]
Jordbrukets potential för att mildra global uppvärmning utvärderas 15 February 2011 Regeringarna i Norge och Tyskland har förbundit sig att bidra med sammanlagt 5 miljoner dollar till FAO:s program för att förbättra informationen om utsläpp av växthusgaser från jordbruket och mer noggrant bedöma jordbrukets möjligheter att mildra den globala uppvärmningen. [more]
Översvämningar hotar livsmedelsförsörjningen i delar av södra Afrika 7 February 2011 Tusentals hektar jordbruksmark och grödor har skadats av översvämningar och skyfall i delar av södra Afrika och ytterligare skador kan uppstå under de kommande veckorna om nederbörden fortsätter att vara över det normala. Det här ökar oron för livsmedelsförsörjningen för den drabbade befolkningen i de fattigare delarna av regionen de kommande månaderna. [more]
Internationella skogsåret inleds 4 February 2011 De miljontals människor som är beroende av skogen för sin försörjning spelar en viktig roll i utmaningen med att förvalta, bevara och utveckla skogarna på ett hållbart sätt. Omvärlden underskattar dock ofta deras rättigheter att använda de lokala skogsresurserna, enligt FAO:s nya skogsrapport ”State of the World's Forests” som nyligen lanserades vid öppningsceremonin av FN:s internationella skogsår. [more]
Livsmedelspriserna på ny rekordnivå 3 February 2011 För sjunde månaden i rad ökade världsmarknadspriset på livsmedel och nådde en ny historisk rekordnivå i januari, enligt FAO:s uppdaterade matprisindex. Indexet anger prisutvecklingen månadsvis utifrån en varukorg bestående av baslivsmedel så som mejeriprodukter, spannmål, socker, kött och oljeväxter. [more]
Kandidaterna till tjänsten som ny generaldirektör tillkännages 1 February 2011 FAO offentliggör idag att sex kandidater till tjänsten som ny generaldirektör har tagits fram av organisationens medlemsländer. [more]
Fiskkonsumtionen på rekordnivå 31 January 2011 Den globala fiskkonsumtionen har nått ny rekordnivå och uppgår nu till nästan 17 kg per person och år. Konsumtionsökningen beror främst på en ständigt ökande produktion från vattenbruket. Det här medför att odlad fisk förväntas bli en viktigare födokälla än vildfångad fisk, enligt en ny rapport som släpps idag. Rapporten betonar också att tillståndet för fiskbestånden i världen inte har förbättrats. [more]
Sydkoreanskt utbrott av mul- och klövsjuka ger varningssignal till regionen 28 January 2011 FAO uppmanar till höjd beredskap hos veterinärmyndigheter och vid gränskontroller i Asien för djur som visar symptom på mul- och klövsjuka efter att ett utbrott av djursjukdomen uppstått i Sydkorea. [more]
Ny handbok för länder som drabbats hårt av höga livsmedelspriser 27 January 2011 FAO uppmanar världens länder att noga undersöka följderna av höga matpriser och inte ta till politiska åtgärder som kortsiktigt kan vara bra men som kan få skadliga effekter på lång sikt eller till och med förvärra situationen. [more]
Ökande ojämlikhet för kvinnor på landsbygden 24 January 2011 En ny FN-rapport om jämställdheten inom jordbruket slår fast att kvinnor fortfarande är missgynnade när det gäller arbetstillfällen på landsbygden. Kvinnor står även inför nya utmaningar orsakade av de pågående finans- och livsmedelskriserna. [more]
Niger: Bra skördar men problemen med undernäringen är fortfarande stora 20 January 2011 Enligt en uppskattning gemensamt framtagen av FAO och FN:s livsmedelsprogram (WFP) är det fortfarande en hög andel av befolkningen i Niger som lider av akut undernäring, trots en god skörd. Uppskattningen, som offentliggjordes idag, uppmanar världens länder att fortsätta ge bistånd till Niger, så att de uppnådda framstegen i livsmedelsproduktionen och livsmedelsförsörjningen inte slås tillbaka. [more]
Livsmedelsförsörjningen i södra Sudan förbättras 17 January 2011 Antalet människor i behov av livsmedelsbistånd i södra Sudan har minskat markant - även om utsikterna för livsmedelsförsörjningen till stor del beror på utvecklingen efter folkomröstningen och hur många som återvänder till den södra delen, visar en FN-rapport. [more]
De första världsomspännande riktlinjerna för minskad bifångst och fisk som kastas överbord 14 January 2011 FAO lanserar idag de första globala riktlinjerna för bifångstshantering och minskning av fisk som kastas överbord. Man beslutade om riktlinjerna förra månaden, då fiskeriexperter från 35 länder träffades på FAO:s huvudkontor i Rom och dessa ska nu godkännas av fiskeriutskottet vid ett möte i slutet av månaden. [more]
Haiti - ett år efter jordbävningen 13 January 2011 Ett år efter den förödande jordbävningen på Haiti är landsbygden fortfarande märkt av katastrofen. Det pågående kolerautbrottet samt översvämningarna och jordskreden som följt orkanen Tomas drabbar jordbrukssektorn särskilt hårt och förvärrar situationen ytterligare. [more]
Koleraepidemin kan resultera i skördebortfall i Haiti 4 January 2011 En preliminär bedömning från FAO visar att en betydande andel av risskördarna i nordvästra Haiti troligtvis kommer gå förlorade på grund av rädslan för att smittas av kolera. FAO arbetar tillsammans med jordbruks- och hälsodepartementet i Haiti med en informationskampanj om smittoskydd riktad till jordbrukare som är tveksamma till att skörda sitt ris under den pågående koleraepidemin i landet. [more]

last updated:  Wednesday, January 9, 2013