Krisen på Afrikas horn

 

Livsmedelskrisen på Afrikas horn förvärras och 12 miljoner människor i Djibouti, Etiopien, Kenya, Somalia och Uganda är i behov av akut nödhjälp. I delar av södra Somalia råder hungersnöd.  Utan omedelbara stödåtgärder riskerar krisen att spridas ytterligare. Flera av grannländerna till de hårdast drabbade områdena har redan idag en oroande livsmedelssituation.


Krisen är den allvarligaste av sitt slag i världen idag och har sin upprinnelse i de senaste årens två bristfälliga regnperioder i regionen. Bristen på regn har medfört att detta år är ett av de torraste sedan 1950/51. Historiskt sett har befolkningen på Afrikas horn anpassat sig till en situation där långa cykler av torka eller översvämningar, sociala- och politiska konflikter samt ekonomiska kriser snabbt ändrar förutsättningarna för livsmedelsförsörjningen.  Men den senaste tidens extrema händelser riskerar att få ödesdigra konsekvenser för människorna i regionen. 


Situationen har dessutom förvärrats av lokalt höga spannmålspriser, ökad dödlighet bland boskap, social oro och konflikter samt begränsad humanitär hjälp i vissa områden. Stigande, volatila livsmedels- och bränslepriser på den globala marknaden riskerar också att påverka hushållens försörjning negativt och leda till en försämrad tillgång på livsmedel. 


Att bygga upp motståndskraften i jordbrukssektorn kommer vara en viktig överlevnadsstrategi för regionen. Cirka 80 procent av invånarna på Afrikas horn är beroende av jordbruk som huvudsaklig källa till mat och inkomst. En kombination av omedelbar humanitär nödhjälp och strategiska investeringar för riskhantering och säkerställande av livsmedelsförsörjningen behövs därför.

 


Pressmeddelanden

FAO varnar för bristande finansiering för insatserna i Sahel och på Afrikas horn 27 April 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) generaldirektör José Graziano da Silva säger att mer än 110 miljoner dollar saknas för att kunna stödja boskapsskötare och lantbrukare under den pågående regnperioden i Sahel och på Afrikas horn. [more]
FAO vädjar om akut finansiellt stöd för Afrikas horn 27 March 2012 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) vädjar nu om ett finansiellt stöd på 50 miljoner dollar till stöd för Afrikas horn. Detta för att tillgodose de akuta behoven för de prioriterade verksamheterna inom jordbruk och boskapsskötsel, så att dessa ska kunna genomföras före och under nästa odlingssäsong som sammanfaller med regnperioden mellan april och juni. [more]
Akuta hungersnöden i Somalia över, men tillståndet fortfarande kritiskt 3 February 2012 I ett uttalande förklarar FN att det inte längre råder akut hungersnöd i Somalia. Samtidigt varnas det för att den återkommande torkan på Afrikas horn fortfarande utgör ett hot, såvida inte mer långsiktiga åtgärder vidtas för att återupprätta en tryggad livsmedelsförsörjning. [more]
Med svenskt stöd hjälper FAO kenyanska bönder i kampen mot torkan 20 October 2011 Med oktobers regnsäsong nära förestående, behöver sårbara jordbrukshushåll i östra Kenya hjälp att ta tillvara regnvatten för bevattning och förhindra att jorden spolas bort. FAO bistår därför 5000 hushåll med att bygga terrasser och enkla dammar på odlingsmarken. I utbyte mot arbete får bönderna kuponger som kan lösas in mot livsmedel och byggmaterial till de gemensamt ägda vattenreservoarerna. [more]
Politisk kraftsamling för Afrikas horn 26 September 2011 I helgen uttalade sig FAO:s generaldirektör, Jacques Diouf, om att ett behovsanpassat och stabilt finansiellt stöd behövs för att lösa krisen på Afrikas horn. ”Jag tvivlar inte på att hungern på Afrikas horn kan bekämpas och att regionens livsmedelsförsörjning kan tryggas”, sa Diouf på ett ministertoppmöte om katastrofen. På mötet i New York tillade Diouf att “Vi behöver behovsanpassade och stabila resurser för att säkerställa att vår tekniska kunskap, liksom våra strategier och program ska kunna hjälpa oss att nå målet”. [more]
Hungersnöden sprider sig i Somalia 5 September 2011 Hungersnöden sprider sig nu till ett sjätte område i Somalia och därmed hotas ytterligare 750 000 människor att svälta ihjäl under de kommande fyra månaderna. För att bemöta livsmedelskrisen uppmanar FAO idag till att kraftfullare åtgärder vidtas. [more]
Stort finansieringsbehov för jordbruket på Afrikas horn 26 August 2011 Världens regeringar samlades den 25 augusti vid en internationell givarkonferens i Etiopien för att öka stödet till Afrikas horn. FAO har tidigare varnat att bristande finansiering hotar att förvärra krisen och förlänga återhämtningsprocessen, vilket drabbar lantbrukare och boskapsskötare hårt. [more]
Möte om grundorsakerna bakom hungersnöden Afrikas horn 18 August 2011 De regeringar, FN-organ och internationella organisationer som träffades i Rom den 18 augusti, uppmanar det internationella samfundet att fortsätt ge nödhjälp till Afrikas horn och framhåller samtidigt att även livsmedelsproducerande bönder och boskapsskötare behöver omedelbar hjälp för att förhindra att krisen förvärras. Läs hela pressmeddelandet på engelska: [more]
Fokus på konkreta åtgärder på Afrikas horn 11 August 2011 Den 18 augusti 2011 står FAO värd för ett toppmöte med fokus på det internationella samfundets svar på den förvärrade krisen på Afrikas horn. Brådskande och konkreta åtgärder behövs. Läs hela pressmeddelandet på engelska: [more]
Akut behov av stöd när hungersnöden breder ut sig 5 August 2011 Hungersnöden breder ut sig ytterligare, nu i nästan hela södra delen av Somalia . FAO slår larm om behovet av ett snabbt agerande för att rädda liv och försörjningsmöjligheter för miljontals bönder och boskapsskötare i hela det torkdrabbade Afrikas horn. Läs hela pressmeddelandet på engelska: [more]
Hjälp till östra Afrika, nu och i framtiden 29 July 2011 På begäran av det franska ordförandeskapet i G20, FAO och WFP hölls ett krismöte i Rom den 25 juli för om insatserna för att hantera livsmedelssituationen och den humanitära krisen på Afrikas horn. Mötet resulterade i en mobilisering av det internationella samfundet som svar på den allvarliga situationen. Läs hela pressmeddelandet på engelska: [more]
Krismöte i Rom till stöd för Afrikas horn 25 July 2011 Det internationella samfundet samlades den 25 juli för att omgående hjälpa den tork- och svältdrabbade befolkningen på Afrikas horn. Detta med hjälp av ett tvåvägsprogram utformat för att förhindra en nära förestående humanitär katastrof och samtidigt bygga upp en långsiktigt tryggad livsmedelsförsörjning i regionen. Läs pressmeddelandet på engelska: [more]
Hungersnöd i Somalia 20 July 2011 Hungersnöden i Somalia harlett till att tiotusentals människor dött de senaste månaderna och situationen riskerar att förvärras ytterligare om inte omedelbara åtgärder vidtas, detta varnade FNs livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) för i onsdags. FAO har vädjat om 120 miljoner dollar i akut nödhjälp för att möta torkan på Afrikas horn. Läs hela pressmeddelandet på engelska: [more]
Hjälp Afrikas horn 8 July 2011 Från mycket stora nödsituationer, såsom jordbävningen i Haiti eller översvämningen i Pakistan, till massmediala humanitära kriser, som konflikterna i Elfenbenskusten och Libyen, har det internationella samfundet de senaste åren stått upp för de som drabbats av katastrofer och tragedier. [more]
Torka på Afrikas horn hotar miljontals människor 16 June 2011 FAO varnar för att antalet människor som hotas av allvarlig matbrist kommer att öka då följderna av den pågående torkan, tillsammans med de höga livsmedels- och bränslepriserna, fortsätter att ge allvarliga konsekvenser på Afrikas horn. [more]

last updated:  Friday, May 11, 2012