FAO vid Durban 2011 (COP 17)

Klimatförändringen är en av de stora utmaningarna för jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Lantbruket, som inkluderar jordbruk, fiske, skogsbruk och boskapsskötsel, måste säkerställa tillgången till mat i världen och samtidigt garantera att användningen av resurser är långsiktigt hållbar. För att minska vår påverkan på klimatet och samtidigt anpassa oss till de förändrade villkoren, kommer drastiska förändringar krävas inom lantbruket och markanvändningen.

FN:s klimatkonvention (UNFCCC) 17:e klimatkonferens (COP 17) hålls i år i Durban mellan 28 november och 9 december. COP står för Conference of Parties och hålls årligen sedan 1995. Syftet med COP är att tillsammans utvärdera hur långt man har kommit i arbetet med klimatfrågan, samt att ta fram strategier för klimatanpassning och utsläppsminskning av växthusgaser. COP 16 hölls i Cancún 2010 och COP 15 i Köpenhamn 2009.

FAO kommer under konferensen lyfta fram kopplingen mellan klimatförändringen och en tryggad livsmedelsförsörjning, bland annat genom att organisera olika evenemang och presentationer. Huvudpunkten är ett halvdagsevenemang med särskilt fokus på klimatsmart jordbruk. Där kommer FAO bland annat informera om sina olika program och aktiviteter med klimatanknytning. Mer information om evenemanget och dess programpunkter nås via denna länk.

Klimatsmart jordbruk

För att trygga livsmedelsförsörjningen och minska sårbarheten för klimatförändringarna, krävs att en större del av jordbruket blir klimatsmart.  Det behöver klimatanpassas samtidigt som utsläppen av växthusgaser behöver minskas. Jordbruk, skogsbruk och fiske har inte bara en avgörande betydelse för livsmedelsförsörjningen, utan även för landsbygdsekonomin då de, utöver mat, bidrar med produkter såsom energi, fibrer, djurfoder och en rad ekosystemtjänster.
Klimatsmart jordbruk utgår från tre grundprinciper:

• Öka produktiviteten och höja inkomsterna
• Minska sårbarheten hos ekosystem och människors försörjningsmöjligheter
• Minska utsläppen och öka upptaget av växthusgaser

Det finns stor möjlighet till synergieffekter mellan grundprinciperna, men det finns också situationer då prioriteringar mellan dem är oundvikliga.

För att skapa ett mer klimatsmart jordbruk krävs en ekosystemsansats som kombinerar skogsbruk, fiske, odling och boskapsskötsel. För att nå dit krävs ytterligare finansiering och gemensamma riktlinjer över alla ovan nämnda områden. Det är särskilt viktigt att både den privata och offentliga sektorn bidrar i arbetet. Ett sätt att koppla samman klimatfinansiering och jordbruksinvesteringar är genom finansieringsmekanismer som exempelvis handel med utsläppsrätter.

last updated:  Monday, December 5, 2011