José Graziano da Silva ny generaldirektör för FAO

Från Brasiliens “noll hunger”-program till FAO:s kamp mot hungern 

2012-01-01

José Graziano da Silva har formellt tagit över styret på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och antar därmed posten som generaldirektör på den hungerbekämpande FN-organisationen.

Den nya generaldirektören poängterar vikten av ett förnyat fokus på att säkerställa livsmedelsförsörjningen och  vill  se en ökning av  stödet som FAO ger till låginkomstländer och länder med livsmedelsunderskott, särskilt de som står inför utdragna kriser.

“Vi kommer att skapa arbetsgrupper där all kompetens inom organisationen tas tillvara, inom områden som policyrådgivning, investeringsplanering, resursmobilisering, nödhjälp och hållbar utveckling”, säger generaldirektören.

“Åtgärder för att utrota hungern bör inte särskiljas från åtgärder mot andra globala utmaningar, såsom att stärka inhemska ekonomier, skydda naturresurser från utarmning, minska växthusgasutsläppen och arbeta med klimatanpassning”, tillägger han.

FAO var ett av de första FN-organen som skapades i kölvattnet av andra världskriget. Grunden till organisationen var den efterföljande freden som gav de förutsättningar som krävs för att skapa en värld fri från hunger.

Nu, ett halvsekel senare, bedöms 925 miljoner människor lida av kronisk hunger. Många länder är inte i närheten av att uppnå millenniemålet att mellan 1990 och 2015 halvera andelen som lever i hunger och extrem fattigdom.

Som generaldirektör kommer Graziano da Silva att arbeta för att utrota hungern, uppnå en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion, skapa rättvisare livsmedelsförsörjning i världen, slutföra reformer inom FAO för att förbättra effektiviteten, öka transparens och ansvarsskyldighet samt utöka samarbeten och partnerskap mellan organisationer och mellan länder i Syd.

Graziano da Silva kommer hålla sin första presskonferens som generaldirektör den 3 januari (se den här).

FAO:s åttonde generaldirektör

Den nya generaldirektören efterträder Jacques Diouf från Senegal som hade posten från 1994 till 2011. Graziano da Silva blir den åttonde generaldirektören i ordningen och är vald för mandatperioden januari 2012 till 31 juli 2015.

I Braslien ansvarade Graziano da Silva för att utarbeta och genomföra det lyckade programmet ”noll hunger” (Fome zero) 2003. Innan han valdes till FAO:s topposition var han undergeneraldirektör på FAO och regionansvarig för Sydamerika och Karibien mellan 2006-2011.

Graziano da Silva föddes den 17 november 1949 och har båda brasiliansk och italiensk nationalitet. Han har en kandidatexamen i agronomi, en masterexamen i jordbruksekonomi och sociologi från universitetet i Sao Paolo och en doktorsexamen i ekonomi universitetet i Campinas. Dessutom har han genomfört en postdok i Latinamerikastudier (University College of London) och en i Miljövetenskap (University of California, Santa Cruz).

last updated:  Tuesday, January 3, 2012