Naturskog av teak minskar medan planterade teakskogar ökar

En ny FAO-undersökning visar på trender för teakskogar och teakmarknader

2012-03-27

En ny undersökning över tillståndet för de globala teakbestånden och teakmarknaderna, Teak Resources and Market Assessment, utförd av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i 60 tropiska länder, visar att skogar med naturliga teakbestånd minskar i världen och att kvaliteten på teakträ från naturskogar försämras. Samtidigt visar undersökningen att planterad teakskog ökar till ytan och – när den förvaltas väl – ger trä med hög kvalitet.

 

Naturskogarna med teak minskar

Skogar med naturliga teakbestånd finns endast i fyra länder i världen: Indien, Laos, Myanmar och Thailand. Under 2010 beräknades den sammanlagda ytan av naturskog med teak vara omkring 29 miljoner hektar och nästan hälften av den skogen växte i Myanmar. Myanmar är för tillfället det enda landet som producerar kvalitetsteak från naturskog – både Indien, Laos och Thailand har förbud mot att avverka och exportera trä från naturskog.

Enligt undersökningen har naturskogarna med teak minskat i världen med en yta av 385 000 hektar, eller med 1,3 procent, mellan 1992 och 2010. Nedgången har varit särskilt påtaglig i Laos (68 500 hektar), Indien (2,1 miljoner hektar) och Myanmar (1,1 miljoner hektar). I Thailand har det fullständiga förbudet mot avverkning av naturskog som introducerats 1989 bidragit till en återhämtning för naturskogar av teak, vilka ha ökat med 2,9 miljoner hektar, enligt FAO:s rapport.

"Trots att det för tillfället inte finns någon mer uppdaterad information tillgänglig över teakbestånden så måste informationen från undersökningen tas på största allvar", säger Walter Kollert, chef på FAO:s avdelning för skogsfrågor. "Det är svårt att inhämta exakta siffror över förlorad teakskog eftersom teakskogar inte växer i rena bestånd naturligt. Naturskog av teak är blandade lövskogar eller tropiska skogar med en andel av teak på omkring 4 och 35 procent." 

Planterad teak – en global skogsresurs på uppgående

Teak är ett av de viktigaste och mest värdefulla träslagen i världen och planterade teakskogar har lockat stora investeringar från den privata sektorn i Afrika, Asien och Latinamerika. Detta har resulterat att områden med planterad teakskog har ökat i Afrika (Benin, Ghana, Nigeria, Tanzania), Centralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama), Sydamerika (Ecuador, Brasilien) och Asien (Indien, Indonesien, Myanmar, Laos).

"Även om det tar jämförelsevis lång tid tills träden kan avverkas, i genomsnitt mellan 20 och 80 år, så fungerar planterad teak som ett sparkapital för lokalsamhällen och på lång sikt hjälper det småbrukare att förbättra både sina egna och sina barns försörjningsmöjligheter", fortsätter Kollert.

Behov av att genetiska tillgångar bevaras

I framtiden kan vi förvänta oss att produktionen av teakträ från naturskog kommer att bli ännu mer begränsad på grund av fortsatt avskogning och konkurrens om ekosystemtjänster, enligt Kollert. "Prognosen över tillgången till teakträ pekar mot en fortsatt minskad volym och kvalitet från naturliga bestånd vilket kommer att resultera i ökande förluster av genetiska tillgångar. Det är därför nödvändigt att under den närmsta tiden planera, organisera och genomföra ett program för att bevara de genetiska resurserna i de naturliga teakbestånden i de fyra länder som har naturskog med teak", betonar han.

Globala trender för teakmarknaden

I Asien finns mer än 90 procent av världens teaktillgångar och bara i Indien återfinns hela 38 procent av världens planterade teakskogar. De största handelsströmmarna med teak är riktade mot Indien samtidigt som dess egna stora teakproduktion också bearbetas inom landet. Elva av fjorton teakexporterande länder säger att Indien är deras främsta importör och Indien tar emot mellan 70 och 100 procent av den globala teakexporten, inklusive partier med planterat timmer och sågvirke från Afrika och Latinamerika. Myanmar, Indien och Indonesien förväntas behålla sin position på marknaden gällande kvalitetsteak även om denna marknad har ett begränsat utbud.

last updated:  Friday, April 13, 2012