Presskonferens på fredag: Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning i möte om riktlinjer kring äganderätter

Banbrytande globalt ramverk behandlas på högsta nivå

2012-05-08

Fredagen den 11 maj kommer Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) att hålla ett extra möte i Rom för att överlägga om ett antal frivilliga riktlinjer för en ansvarsfull förvaltning av ägande- och nyttjanderätter av mark, fiske och skogsresurser.

Om förslaget godkänns av CFS kommer riktlinjerna att gå till historien som den första internationella överrenskommelsen om styrning och förvaltning av ägande- och nyttjanderätter av mark, fiske och skogsresurser.

De frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull styrning och förvaltning av markrättigheter, fiske och skogar, The Voluntary Guidelines for the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security, har utvecklats under de senaste tre åren i en långtgående och inkluderande förhandlingsprocess som har involverat regeringar, civilsamhällsorganisationer, ideella föreningar, lantbrukarorganisationer och den privata sektorn. Riktlinjerna formulerar principer och praxis som regeringar och andra aktörer kan hänvisa till vid hantering av mark-, fiske- och skogsrättigheter för att på bästa sätt kunna vara till stöd för sina befolkningars intressen samt främja en tryggad livsmedelsförsörjning och en hållbar utveckling.

Om godkännande sker av CFS kommer riktlinjerna att bli frivilliga, men genom att rösta fram ett godkännande kommer CFS:s medlemsländer ge en tydlig signal till allmänheten om att vilja hålla fast vid riktlinjerna.       
 
CFS är det ledande internationella forumet för regeringar, FN-organ, den privata sektorn och andra intressenter för policydiskussioner om en tryggad livsmedelsförsörjning och frågor rörande nutrition i världen.


Mötet äger rum kl. 9.00 den 11 maj på FAO:s huvudkontor i Rom. En presskonferens kommer att hållas kl. 13.00 på Sheik Zayed-centret på huvudkontoret med FAO:s generaldirektör, ordförande för CFS och representanter för civilsamhällsorganisationer och den privata sektorn involverade i processen kring riktlinjerna. Följ presskonferensen genom FAO webcast.

last updated:  Wednesday, May 9, 2012