Skog en viktig resurs för hållbar utveckling

Graziano da Silva inledde världsskogsmöte

Generaldirektören talar inför FAO:s skogkommittéUnder öppnandet av ett femdagars möte för FAO:s skogkommitté (COFO) betonade Graziano da Silva skogsbrukets centrala roll för en hållbar utveckling, vilket också var en av de övergripande frågorna som behandlades vid Rio +20-konferensen i juni. 2012 års upplaga av FAO:s huvudrapport om tillståndet för världens skogar, State of the World’s Forests (SOFO), fokuserar således på skogarnas roll i hållbar utveckling, säger Graziano da Silva.

Skogar, som täcker åtminstone 31 procent av jordens yta, spelar en viktig roll både för enskilda länder och för världsekonomin. De utgör också en viktig del i FAO:s uppdrag att minska hunger, undernäring och extrem fattigdom, tillade han.

Framgången för FAO:s arbete med att förbättra villkoren för människor är till stor del beroende av hur vi avväger mellan utnyttjande och bevarande av naturresurser ", betonade Graziano da Silva. "Detta inkluderar skog som är viktigt för kolinlagring, bevarande av mark- och vattenkvalitet och skydd av den biologiska mångfalden."

Försörjning och överlevnad

Omkring 350 miljoner av världens fattigaste, varav 60 miljoner tillhör ursprungsbefolkningar, är beroende av skogen för sitt dagliga uppehälle och sin långsiktiga överlevnad. Men i många länder bidrar ”avskogning, skogsförstörelse och bristfälliga jordbruksmetoder till stora förluster av jord varje år”, noterar han.

”Bevarandet av våra jordar är en förutsättning för att upprätthålla liv på planeten, trots detta har den långsamma processen som ökenspridningen innebär hittills inte fått den uppmärksamhet den borde ha”, säger han.

Hållbart jord- och skogsbruk kan återställa förstörd mark och motverka ökenspridningen. ”Vi måste se till att skydd av våra jordar och kampen mot ökenspridningen hamnar högt upp på den internationella agendan”, förklarar han.

”Vi måste arbeta tillsammans med regeringar, det civila samhället och den privata sektorn för att maximera skogens bidrag till en tryggad livsmedelsförsörjning i framtiden.” tillade han. ”För att hantera världens skogar på ett hållbart sätt kommer det att krävas en gemensam insats som inkluderar alla samarbetspartners, både inom och utanför FN-systemet”.

I sitt uttalande tog generaldirektören upp frågan om en mer regelbunden övervakning av skogsutbredningen, en idé som även diskuterades med ministrarna under öppningsceremonin.

 Skogsplantering i Bangladesh

Bangladesh, som ett av världens mest sårbara länder, för klimatförändringen, har lanserat en nationell plan för att skydda landet från de negativa effekterna av klimatförändringen och säkerställa en fortsatt ekonomisk utveckling, sa en av huvudtalarna vid mötet, Bangladeshs miljö- och skogsminister Mohammed Hassan Mahmoud.

Målsättning är att landet ska ha ett skogstäcke på åtminstone 20 procent till 2021 genom en ökad skogsplantering i allmänhet och i kustnära områden i synnerhet.

Brasiliens miljöminister, Izabella Teixeira, framhöll att en välutvecklad skogsbaserad ekonomi måste prioriteras i ett land som Brasilien. Landet har världens största tropiska skogar vilka täcker över 60 procent av ytan. Hon lyfte även fram de åtgärder som nu har börjat ge goda resultat och har bidragit att avskogningen mellan 2004 och 2011 minskat med nästan 77 procent i brasilianska Amazonas.

 "Samarbeten mellan den offentliga och privata sektorn är centralt för den nya policyn kring hanteringen av Brasiliens 300 miljoner hektar av de statligt förvaltade skogarna", tillade hon. Det internationella samfundet enades under Rio +20-konferensen om att hållbarhet bör genomsyra arbetet med ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor i framtiden, tillade hon.

Utöver ministrarna från Brasilien, Bangladesh och Sydafrika närvarande generalsekreteraren för FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) och den verkställande sekreteraren för FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD) vid mötet.

 Världskongressensavtal

Graziano da Silva och Pieter Willem Mulder, Sydafrikas biträdande minister för jordbruk, skogsbruk och fiske, undertecknade ett samarbetsavtal som innebär att FAO och Sydafrika kan börja förbereda den 14:e Världskongressen för skogsbruk som ska hållas i Durban september 2015.

”Vi förväntar oss att mötet 2015 kommer att bli ett tillfälle för världens skogsamfund att öka medvetenheten om och förbättra analysen av centrala problem som skogssektorn kommer att stå inför i framtiden. Vi hoppas att slutresultatet inkluderar nya tillvägagångssätt att handskas med tekniska-, vetenskapliga- och policyåtgärder för skogsbruket” säger Mulder.  

last updated:  Tuesday, September 25, 2012