FAO:s matprisindex för oktober sjunker något

Importkostnaderna för livsmedel kan komma att minska kraftigt under 2012; rekordnivåer för risproduktionen 

2012-11-08

Matprisindexet för oktober sjunker någotImportkostnaderna för livsmedel kan komma att minska kraftigt under 2012; rekordnivåer för risproduktionen FAO:s matprisindex för oktober 2012 föll med en procent och under årets första tio månader låg livsmedelspriserna i genomsnitt åtta procent lägre än under samma period 2011. Indexet föll två punkter till 213 punkter mot septembers reviderade nivå på 215 punkter. Nedgången beror främst på sjunkande världsmarknadspriser på spannmål och oljor och fetter, vilket kompenserade för stigande mejeri- och sockerpriser.

I FAO Food Outlook, en världsmarknadsrapport som publiceras två gånger per år, konstateras att världsmarknadspriser och fraktsatser, tillsammans med minskade inköp av spannmål, kan minska kostnaderna för livsmedelsimport under 2012. 

Prognosen för den totala livsmedelsimporten för 2012 hamnar på 1,14 biljoner dollar, tio procent lägre än fjolårets rekordnivå.

"Trots en orolig marknad, likt 2007-2008 och 2009-2010, har en uppsättning villkor och åtgärder så här långt lyckats förhindra att världsmarknadspriserna på livsmedel stigigt lika kraftigt som då. Framför allt har informationssystemet för jordbruksmarknaden (AMIS) förbättrat den internationella samordningen och öppenheten på marknaden. Detta har möjliggjort att den värsta torkan på årtionden kunnat hanteras, panik och en ny livsmedelspriskris har därmed kunnat förhindras ", sade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva. AMIS har sitt sekretariat på FAO i Rom.

"Det är bristande samhällsstyrning och inte torka eller översvämningar som orsakar kriser. I en globaliserad värld kan inte en tryggad livsmedelsförsörjning existera i bara ett land eller i en region. Vi behöver stärka styrningen globalt för att trygga livsmedelsförsörjningen ", tillade Graziano da Silva.

Begränsningar på spannmålsmarknaden

Enligt Food Outlook väntas den globala balansen mellan tillgång och efterfrågan av spannmål skärpas märkbart under 2012/13, främst på grund av en förväntad nedgång i vete- och majsproduktion. Världsproduktionen av spannmål förväntas minska med 2,7 procent från förra årets rekordskörd vilket innebär att spannmålslagren minskar med 25 miljoner ton.

Trots att FAO:s spannmålsprisindex hamnar 12 procent högre än i oktober i fjol sjönk det med 1,2 procent från september, främst på grund av något lägre vete- och majspriser. De rådande vetepriserna återspeglar en minskad handel, medan majspriserna har sjunkit främst som följd av avtagande efterfrågan från boskaps- och industrisektorerna. Världshandeln med vete under 2012/13 förväntas hamna under förra säsongens toppnotering. Priserna förväntas dock ligga över 2011 års nivåer.

Marknaden för foderspannmål förväntas också tätna under 2012/13. FAO:s senaste produktionsprognos under 2012 visar på en 2,5 procentig minskning från 2011 års rekordnivå. Lagern förväntas minska och hamna på historiskt låga nivåer.

Rekordstor risproduktion

Risproduktionen förväntas att överträffa förra säsongens rekord på grund av gynnsamma växtförhållanden. Rishandeln fortsätter att växa under 2012 på grund av en stadig importefterfrågan tillsammans med stora exportmöjligheter. En ytterligare ökning förväntas ske under 2013.

Den totala kassavaproduktionen i världen förväntas öka kraftigt både under 2012 och under 2013. Tillväxten upprätthålls av Afrika där kassava är en strategisk gröda för både livsmedelsförsörjning och fattigdomsbekämpning. Utsikterna är mer osäkra i Asien där en eventuell expansion under nästa år till stor del kommer att bero på kassavans konkurrenskraft som råvara vid etanolproduktion. Under 2012 förväntas världshandeln med kassavaprodukter öka markant på grund av en stark industriell efterfrågan.

Knapp tillgång från 2011/12 års sojasäsong och en dålig sojaskörd i USA förväntas påverka den aktuella säsongen. Prognoser av tillgång och efterfrågan för säsongen visar på en begränsad möjlighet till sjunkande priser, åtminstone tills den förväntade sydamerikanska rekordskörden av sojagrödor har bekräftats.

Ny rekordskörd även av socker

Den globala produktionen av socker förväntas bli rekordstor och den kommer att täcka den beräknade globala sockerkonsumtionen. Handeln under 2012/13 väntas öka på grund av stora exportmöjligheter i viktiga leverantörsländer tillsammans med återuppbyggda sockerlager i stora importländer. FAO:s sockerprisindex snittade på 288 punkter i oktober, upp 1,6 procent (eller 4,5 punkter) från september, men ner 20,2 procent (eller 73 punkter) från oktober förra året.

Den globala marknaden för kött hotas av höga foderpriser, stagnerad konsumtion och minskad lönsamhet. Tillväxten av den totala köttproduktionen under 2012 beräknas till mindre än 2 procent. Tillväxten inom världshandeln avtar också till följd av att de internationella priserna är nära rekordnivån. FAO:s köttprisindex låg i genomsnitt på 174 punkter i oktober, oförändrat från september. FAO:s prisindex för mejeriprodukter låg i genomsnitt på 194 punkter i oktober vilket är en ökning med 3 procent (eller 6 punkter) från september. Detta till följd av säsongsmässigt minskade exporttillgångar, låga lagernivåer och en stadig efterfrågan på mejeriprodukter i världen. Mjölkpriserna kan öka ytterligare eftersom produktionen inte ökat tillräckligt i de viktigaste exportländerna. Mjölkproduktionen förväntas dock fortsätta att öka i många länder, framför allt i Asien, Oceanien och Sydamerika.

En försvagad importefterfrågan under halvåret 2012 har lett till sjunkande världsmarknadspriserna på fisk. Nedgången har framför allt påverkat priserna på odlade arter och inte vild fisk, såsom tonfisk.

last updated:  Thursday, November 8, 2012