Nyhetsarkiv 2013

OECD-FAO spår minskad tillväxt för jordbruksproduktionen i världen 7 June 2013 Utvecklingsländernas marknadskraft ökar - fokus på Kina. Enligt en ny rapport från OECD och FAO förväntas jordbruksproduktionen i världen öka med 1,5 procent per år under de kommande tio åren, vilket kan jämföras med en årlig tillväxt på 2,1 procent mellan år 2003 och 2012. [more]
FAO- Prioritera kampen mot felnäring 4 June 2013 Oacceptabelt höga kostnader för felnäringen i världen. FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva pekar på de enorma sociala och ekonomiska kostnaderna som felnäring, det vill säga en felaktig sammansatt kost, innebär och efterfrågar därför målmedvetna ansträngningar för att bekämpa felnäring och hunger i världen. [more]
Explosionsartad ökning av maneter hotar fiskbestånd 30 May 2013 Överfiske i kombination med kraftig ökning av maneter leder till ond cirkel. Enligt en ny FAO-rapport kan en av orsakerna till minskande fiskbestånd i Medelhavet och Svarta havet vara den kraftiga ökningen av maneter. [more]
Kassava – en gröda med framtiden för sig 28 May 2013 FAO förordar hållbara odlingsmetoder som svar på en ökad efterfrågan. Save and Grow ( bevara och odla ) är miljövänliga odlingsmetoder som initierats av FAO. Odlingsmetoderna kan på ett hållbart sätt öka avkastningen på kassava med upp till 400 procent och samtidigt bidra till att förändra synen på denna stapelföda från att vara basvara för fattiga människor till en gröda för alla på 2000-talet. [more]
Samarbete inleds mellan Slow Food och FAO 15 May 2013 Treårigt avtal för att främja småskaligt lantbruk och biologisk mångfald undertecknat. FAO och den internationella organisationen Slow Food har beslutat att inleda ett samarbete för att förbättra levnadsvillkoren för småskaliga lantbrukare och andra som arbetar på landsbygden. [more]
Skogens resurser, inklusive insekter, avgörande i kampen mot hunger 14 May 2013 Ny studie om insekters betydelse för livsmedels- och foderkonsumtion. Skogar, träd på lantbruk och trädjordbruk är avgörande i kampen mot hunger och bör på ett bättre sätt integreras i en tryggad livsmedelsförsörjning samt i policyer som rör markanvändning. Detta sa FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva vid öppnandet av den Internationella konferensen om skog för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition som hålls i Rom mellan 13-15 maj. [more]
God spannmålsproduktion förväntas under 2013 10 May 2013 FAO:s matprisindex uppåt för andra månaden i rad. FAO:s matprisindex steg med en procent, eller två punkter, under april. Precis som i mars drevs indexet nästan uteslutande av en kraftig ökning på priset för mejeriprodukter. Samtidigt ökade köttpriset marginellt medan andra livsmedelspriser sjönk [more]
Frukostseminarium 15 maj: Den hållbara maten - butiken i fokus 6 May 2013 Det går inte lång tid mellan våra besök i matvarubutiken. Alltid är det något som ska inhandlas. Medan vi fyller våra vagnar kanske en del av oss funderar över butikens miljöpåverkan. Hur har utbudet av varor bestämts? Vad gör man av all mat som hinner passera bäst före datum innan den säljs? Hur mycket energi går åt att kyla alla varor och hur har de transporterats till butiken? [more]
Orsak till omfattande räkdöd i Asien funnen 3 May 2013 Bakterie orsak till räksjukdomen Early Mortality Syndrome of Shrimp – viktig upptäckt för att kunna bekämpa sjukdomen effektivt. Forskare vid Arizonas universitet har lyckats identifiera källan till utbrottet av den sjukdom som har drabbat asiatiska räkodlingar allvarligt. [more]
FAO:s samarbetsstrategier godkänns av rådet 30 April 2013 Fokus på samarbete och partnerskap med civilsamhället och privata sektorn. FAO:s styrande råd, som sammanträder en gång i halvåret för att utvärdera program- och budgetverksamheten, har godkänt två nya strategier som syftar till att stärka FAO:s samarbete med organisationer från civilsamhället och den privata sektorn. [more]
FAO:s generaldirektör presenterar arbets- och budgetprogram 24 April 2013 Organisationens genomförda reformarbete togs också upp vid FAO:s styrande råds möte. FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva öppnade FAO:s styrande råds möte med att presentera organisationens nya arbets- och budgetprogram för perioden 2014-2015. [more]
Nya standarder för att bevara mångfalden av växtgenetiska resurser 22 April 2013 De internationella genbanksstandarderna beskrivs som en stor framgång. I torsdags antog FAO:s kommission för livsmedels- och jordbruksgenetiska resurser nya internationella standarder som ska underlätta för genbanker världen över att bevara växtmångfalden på ett kostnadseffektivt sätt. [more]
Genetisk mångfald avgörande för människans framtida överlevnad 18 April 2013 FAO betonar behovet av att skydda gener som kan bidra till att hantera effekterna av klimatförändringen. Att bevara och göra det mesta utav jordens genetiska resurser kommer vara avgörande för människans överlevnad, då produktionen av näringsriktig mat måste öka för att mätta en växande befolkning. [more]
Svår uppgift att skydda grödor i en globaliserad värld 15 April 2013 Två växtskyddsstandarder revideras och uppdateras vid internationella växtskyddskonventionens årliga möte. Med stor sannolikhet har du ätit ett livsmedel som kommer från andra sidan jorden. Den internationella handeln med jordbruksprodukter i världen motsvarar varje år ett värde på runt ofattbara 1100 miljarder dollar. [more]
FAO:s matprisindex upp en procent - mejeriprodukter driver uppgången 11 April 2013 Måttliga prisförändringar på andra varor. FAO:s matprisindex steg med en procent i mars jämför med månaden innan, främst på grund av en 11 procentig ökning på mejeriprodukter. Samtidigt har FAO:s övervakning av spannmålssituationen i världen reviderats. De nya skördeprognoserna för 2012 visar en ökad produktion på upp emot 3 miljoner ton, vilket är 2 procent lägre än rekordet som sattes 2011. [more]
Frukostseminarium 10 april: Den hållbara maten - konsumenten i fokus 5 April 2013 Vilka val vi gör vid butikshyllan kan få stora konsekvenser för miljön. Resursintensiva livsmedel som nötkött är till exempel negativt för klimatet och tar stora mängder vatten och mark i anspråk, men bidrar till att hålla landskapet öppet. Valet för konsumenten är långt ifrån enkelt, och inte sällan krockar olika miljöaspekter. Hur väljer man den "rätta" maten, som tar hänsyn till klimatet, vår närmiljö och sociala aspekter av livsmedelsproduktionen? [more]
Nationella åtgärder mot hungern har avgörande betydelse för utvecklingsagendan efter 2015 5 April 2013 Trots framstegen med Millenniemålen så är kampen mot hungern långt ifrån över, sa FAO:s generaldirektör under en konferens i Madrid Enskilda regeringar har huvudansvaret för att säkerställa att en tryggad livsmedelsförsörjning uppnås. Här är de nationella åtgärderna och ledarskapet avgörande, menade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva. [more]
Seminarium 8 april: På väg mot en värld utan hunger och en hållbar livsmedelsproduktion? 2 April 2013 Global livsmedelsförsörjning och nutrition på agendan för post-2015. Det första Millenniemålet som innebär att halvera antalet hungrande till år 2015 är på väg att uppfyllas. Trots detta är fortfarande 870 miljoner människor i världen kroniskt undernärda. [more]
Madagaskar invaderat av gräshoppor - livsmedelsproduktionen allvarligt hotad 28 March 2013 Landet i behov av mer än 41 miljoner dollar för att bekämpa gräshopporna. Madagaskar är i behov av ett katastrofbistånd på mer än 22 miljoner dollar innan juni i år för att kunna bekämpa den svåra gräshoppsinvasionen. Invasionen hotar landets kommande odlingssäsong och därmed livsmedelsförsörjningen för mer än halva landets befolkning, säger FAO. [more]
FAO efterfrågar nollvision kring illegal skogsavverkning i medelhavsområdet 26 March 2013 Skog riskerar att drabbas hårt av klimatförändringen, visar ny FAO-rapport. Under den första internationella skogsdagen, som uppmärksammades av FN den 21 mars, föreslog FAO:s generaldirektör Graziano da Silva att regeringar bör inkludera en nollvision för illegal skogsavverkning ( Zero Illegal Deforestation ) inom ramen för post-2015 debatten. [more]
Nya påven ger sitt stöd till kampen mot hunger och fattigdom 20 March 2013 Graziano da Silva deltog som FN:s representant vid installationen av påve Franciskus. FAO:s generaldirektör Graziano da Silva närvarade på tisdagen vid installationen av påve Franciskus i Vatikanen och sa att FN betraktar påven som en ”vän av de fattiga” som stödjer kampen mot hunger, undernäring och extrem fattigdom. [more]
Ny metod för att mäta hunger och osäker livsmedelsförsörjning ska lanseras 15 March 2013 FAO initierar pilotprojekt i fyra länder som är tänkt att ge de hungrande inflytande. Snart ska FAO fälttesta ett nytt, snabbare och mer precist sätt att mäta hunger och osäker livsmedelsförsörjning i världen. De första testerna sker inledningsvis i fyra länder . [more]
AppliFish–kunskap om fisk och havsmiljö endast ett knapptryck bort 14 March 2013 Ny mobilapplikation innehåller information om mer än 550 olika marina arter. Vill du veta mer om den fisk du äter eller ska köpa? Är det kanske en utrotningshotad art? AppliFish ger dig svaren. AppliFish är en gratis mobilapplikation som utvecklats av fiskerisektorn och i-Marine, en kunskapsplattform för biologisk mångfald. AppliFish tillhandahåller information om havsmiljön; fakta för alla, när som helst, var som helst. [more]
Sambandet mellan kvinnor, våld och tryggad livsmedelsförsörjning betonas på internationella kvinnodagen 8 March 2013 Gemensamt uttalande från FAO, IFAD, WFP och IDLO. Genom att arbeta tillsammans för en tryggad livsmedelsförsörjning för kvinnor så bidrar vi till hela samhällens utveckling, menar ledarna* för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD), FN:s livsmedelsprogram (WFP) samt organisationen för utveckling av internationell lag (IDLO) i ett gemensamt uttalande. [more]
Ökad veteproduktion för 2013 7 March 2013 FAO:s matprisindex oförändrat i februari. De första skördeprognoserna för vete 2013 beräknas till 690 miljoner ton, vilket är en produktionsökning med 4,3 procent jämfört med 2012. Detta skulle innebära den näst största registrerade skörden enligt FAO:s nya kvartalsrapport om utsikterna för grödor och livsmedel ( Crop Prospects and Food Situation ) . [more]
EU och FAO betonar vikten av stöd till Malawi för tryggad tillgång till näringsriktig mat 5 March 2013 EU-kommissionär Piebalgs och FAO:s generaldirektör Graziano da Silva besöker Malawi. Under ett besök i Malawi träffade Andris Piebalgs, kommissionär för EU:s utvecklingspolitik, och José Graziano da Silva, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Malawis president Joyce Banda. De diskuterade de utmaningar landet står inför vad gäller nutrition och tryggad livsmedelsförsörjning och det riktade stöd som EU och FAO bidrar med till arbetet inom dessa områden. [more]
Illegalt fiske bekämpas med nya internationella riktlinjer 1 March 2013 Flaggstaters ansvar i fokus vid utformande av nya riktlinjer. Efter flera år av förhandlingar har nu framsteg uppnåtts för att förhindra illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) vilket utgör ett av de största hoten mot ett hållbart fiske och relaterade försörjningsmöjligheter. [more]
Biobränslecertifiering riskerar att exkludera småskaliga lantbrukare 28 February 2013 FAO -rapport varnar för att certifieringssystem kan innebära indirekta handelshinder om det inte utformas på rätt sätt. Utformningen av certifieringssystem för biobränslen försvårar ofta småskaliga producenters och utvecklingsländers deltagande på exportmarknaden, menar en ny rapport från FAO. [more]
Viktigt att komma till rätta med barnarbete inom boskapssektorn 25 February 2013 FAO:s studie visar på behoven av familjestöd för att kunna minska farligt och ohälsosamt barnarbete. FAO har gett ut den första globala studien som behandlar problemen med barnarbete inom boskapssektorn och menar att barnarbete är ett utbrett och åsidosatt problem. FAO:s publikation, som behandlar barns arbete inom boskapssektorn ” Children´s work in the livestock sector: Herding and beyond ” visar på att jordbruket svarar för merparten av det rapporterade barnarbetet i världen. Samtidigt står boskapssektorn för ca 40 procent av den globala jordbruksekonomin. Siffrorna visar att insatser för att bekämpa barnarbete kräver att regeringar, lantbruksorganisationer samt familjer på landsbygden är involverade i att hitta alternativ till traditionella arbetsformer vilka ofta inkluderar barnarbete som en viktig del av familjeförsörjningen. [more]
Afrikansk fond för tryggad livsmedelsförsörjning blir verklighet 22 February 2013 Ekvatorialguinea skänker 30 miljoner dollar till fond för att bekämpa hungern i Afrika. Ekvatorialguinea bidrar med 30 miljoner dollar till ny solidaritetsfond som syftar till att mobilisera ekonomiska resurser från Afrika för en förbättrad livsmedelsförsörjning på kontinenten. [more]
Lansering av det internationella quinoaåret 21 February 2013 FN uppmärksammar ”superföda” från Anderna.Quinoa kan komma att spela en viktig roll i kampen mot hunger, undernäring och fattigdom, sa FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva den 20 februari vid den officiella lanseringen av det internationella quinoaåret. [more]
Mali i kritiskt behov av stöd inför kommande odlingssäsong 19 February 2013 FAO:s generaldirektör och Malis jordbruksminister betonar vikten av att återuppta den lokala livsmedelsproduktionen för att minska sårbarheten i samhället. Lantbrukare i Mali som, på grund av den väpnade konflikten, tvingats lämna sin mark är i akut behov av hjälp för att kunna återvända och återuppta livsmedelsproduktionen då den kommande odlingssäsongen inleds i maj. Uttalandet från FAO följde efter ett samtal mellan Malis jordbruksminister Baba Berthé och FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva. [more]
Tryggad tillgång till näringsriktig mat bör prioriteras bland utvecklingsmålen 15 February 2013 Rådgivande möte i Rom diskuterade utvecklingsagendan post-2015. Berörda aktörer diskuterade under ett internationellt rådgivande möte i Rom den 11 februari utformningen av den globala utvecklingsagendan post-2015. Aktörerna ansåg att tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition bör vara centrala delar för framtida utvecklingsinsatser och att de nya utvecklingsmålen borde fastställas för hela världssamfundet. [more]
FAO:s matprisindex oförändrat i januari 7 February 2013 Spannmålsproduktionen i världen sjönk under 2012 -men goda utsikter för 2013 FAO:s matprisindex ligger stabilt på 210 punkter under januari 2013 efter tre månader av nedgång. Prisuppgången på olja och fetter kompenseras av lägre spannmåls- och sockerpriser, medan mejeri- och köttprodukter i stort sett förblir oförändrade. [more]
Nya politiska riktlinjer behövs för att främja trädjordbruk 5 February 2013 Försummad sektor har avgörande betydelse för försörjningsmöjligheter och tryggad tillgång till mat Miljoner människor skulle kunna undgå fattigdom, hunger och miljöförstöring om länderna satsade mer på att främja trädjordbruk (agroforestry); ett integrerat odlingssystem som kombinerar träd med grödor eller animalieproduktion, meddelar FAO idag. [more]
Angola meddelar att landet ska bidra till en afrikaledd fond för tryggad livsmedelsförsörjning 1 February 2013 Angolas president möter FAO:s generaldirektörJosé Eduardo Dos Santos, Republiken Angolas president, tillkännagav nyligen att landet ska bidra till en afrikansk solidaritetsfond som ska leda till en mer effektiv bekämpning av hungern i regionen. ”Angola kan inte vara passiva i kampen mot hungern” sa president Dos Santos under ett möte i Luanda med generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, José Graziano da Silva. [more]
FAO uppmanar till kraftfullare åtgärder mot globala hälsohot 29 January 2013 Länder måste upprätthålla det förebyggande arbetet för att undvika ny våg av fågelinfluensa Världen riskera att återigen drabbas av förödande utbrott av fågelinfluensa, i likhet med vad som skedde 2006, om inte övervakning och kontroll av allvarliga djursjukdomar stärks, varnar FAO. [more]
Konflikten i Syrien drabbar jordbruksproduktionen hårt 25 January 2013 FN konstaterar att landsbygdsområden är i akut behov av hjälp Jordbruket i Syrien har slagits i spillror efter 22 månader av konflikter. Produktionen av spannmål, frukt och grönsaker har i vissa fall halverats och bevattningssystem och infrastruktur har drabbats av omfattande förstörelse, konstaterar FN. [more]
FAO och UNEP inleder tillsammans med samarbetspartners global kampanj för att minska matsvinnet 24 January 2013 Konsumenter, matindustri och regeringar kan tillsammans reducera 1.3 miljard ton av årligt matsvinn och livsmedelsförluster. Enligt den nya kampanjen Think.Eat.Save – Reduce your Foodprint som initierats av FAO, FN:s miljöprogram (UNEP) och samarbetspartners kan aktörer längs hela livsmedelskedjan, från produktion till konsumtion, vidta enkla åtgärder som dramatiskt kan minska de årliga livsmedelsförlusterna på 1,3 miljard ton och bidra till en hållbar utveckling. [more]
Så frön för en tryggad livsmedelsförsörjning i Sydsudan 16 January 2013 Samarbete mellan FAO och Frankrike förbättrar jordbrukarnas försörjningsmöjligheter Ett ​​nytt projekt för förbättrad frökvalité av de viktigaste grödorna kommer att öka försörjningsmöjligheterna för utsatta jordbrukare i Sydsudan. [more]
FAO:s matprisindex ner 7 procent under 2012 10 January 2013 Index i december sjönk för tredje månaden i rad FAO:s matprisindex gick i december ned 1,1 procent och hamnade i genomsnitt på 209 punkter. Denna nedgång är en följd av sjunkande världsmarknadspriser på spannmål och oljor och fetter. Det är den lägsta nivån sedan juni 2012 då index låg på 200 punkter. [more]
FAO stöd leder till fredlig samverkan mellan jordbrukare och boskapsskötare i Darfur 9 January 2013 På ett fält i norra Darfur står jordbrukaren Salaheldin Suleiman Hilal. Han ser nöjd ut, efter att ha skördat sin durra. Denna gång, till skillnad från tidigare år, har han inte förlorat något av sin skörd på grund av betande djur. "Tidigare när djuren kom jag var väldigt upprörd men nu är jag väldigt glad", säger han och ler. "Produktionen var hundraprocentig i år". [more]

last updated:  Wednesday, January 9, 2013