FAO och UNEP inleder tillsammans med samarbetspartners global kampanj för att minska matsvinnet

Konsumenter, matindustri och regeringar kan tillsammans reducera 1.3 miljard ton av årligt matsvinn och livsmedelsförluster

2013-01-24


Konsumenter och matindustrin kan hjälpa till att minska matsvinnet.Enligt den nya kampanjen Think.Eat.Save – Reduce your Foodprint som initierats av FAO, FN:s miljöprogram (UNEP) och sammabetspartners kan aktörer längs hela livsmedelskedjan, från produktion till konsumtion, vidta enkla åtgärder som dramatiskt kan minska de årliga livsmedelsförlusterna på 1,3 miljard ton och bidra till en hållbar utveckling.

Kampanjen Think. Eat. Save. är en del av SAVE FOOD-initiativet som är ett världsomspännande samarbete som drivs av FAO, Messe Düsseldorf och FN:s generalsekreterares initiativ för hungerbekämpning (Zero Hunger), för att minska livsmedelsförluster och matsvinn. Den nya kampanjen fokuserar främst på konsumenter, återförsäljare och restaurang och storhushåll.

Kampanjen drar nytta av expertis från organisationer som till exempel WRAP (Waste and Resources Action Programme), Feeding the 5,000, och nationella regeringar. Tillsammans har de en bred erfarenhet av att belysa och förändra resursslösande beteenden. 

Målet med kampanjen är att påskynda olika pågående åtgärder och initiativ runt om i världen genom att tillhandahålla en gemensam plattform för informationsutbyte och globala visioner kring dessa frågor.

Enligt FAO förloras eller kasseras omkring en tredjedel av all mat som årligen produceras i världen. Livsmedelsförluster uppstår till stor del i produktionsledet i och med skörd, förädling och distribution, medan matsvinnet främst uppkommer i slutet av livsmedelskedjan hos återförsäljare och konsumenter.

”I en värld med sju miljarder människor, som kommer att växa till 9 miljarder år 2050, är slöseriet med mat obegripligt – både ekonomiskt, miljömässigt och etiskt”, säger Achim Steiner verkställande direktör för FN:s miljöprogram (UNEP).

”Bortsett från de ekonomiska konsekvenserna är det också ett slöseri med all den mark, vatten, växtnäringsämnen och arbete som krävs för att odla maten - för att inte tala om de växthusgasutsläpp som uppkommer genom hanteringen av allt matavfall och all transport av maten som slutligen kastas”, tillägger Steiner. ”För att uppnå visionen om en verkligt hållbar värld behöver vi förändra hur vi producerar och konsumerar våra naturresurser”.

”Tillsammans kan vi vända denna oacceptabla trend och samtidigt förbättra livsvillkoren. I de industrialiserade regionerna slösas runt 300 miljoner ton mat, vilket är omkring hälften av all mat som årligen kastas bort, på grund av att producenter, återförsäljare och konsumenter kasserar mat som fortfarande är fullt ätbar”, säger FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva. ”Det är mer än den totala produktionen av mat i Afrika söder om Sahara och skulle vara tillräckligt för att mätta de uppskattningsvis 870 miljoner människor som lider av hunger”.   

”Om vi kan hjälpa livsmedelsproducenter att minska sina förluster genom förbättrade skördemetoder , bearbetning, lagring, transport och marknadsföring och kombinera det med djupgående och bestående förändringar för hur folk konsumerar mat, kan vi få en hälsosammare värld utan hunger”, tillägger Graziano de Silva. 

Hållbarhet

Det globala livsmedelssystemet medför en omfattande miljöpåverkan och genom att producera mer mat än vad som konsumeras förstärks denna påverkan ytterligare. Några exempel på konsekvenserna: 

  • Degradering av mer än 20 procent av all odlad mark, 30 procent av all skog och 10 procent av all betesmark.
  • Nästan 70 procent av allt sötvatten som används av människor används inom jordbruket.
  • Jordbruk och förändrad markanvändning så som avskogning bidrar med mer än 30 procent av de globala växthusgasutsläppen.
  • Globalt använder livsmedelssektorn nästan 30 procent av den tillgängliga energin.
  • Cirka 30 procent av de marina fiskebestånden anses överexploaterade, överfiske och dålig förvaltning bidrar till minskade fiskebestånd.

Toppmötet Rio+20 som hölls i juni 2012, där stats- och regeringschefer gav klartecken till ett 10-årigt ramverk för hållbar konsumtion och produktion (Programmes for Sustainable Consumption and Production Patterns), var startskottet till kampanjen Think.Eat.Save. Ett program för hållbar konsumtion och produktion för livsmedelssektorn är en viktig del i detta ramverk med tanke på behovet av att upprätthålla basen för världens livsmedelsproduktion, reducera den åtföljande miljöpåverkan samt för att kunna föda en växande befolkning.

”Det finns förmodligen inget annat område som kan symbolisera möjligheterna till en mer resurseffektiv och hållbar värld – och det finns ingen annan fråga som kan förena Nord och Syd, konsumenter och producenter i gemensam sak” säger Steiner.

Enligt FAO beror upp till 95 procent av livsmedelsförlusten i utvecklingsländerna på oavsiktliga förluster i ett tidigt skede i livsmedelskedjan på grund av ekonomiska, administrativa och tekniska begränsningar när det gäller skörde- och lagringsmetoder, brist på fungerande kylanläggningar i varma länder, brister på infrastruktur, förpackning och marknadsföring.

I medel- och höginkomstländer är det istället konsumtionsvanor och bristande samordning mellan olika aktörer längs distributionskedjan som är de främsta anledningarna till matsvinn. I dessa länder kasseras stora mängder mat på grund av ”bäst-före-datum” som löper ut, dålig planering av inköp och olämplig förvaring som kan leda till att maten blir dålig och slängs.

Matsvinnet i Europa, Nordamerika och Oceanien uppgår till mellan 95 – 115 kg matavfall per capita och år, medan konsumenter i Afrika söder om Sahara, södra och sydöstra Asien endast slänger 6 – 11 kg var per år. 

Enligt organisationen WRAP (Waste and Resources Action Programme), som arbetar med avfalls- och resursfrågor, kan en vanlig familj i England spara $1,090 bara genom att ändra sina vanor och inte kassera så mycket mat.

”I England har vi visat hur man kan hantera matavfall genom att engagera konsumenter och ingå överenskommelser med återförsäljare och därmed minska påverkan på miljön och stödja den ekonomiska tillväxten” säger Liz Goodwin, från organisationen WRAP som arbetar med avfalls- och resursfrågor och är en de organisationer som tillsammans med FAO och UNEP lanserar kampanjen Think.Eat.Save.

EU har också börjat titta närmare på livsmedelsförluster och Kommissionen stödjer den nya kampanjen. ”I EU har vi satt upp målet att halvera det ätbara matavfallet och praktiskt taget eliminera deponeringen till år 2020. Kommissionen planerar att under nästa år presentera idéer rörande hållbara system för matproduktion och kommer då ha fokus på matsvinnet”, säger Janez Potočnik, EU-kommissionär för miljöfrågor.

För kampanjen Think.Eat.Save. ska få så stor effekt som möjligt är det viktigt att alla är engagerade exempelvis familjer, återförsäljare, hotellkedjor, skolor, sportklubbar, organisationer, företagsledare, kommunchefer och såväl nationella som internationella ledare.

Kampanjens hemsida ger bland annat enkla tips på hur konsumenter och återförsäljare kan minska sitt matsvinn och fungerar också som en plattform för pågående kampanjer att utbyta idéer och kan skapa en global rörelse för hållbar konsumtion av livsmedel.

last updated:  Thursday, January 24, 2013