EU och FAO betonar vikten av stöd till Malawi för tryggad tillgång till näringsriktig mat

EU-kommissionär Piebalgs och FAO:s generaldirektör Graziano da Silva besöker Malawi

2013-03-05

Malawi har gjort stora framsteg i kampen mot hungern, men undernäring förekommer forfarande i vissa delar av landet. ©FAO/Ivan GrifiUnder ett besök i Malawi träffade Andris Piebalgs, kommissionär för EU:s utvecklingspolitik, och José Graziano da Silva, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Malawis president Joyce Banda. De diskuterade de utmaningar landet står inför vad gäller nutrition och tryggad livsmedelsförsörjning och det riktade stöd som EU och FAO bidrar med till arbetet inom dessa områden.

Malawi har gjort framsteg i kampen mot hunger, men undernäring är fortfarande vanligt förekommande i vissa delar av landet. Över 47 procent av barnen lider av hämmad fysisk tillväxt (stunting), vilket innebär att kroppens utveckling avstannar som en följd av bristande tillgång på näringsriktig mat. Detta påverkar även barnens utveckling och minskar motståndskraften mot sjukdomar som HIV/AIDS, malaria och tuberkulos. 

Inför mötet sa EU-kommissionär Piebalgs att ”EU och FAO har en gemensam vision om nutrition och livsmedelsförsörjning och vi kommer att arbeta tillsammans för att hjälpa Malawi, och alla andra länder söder om Sahara, att ta itu med detta problem. Därför har jag åtagit mig att arbeta för att minst 7 miljoner färre barn i världen ska lida av en hämmad fysisk utveckling till år 2025 och jag är fast besluten att detta ska uppfyllas”.

”Malawi har åtagit sig att bekämpa hunger och extrem fattigdom. De erkänner rätten till mat som en mänsklig rättighet och investerar över 10 procent av sin statsbudget i jordbruket och de har gått från att vara en importör till att numera vara en exportör av majs. Resultatet innebär att Malawi är på väg att uppfylla det Millenniemål (MDG1) som avser att halvera hungern.

”FAO kommer fortsätta stödja regeringens ansträngningar för att främja en tryggad tillgång till näringsriktig mat och kampen mot fattigdomen genom en integrerad och samordnad strategi, där social trygghet i kombination med andra sektorer kan bidra till att uppnå dessa mål”, tillade Graziano da Silva.      

Piebalgs och Graziano da Silva kommer att medverka i ett antal möten tillsammans med malawiska ministrar och myndigheter, där de förväntas betona vikten av effektiva och verkningsfulla samordningsmekanismer mellan olika departement för att säkerställa en tryggad livsmedelsförsörjning.   

Piebalgs och Graziano da Silva kommer att besöka ett antal EU-projekt, bland annat center som arbetar med jordbruk och för tryggad tillgång till mat, samt en anläggning för lagring av säd som finansierats av FAO. De kommer även träffa representanter från den privata sektorn med vilka de kommer diskutera vikten av att investera i jordbruket. Jordbruket är den sektor som sysselsätter 87% av befolkningen, står för ca 36% av landets BNP och för mer än 70% av exportintäkterna.  

Bakgrund

Under EU:s europeiska utvecklingsdagar i Bryssel i november 2012 undertecknade kommissionären Andris Piebalgs och Malawis president Banda två avtal. Det första avtalet omfattar 63 miljoner euro och är tänkt att effektivisera jordbrukets produktivitet i Malawi, utöka den konstbevattnade markarealen och dubbla hushållens inkomster på landsbygden och bidra till en årlig tillväxt på 6 procent.

Det andra bidraget från EU, som omfattar 35 miljoner euro, kommer att finansiera kontantöverföringar till extremt fattiga hushåll för att bistå dem i kampen mot fattigdom och hunger. Detta syftar till att göra familjerna mindre sårbara för kraftiga prishöjningar på till exempel mat, men också förbättra möjligheter till skolgång och förbättrad hälsa. Detta EU-stöd förväntas kunna bistå 83 000 hushåll.

EU är en stor bidragsgivare i Malawi och har bidragit med 605 miljoner euro från den 10:e europeiska utvecklingsfonden under perioden 2008-2013. Pengarna har fördelats mellan allmänt budgetstöd (196 miljoner euro), jordbruk och tryggad livsmedelsförsörjning (188 miljoner euro) samt regional infrastruktur med inriktning på vägar (70 miljoner euro). Resterande pengar har gått till områden som berör samhällsstyrning, handel, vatten, HIV/AIDS och genusfrågor.

FAO har sedan 1986 stöttat Malawi i utformning och genomförande av politiska strategier och program för att förbättra jordbruk, skogsbruk och fiske för en tryggad livsmedelsförsörjning och näringsriktig mat till hela befolkningen.  

Under det kommande året ska FAO rikta in sig på att stödja Malawi i genomförandet av programmet för åtgärder inom jordbrukssektorn (ASWAp), vilket återspeglar landets prioriteringar i strategin för tillväxt och utveckling samt det övergripande utvecklingsprogrammet för det afrikanska jordbruket (CAADP).

FAO kommer också, tillsammans med Afrikanska Unionens kommission, EU-kommissionen och samarbetspartners som Brasiliens Lula-institut att uppmana medlemsstater, civilsamhället, den privata sektorn, regionala ekonomiska samfund och utvecklingspartners att ingå i det föreslagna samarbetet för ”intensifierade ansträngningar i kampen mot hungern i Afrika”.

FAO:s engagemang i detta samarbete är en följd av organisationens senaste ansträngningar för att identifiera och kunna tillhandahålla produkter och tjänster som efterfrågas av medlemsstaterna, så att konkreta resultat på nationell nivå uppnås. På så vis avser FAO att arbeta med berörda medlemsstater för att kunna ta fram landspecifika riktlinjer som identifierar prioriterade insatsområden.         

FAO:s nya decentraliseringsstrategi ger tillsammans med det nya samarbetet en möjlighet att uppnå konkreta resultat med största möjliga effekt.

last updated:  Tuesday, March 12, 2013