Ny metod för att mäta hunger och osäker livsmedelsförsörjning ska lanseras

FAO initierar pilotprojekt i fyra länder som är tänkt att ge de hungrande inflytande

2013-03-15

Årlig undersökning kommer att ge mer detaljerad information om den globala hungern. Foto: ©FAO/Ami VitaleSnart ska FAO fälttesta ett nytt, snabbare och mer precist sätt att mäta hunger och osäker livsmedelsförsörjning i världen. De första testerna sker inledningsvis i fyra länder.

Den nya strategin bygger på insamling av information från människor som lider av en osäker tillgång till mat för att kunna få en bild av hur omfattande och allvarlig hungern är. Informationsinsamlingen ska vara noggrant utformad, ske årligen och i samarbete med undersökningsspecialister från Gallup Inc.

Den nya strategin, som är tänkt att bättre lyfta fram de hungrigas perspektiv, kommer att slutföras i samarbete med experter inom området och testas i form av ett pilotprojekt i fyra länder; Angola, Etiopien, Malawi och Niger. Dessa länder har beslutat sig för att sträva efter en eliminering av hungern, vilket är i linje med FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons initiativ för bekämpandet av hungern (Zero Hunger Challenge).

Planen är att utvidga undersökningen till att omfatta mer än 160 000 respondenter i upp till 150 länder och kontinuerligt publicera uppdaterade resultat för varje enskilt land. Undersökningen genomförs av Gallup och projektet kommer att pågå under fem år och kommer leda till etablerandet av en ny FAO-certifierad standard för övervakning av livsmedelsförsörjning, som sedan även ska kunna användas vid andra former av undersökningar.

Viktigt verktyg i kampen mot hunger

”Denna innovativa metod kommer vara ett viktigt verktyg i kampen mot hungern för regeringar, civilsamhället och andra organisationer på nationell- och internationell nivå”, sa Jomo Sundaram, FAO:s undergeneraldirektör på avdelningen för ekonomisk- och social utveckling.

”Metoden kommer också vara en nyckelfaktor för att kunna öka regeringars ansvarsskyldighet och uppmuntra dem att engagera sig i kampen mot hungern”.

Trots den senaste tidens förbättringar så kan den metod som FAO för närvarande använder inte ge en heltäckande bild av hungerns alla olika dimensioner. Just nu kan FAO noggrant övervaka tillgången till mat på nationell nivå, särskilt när det gäller potentiellt energiintag, men den nya indikatorn kan mäta tillgång till mat på individnivå och kommer att ge en tydligare bild av enskilda individers upplevelser av en osäker tillgång till mat.

Den nya metoden kommer att komplettera FAO:s nuvarande indikator för andelen undernärda i en befolkning. Indikatorn utvecklades för att kunna övervaka de framsteg som görs för att uppnå det första millenniemålet MDG1; att halvera andelen hungriga till 2015. Den nya metoden är ett välbehövligt komplement eftersom den ger information om en rad aspekter som kännetecknar upplevelser av en osäker tillgång till mat, snarare än att bara ta hänsyn till själva kaloriförbrukningen.

Åtta frågor

Projektet som är tänkt att bättre lyfta fram de hungrigas perspektiv kommer att ge ett nationellt och representativt urval av mellan 1000 till 5000 personer, beroende på landets storlek. Respondenterna kommer att väljas ut för att svara på åtta frågor för att se om och hur de har upplevt en osäker tillgång till mat under de senaste 12 månaderna.

Frågorna är:

Har du under de senaste 12 månaderna upplevt att du, på grund av brist på pengar eller andra resurser:

  1. Varit orolig för att maten inte ska räcka till?
  2. Inte kunnat äta hälsosam eller näringsriktig mat?
  3. Bara kunnat äta några få typer av livsmedel?
  4. Varit tvungen att hoppa över en måltid?
  5. Ätit en mindre mängd mat än vad du anser dig ha behov av?
  6. Inte haft tillräckligt med mat i hushållet?
  7. Varit hungrig men ändå inte ätit?
  8. Inte kunnat äta under en hel dag?

Frågorna är formulerade på ett sådant sätt att det ska vara möjligt att fastställa respondenternas placering på en skala över en upplevd och osäker tillgång till mat (Food Insecurity Experience Scale). Skalan skiljer mellan mild, måttlig och svår livsmedelsbrist. Liknande enkäter och livsmedelskalor har använts av den amerikanska regeringen för att identifiera mottagare av livsmedelsstöd och av Brasilien för att hitta rätt målgrupper för det sociala välfärdsprogrammet ”Bolsa Familia”.

En snabb och prisvärd indikator

”Detta är ett nytt och spännande initiativ för FAO eftersom det ger oss möjlighet att på ett bättre sätt förstå hur allvarlig en osäker tillgång till mat är, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt”, sa Carlo Cafiero, FAO:s statistiker som är ansvarig för projektet. ”Det kommer också ge FAO ett prisvärt och metodologiskt verktyg samt kunna möjliggöra en global hungerövervakning”.

Resultaten av undersökningarna kommer att vara tillgängliga inom loppet av några dagar vilket innebär att det inte behöver dröja flera år, detta ger FAO möjlighet att få en bild av en nations livsmedelsförsörjning i realtid. Det blir första gången som FAO tar ansvar för datainsamlandet. Samtidigt kommer FAO hjälpa länder att inkludera skalan i pågående undersökningar och program som avser att säkerställa en framtida hållbar livsmedelsförsörjning.

FAO har för närvarande diskussioner med potentiella partners för att mobilisera medel för det övergripande projektet som syftar till att lyfta fram de hungrigas perspektiv. Det initierade pilotprojektet som ska genomföras i de fyra testländerna kommer dock att finansieras genom ett separat projekt.

last updated:  Friday, March 15, 2013