FAO efterfrågar nollvision kring illegal skogsavverkning i medelhavsområdet

Skog riskerar att drabbas hårt av klimatförändringen, visar ny FAO-rapport

2013-03-26

Tallplantor förbereds för plantering av volontärer inom ramen för ett återbeskogningsprojekt efter skogsbränder i Ramlieh, Chouf Mountains, Libanon. Foto: ©FAO/Kai WiedenhoeferUnder den första internationella skogsdagen, som uppmärksammades av FN den 21 mars, föreslog FAO:s generaldirektör Graziano da Silva att regeringar bör inkludera en nollvision för illegal skogsavverkning (Zero Illegal Deforestation) inom ramen för post-2015 debatten.

”I många länder förstörs ekosystem som en följd av skogsavverkning, tillgång till vatten minskar och även tillgången till brännved begränsas. Detta leder till en otrygg livsmedelsförsörjning, särskilt för de fattiga”, sa Graziano da Silva i samband med att den internationella skogsdagen uppmärksammades i Rom. ”Att stoppa illegal skogsavverkning och skogsförstörelse skulle på många sätt bidra till kampen mot hunger och fattigdom och medverka till en hållbar utveckling”.

”Jag vill därför uppmuntra stater att främja trädplantering och överväga att inkludera ett nollvisionsmål för illegal skogsavverkning på agendan för post-2015. Vi kan gemensamt ta itu med dessa frågor och uppnå ett positivt resultat om länder, internationella finansiella institutioner, FN, civilsamhället och den privata sektorn samarbetar”, menade Graziano da Silva.

Medelhavsländernas hantering av hotad skog

Parallellt med FN:s internationella skogsdag hölls ett möte om medelhavsområdets skogar (Third Mediterranean Forest Week) i Tiemcen, Algeriet 17-21 mars. Där diskuterades tillståndet för skogarna i medelhavsområdet och ett antagande av nya strategiska riktlinjer.

Skogarna i medelhavsområdet förväntas att drabbas hårt av klimatförändringen och är sedan tidigare starkt påverkade av en ökad befolkningstillväxt. Det konstaterar den första FAO-rapporten om tillståndet för skogarna i medelhavsområdet (The State of Mediterranean Forests) som publicerades den 21 mars. Detta leder i sin tur till en allt större konkurrens om de redan knappa mat- och vattenresurserna i regionen.

Klimatförändring och befolkningstillväxt

Under 1900-talet ökade temperaturen runt medelhavsområdet med 1 grad medan nederbörden i vissa områden minskade med 20 procent. Vid slutet av 2000-talet förväntas temperaturen ha stigit med ytterligare 2 grader, vilket sannolikt kommer att resultera i stora förluster av biologisk mångfald.

Befolkningen förväntas öka från de cirka 500 miljoner människor som för närvarande lever i medelhavsområdet, till 625 miljoner år 2050. Befolkningstillväxten kommer resultera i ytterligare påfrestningar för skogen som en källa till mat och vatten.

Det finns dock stora regionala variationer. I de norra medelhavsländerna har en minskad skötsel av skogsmark lett till en dramatisk ökning av skogsbränder. I södra medelhavsområdet har befolkningstillväxten lett till att skogar blivit överbetade, omvandlats till jordbruksmark eller utsatts för expansion av urbana områden. I båda fallen blir resultatet skogsavverkning och skogsförstörelse vilket ytterligare förvärras av klimatförändringen och de ekonomiska kriserna. Enligt rapporten krävs nya strategier för samarbeten som på ett hållbart sätt hanterar dessa sårbara och viktiga ekosystem. I länder som Turkiet och Tunisien har skogsområden återhämtat sig avsevärt under de senaste decennierna som en följd av en politisk vilja att förvalta skogarna hållbart.

”Medelhavsområdet genomgår stora förändringar vad gäller samhällsstrukturer, livsstil och klimat” sa Eduardo Rojas-Briales, undergeneraldirektör på FAO:s avdelning för skogsfrågor. ”Dessa förändringar kan ha en negativ påverkan på försörjningsmöjligheter, biologisk mångfald, avrinningsområden samt innebära ökad risk för ökenspridning och bränder i skog och mark om förändringarna inte hanteras på ett lämpligt sätt. Det finns ett brådskande behov av regelbundna utvärderingar av tillståndet för skogarna i medelhavsområdet. Objektiv och tillförlitlig data kan skapa en mer hållbar hantering av de hotade skogsresurserna”.

Nya strategier för att säkerställa ekosystemtjänster

Skogarna i medelhavsområdet utgör en betydande kolsänka. Under 2012 lagrade de omkring 5 miljarder ton kol, vilket motsvarar 1,6 procent av skogens kollager i världen. Skogarna bistår också med värdefulla ekosystemtjänster såsom vatten och klimatreglering, tillhandahållande av trä- och icke-träbaserade produkter samt bevarande av biologisk mångfald. Medelhavsområdet är ett av världens mest betydelsefulla område med stor biologisk mångfald, det finns fler än 25 000 växtarter i regionen jämfört med cirka 6 000 växtarter i centrala och norra Europa.

FAO:s rapport betonar värdet av skogarna i medelhavsområdet och menar att den avgörande roll de har för klimatanpassning och utsläppsbegränsning är något som bör uppmärksammas på lokal, regional och nationell nivå. Regeringar och skogsbrukare uppmanas att främja användandet av trä- och andra skogsprodukter, som exempelvis kork för långsiktig inlagring av koldioxid. Rapporten menar även att investeringsmöjligheterna i småskaligt lantbruk inom trä- och icke-träbaserad skogsindustri (vilket kan inkludera pinjenötter, espartogräs, svamp, honung etc.) kan förbättras.

Rapporten framhåller att skogsbrukare bör utnyttja en variation av skogsgenetiska resurser i sina skogsvårdsmetoder och främja skogsarter som är bäst anpassade till föränderligt klimat. På lokal nivå rekommenderas skogsbrukare att förbättra skötseln av skogsekosystem så att vattenbrist hanteras och att optimal skogstäthet uppnås. För den storskaliga produktionen bör systematiskt förebyggande av skogsbränder ingå i skötseln. 

Förebyggande av skogsbränder

FAO:s rapport varnar för att klimatförändringen kan leda till mer frekventa och allvarligare skogsbränder. Mellan 2006 och 2010 har cirka två miljoner hektar skog drabbats av bränder i medelhavsområdet. Utan tillräckliga brandförebyggande åtgärder, där bland annat reducerad brandrisk genom planerade bränder under vintersäsong ingår, så kan extrema väderförhållanden ge upphov till katastrofala skogsbränder.

Rapporten har tagits fram genom ett samarbete mellan mer än 20 vetenskapliga och tekniska institutioner, frivilligorganisationer och nästan 50 författare. De har samordnats av FAO och Plan Bleu, centret för stöd till Medelhavskommissionen för hållbar utveckling. FAO har för avsikt att publicera en rapport vart femte år om tillståndet för skogen i medelhavsområdet (The State of Mediterranean Forests), vilket ger ytterligare möjligheter att samla och mobilisera samarbetet kring hanteringen av skogar och annan trädbevuxen mark i regionen.

last updated:  Tuesday, March 26, 2013