Madagaskar invaderat av gräshoppor - livsmedelsproduktionen allvarligt hotad

Landet i behov av mer än 41 miljoner dollar för att bekämpa gräshopporna

2013-03-28

Gräshoppssvärm i södra Madagaskar. Foto: ©FAO/Yasuyoshi ChibaMadagaskar är i behov av ett katastrofbistånd på mer än 22 miljoner dollar innan juni i år för att kunna bekämpa den svåra gräshoppsinvasionen. Invasionen hotar landets kommande odlingssäsong och därmed livsmedelsförsörjningen för mer än halva landets befolkning, säger FAO. Organisationen understryker att det även behövs en strategi för att hantera gräshoppsinvasioner under de kommande tre åren, för vilken det krävs ytterligare 19 miljoner dollar.  

För närvarande är ungefär halva landet invaderat av gräshoppssvärmar, där varje svärm består av miljarder växtätande insekter. FAO uppskattar att ifall åtgärder inte vidtas kommer omkring två tredjedelar av öriket att påverkas av gräshoppsinvasionen fram till september 2013.

Som en följd av den förvärrade situationen förklarade Madagaskars jordbruksdepartement den 27 november 2012 landets tillstånd som kritiskt. I december vände sig jordbruksdepartementet till FAO med en förfrågan om tekniskt- och ekonomiskt stöd för att kunna hantera invasionen. De ville också försäkra sig om att stödet mobiliseras samt att katastrofhantering samordnas och genomförs.   

Det finns behov av att mobilisera katastrofbistånd innan juni så att FAO tillsammans med jordbruksdepartementet kan inleda en omfattande bekämpning av skadeinsekterna.  

I ett land som redan upplever en mycket osäker livsmedelsförsörjning och utbredd undernäring hotas nästan 60 procent av öns cirka 22 miljoner invånare av en förvärrad situation. I de allra fattigaste delarna i söder, där invasionen startade, har omkring 70 procent av hushållen en osäker tillgång till mat.

Ris är den viktigaste basvaran i Madagaskar, men invasionen hotar nu 60 procent av landets produktion, vilket kommer att påverka omkring 80 procent av befolkningen som lever på mindre än en dollar per dag. Gräshoppssvärmarna kan också komma att konsumera merparten av den vegetation på ön som normalt sett är betesmark för boskap.

Omfattande gräshoppsbekämpning nödvändigt

"Av erfarenhet vet vi att det kommer krävas tre års arbete för att bekämpa skadeinsekterna. Vi behöver pengar redan nu för att kunna skaffa nödvändig utrustning för att i god tid kunna inleda kartläggnings- och kontrollprocesser”, sa Annie Monard, samordnare för FAO:s arbetsinsatser mot gräshoppor i Madagaskar.

”Om vi inte agerar i detta skede innebär det att ett massivt livsmedelsbistånd kommer att krävas längre fram”, sa Dominique Burgeon, chef på FAO:s avdelning för katastrofinsatser.

”Tidigare års insatser har varit underfinansierade vilket tyvärr inneburit att skadeinsektsangreppen inte har kunnat hanteras”, sa Monard, som menar att det krävs genomgripande insatser för att få en långsiktig lösning på problemet.  

Nationella insatser

Det nationella centret för kontroll av gräshoppor har hittills behandlat 30 000 hektar jordbruksmark från att den sex månader långa regnperioden inleddes i oktober 2012. Dock återstår ungefär 100 000 hektar som inte kunnat behandlas på grund av regeringens begränsade resurser.    

I slutet av februari förvärrades situationen ytterligare då cyklonen Haruna inte enbart skadade grödor och människors hem, utan även innebar optimala förhållanden för gräshopporna att reproducera sig. Detta ledde till ytterligare en generation av gräshoppor.

Det första steget i FAO:s treåriga strategi för kontroll av skadeinsekterna kommer innebära omfattande åtgärder som inkluderar kartläggning samt flygbesprutning. Omkring 1,5 miljoner hektar kommer att behandlas under det första året (2013-14), för att sedan minska omfattningen till 500 000 hektar och slutligen 150 000 hektar under det tredje och sista året. Alla åtgärder kommer att genomföras med hänsyn till människors hälsa och miljön.   

Strategin inkluderar även:

· Etablering och utbildning av en särskild enhet för gräshoppsövervakning som ska analysera gräshoppssituationen i drabbade områden

· Kartläggning via flyg- och markkontroll

· Övervakning och begränsning av gräshoppsbekämpningen för att värna människors hälsa och skydda miljön

· Utbildning i bekämpningsmedelsanvändning

Varje år kommer en konsekvensanalys att genomföras för att se hur gräshoppsinvasionen påverkat grödor och betesmarker. Analysen syftar till att kunna avgöra vilken typ av stöd som behövs sättas in för att hjälpa de lantbrukshushåll vars försörjningsmöjligheter drabbats av skadeinsekterna.

last updated:  Thursday, March 28, 2013