Explosionsartad ökning av maneter hotar fiskbestånd

Överfiske i kombination med kraftig ökning av maneter skapar ond cirkel

2013-05-30

Onormala mängder maneter i Medelhavet. ©Laurent Piechegut/BiosphotoEnligt en ny FAO-rapport kan en av orsakerna till minskande fiskbestånd i Medelhavet och Svarta havet vara den kraftiga ökningen av maneter.

En av faktorerna som bidrar till den explosionsartade ökningen av maneter är det överfiske som avlägsnar toppredatorer högst upp i havets näringskedja, vilket kan leda till en ond cirkel där stora mängder maneter äter upp fiskyngel och småfisk. Detta bidrar till att ”ytterligare minska fiskpopulationers motståndskraft som redan är påverkade av överfisket”, menar rapporten från FAO:s allmänna kommission för fiske i Medelhavet. 

Enligt rapporten gällande den kraftiga ökningen av maneter i Medelhavet och Svarta havet kan maneter ”vara droppen som får bägaren att rinna över ”.

I normala fall så tas endast fiskerinäringens effekter med i beräkningen när hållbara fiskekvoter bestäms, påpekar rapporten. Men maneter kan också ha en stor inverkan på fiskägg och yngel, antingen en direkt påverkan eller genom att konkurrera om samma föda. Detta bör därför tas i beaktande vid utformandet av ekosystembaserade strategier för förvaltning av fisket. 

Kraftig påverkan av maneter

Den stora inverkan som maneter kan ha på fiskebestånd visade sig i början på 80-talet. Den amerikanska kammaneten (Mnemiopsis leidyi) är en manetart som vanligtvis lever i Atlanten och hade stor påverkan på fiskpopulationer då den oavsiktligt introducerades i Svarta havet, vilket ledde till att antalet fiskar drastiskt minskade. Problemet fick sin lösning efter att en annan främmande art Beroe ovate, som äter den amerikanska kammaneten, också etablerat sig i Svarta havet.

För 20-30 år sedan observerades en nedgång i fiskbestånden i Adriatiska havet i och med att antalet lysmaneter (Pelagia noctiluca) successivt ökade. Den sammantagna effekten av ett ökat antal lysmaneter och människans överfiske spelade en stor roll för minskningen av reproduktiv fisk ”till en tröskelnivå som gjorde försöken att återställa fiskebestånden ineffektiva”.

”Förr kunde systemet hantera perioder av stora manetbestånd, men sedan den kraftiga ökningen av maneter i början på 1980-talet har systemet utvecklats i en annan riktning och har fortfarande inte återgått till det tillstånd som rådde åren innan ökningen”, menar rapporten.

Manethav 

Det stora antal maneter som nu finns i så gott som alla hav i världen, har fått en del experter att tala om ”ett globalt regimskifte från fisk- till manethav” där maneter har ersatt fiskarna. Även om orsakerna till fenomenet inte är helt fastställda så kan det, förutom överfiske, bero på: 

  • Att klimatförändringen främjar arter som trivs på tropiska bredgrader.
  • Övergödning, vilket ökar näringsämnena i vattnet.
  • En utbredd användning av erosionsskydd (sea walls), som används för att förhindra kusterosion, och ett stort antal turisthamnar som är ideala livsmiljöer för unga maneter som genomgår polypstadiet. 

Åtgärder som rekommenderas för att förebygga eller hantera den explosionsartade ökningen av maneter inkluderar:

  • Att fiskeriforskning även innefattar forskning på maneter.
  • Att använda maneter till mat- och medicinprodukter. En del manetarter är redan idag en livsmedelskälla i flera länder.
  • Att upprätta varningssystem för kraftiga manetutbrott, vilket inkluderar skyddsbarriärer för vattenbruksanläggningar.

Även ett annat användningsområde har uppkommit i och med upptäckten av den ”odödliga” maneten Turritopsis nutricula. Den har förmåga att vända sin åldringsprocess, vilket skapar möjligheter att utveckla föryngringsprodukter för människor.

Att vidta åtgärder för att minska överfiske, utsläpp av växthusgaser och orsaker till övergödning ”skulle onekligen förbättra miljöförhållanden i stort och skulle därmed även minska den nuvarande förekomsten av maneter”, påpekar rapporten.

   
last updated:  Thursday, May 30, 2013