AZƏRBAYCAN
::  QFP-nin YERİNƏ YETİRİLMƏSİ üzrə MİLLİ İNFORMASİYA MÜBADİLƏSİ MEXANİZMİ  :: 
Dil | ÖlkəGİRİŞ   |   AXTARIŞ   |   PRİORİTET FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİ   |   ÜMUMİ CƏDVƏLLƏR   |   TƏKRARLAR   |   SƏNƏDLƏR
Təkrar  2 (2006/09 - 2012/09)

Nəticələri Tapınbütün bu sözlərlə
dəqiq ifadə ilə
sözlərdən heç olmazsa biri ilə
bu sözlərsiz
bu cür başlayan sözlə
dəqiq ifadə ilə (tərcümə və sinonimlər də daxil olmaqla)
Axtar:
İndikatorlar               Suallar               Cavablar

                  In-Situ Mühafizə və İnkişaf
                  Ex-Situ Saxlanma
                  Bitki Genetik Ehtiyatlarından İstifadə
                  Təşkilatllar və İmkanların Yaradılması
Ümumi cədvəllər
      Təşkilatlar
      Kontakt şəxslər
      Layihələr
      İstinadlar
      İnformasiya Sistemləri
      Takson
      Ərazilər
      Sort
      Sazişlər
Sənədlər
  
Version 4.01