យន្តការចែករំលែកព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិស្តីពី 
ធនធានពន្ធុរុក្ខជាតិសម្រាប់ស្បៀង និងកសិកម្មទំនាក់ទំនងថ្នាក់ជាតិ
  • ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ


  • វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា


  • អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម


  • ក្រសួងបរិស្ថាន


  • សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម


  • សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ


  • ឃ្លាំងចំណេះដឹងស្រូវនៅកម្ពុជា


អភិវឌ្ឍដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (កាឌី)
ផ្លូវជាតិលេខ ៣ សង្កាត់ ប្រទះឡាង ខណ្ឌ ដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩៦៩៤/៣/២, ទូរអក្ខរា : cardi@cardi.org.kh, គេហទំព័រ : www.cardi.org.kh


advanced search