ກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳພືດ


 
ຂ່າວໃໝ່
ກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂັດເລືອກແຜນ ກິດຈະກຳຂອງຊີວະນານາພັນ ກະສິ ກຳ: ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວັນທີ
11-12/12/2007.

ການອະນຸລັກ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນພັນທຸກຳພືດ ທີ່ສະຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດເຕັກ ນິກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທັນວາ 2007.

ບົດລາຍງານທະແຫຼງການໃນ ຫົວຂໍ້ພັນທຸກຳພືດເພື່ອເປັນອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳ, ທີ່ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທັນວາ 2007.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວຽກງານ ພັນທຸກຳພືດທີ່ເປັນອາ ຫານ ແລະ ການ ກະສິກຳ. ຢູ່ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 7- 8 ພະຈິກ 2007.

ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງດ້ານປັບປຸງພັນ ພືດ ແລະ ຊີວະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ສປປລາວ  24 - 26  ກໍລະກົດ 2007 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. 


  ບັນດາເອກະສານທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  • ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນ (GPA) ເພື່ອການອະນຸລັກ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະ ຍາກອນພັນທຸກຳພືດ ສຳລັບການກະສີກຳ ແລະ ເປັນອາຫານແບບຍືນຍົງ ອັງກິດ ລາວ

  • ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ແບບຟອມລາຍງານສຳລັບການກວດກາຕິດຕາມຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດສາກົນ ເພື່ອການອະນຸລັກ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາ ກອນພັນທຸກຳພືດ ສຳລັບການກະສິກຳ ແລະ ເປັນອາຫານແບບຍືນຍົງ ອັງກິດ ລາວ

  • ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂປແກຼມຖານຂໍ້ມູນ ອັງກິດ ລາວ

 

 

ບັນດາລີ້ງພາຍໃນປະເທດ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF)

ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ (NAFRI)

ໂຄງການລາວ-ອີຣີ (Lao - IRRI)


ບັນດາລີ້ງຕ່າງປະເທດ

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO)

ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນ ເພື່ອການອະ
ນຸລັກ ແລະ ນຳໃຊ້ ແບບຍື່ນຍົງ ຂອງຊັບ
ພະຍາກອນພັນທຸກຳພືດເພື່ອເປັນອາຫານ
ແລະການກະສິກ(GPA)

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບເຕືອນ ໄພລ່ວງໜ້າ ຂອງໂລກ(WIEWS)

ຄະນະກຳມະການດ້ານຊັບພະຍາກອນ ສຳຫຼັບ ອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳ (CGRFA)

ຊີວະນາໆພັນສາກົນ (IPGRI)

ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ (CBD)

 


 ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ :

ດຣ. ມົນທາທິບ ຈັນເພັງໄຊ
ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຜູ້ປະສານງານລະດັບຊາດ
ຕູ້ ປ.ນ 7170 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.​
ໂທລະສັບ: (+856-21)770084   ແຟັກ: (+856-21)770079    
ອີເມວ : monthathip.c@nafri.org.la

 

ຜູ້ຈັດທຳເວັບໄຊ: ພອນປະເສີດ ວົງສີປະສົມ
ອີເມວ:phonepaseuth@nafri.org.la