ກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳພືດຂ່າວໃໝ່
ກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂັດເລືອກແຜນ ກິດຈະກຳຂອງຊີວະນານາພັນ ກະສິ ກຳ: ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວັນທີ
11-12/12/2007.

ການອະນຸລັກ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນພັນທຸກຳພືດ ທີ່ສະຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດເຕັກ ນິກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທັນວາ 2007.

ບົດລາຍງານທະແຫຼງການໃນ ຫົວຂໍ້ພັນທຸກຳພືດເພື່ອເປັນອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳ, ທີ່ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທັນວາ 2007.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວຽກງານ ພັນທຸກຳພືດທີ່ເປັນອາ ຫານ ແລະ ການ ກະສິກຳ. ຢູ່ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 7- 8 ພະຈິກ 2007.

ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງດ້ານປັບປຸງພັນ ພືດ ແລະ ຊີວະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ສປປລາວ  24 - 26  ກໍລະກົດ 2007 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. 


 

ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ

ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຖຶກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອ ຊ່ວຍຜູ້ປະສານງານລະດັບຊາດ ໃນທຸກວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ໂດຍສະ ເພາະໃນໜ້າທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ປັບປຸງ ແລະ ກວດແກ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ນຳເຂົ້າໃນທຸກໆຕາຕະ
ລາງທີ່ຢູ່ໃນກົນໄກ ເຊັ່ນ: ຕາຕາງລາງອົງການຈັດຕັ້ງ, ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່ຂອງບຸກຄົນ, ໂຄງການ, ເອກະສານອ້າງອິງ, ແນວພັນພືດ ແລະ ອື່ນໆ.

• ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບບັນຫາທາງດ້ານເຕັກ ນິກຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນຂະບວນການ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ.

• ລວບລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ ທາງດ້ານຊັບ ພະຍາກອນພັນທຸກຳພືດ ທີ່ໄດ້ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ.


ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່:

ພອນປະເສີດ ວົງສີປະສົມ
ພະແນກຄູ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (NAFRI)
ໂທ: +856-21-770892
ແຟັກ: +856-21-770047
ອີເມວ:
phonepaseuth@nafri.org.la

 

 

ບັນດາລີ້ງພາຍໃນປະເທດ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF)

ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ (NAFRI)

ໂຄງການລາວ-ອີຣີ (Lao - IRRI)


ບັນດາລີ້ງຕ່າງປະເທດ

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO)

ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນ ເພື່ອການອະ
ນຸລັກ ແລະ ນຳໃຊ້ ແບບຍື່ນຍົງ ຂອງຊັບ
ພະຍາກອນພັນທຸກຳພືດເພື່ອເປັນອາຫານ
ແລະການກະສິກ(GPA)

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບເຕືອນ ໄພລ່ວງໜ້າ ຂອງໂລກ(WIEWS)

ຄະນະກຳມະການດ້ານຊັບພະຍາກອນ ສຳຫຼັບ ອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳ (CGRFA)

ຊີວະນາໆພັນສາກົນ (IPGRI)

ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ (CBD)

 


 ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ :

ດຣ. ມົນທາທິບ ຈັນເພັງໄຊ
ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຜູ້ປະສານງານລະດັບຊາດ
ຕູ້ ປ.ນ 7170 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.​
ໂທລະສັບ: (+856-21)770084   ແຟັກ: (+856-21)770079    
ອີເມວ : monthathip.c@nafri.org.la

 

ຜູ້ຈັດທຳເວັບໄຊ: ພອນປະເສີດ ວົງສີປະສົມ
ອີເມວ:phonepaseuth@nafri.org.la