ŠTA JE NACIONALNI MEHANIZAM?

Nacionalni mehanizam za razmenu informacija (NISM) je partnerstvo između zainteresovanih strana koje doprinosi očuvanju i održivom korišćenju biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu (BGRHP) u Republici Srbiji. Takođe je i informaciona mreža za praćenje aktivnosti Globalnog plana akcije (GPA) za PGRFA u Republici Srbiji. Formalno uspostavljanje NISM-a uslediće nakon prve analize stanja implementacije GPA u Srbiji, koja se sprovodi pomoću liste indikatora preporučene od strane FAO Komisije za genetičke resurse za hranu i poljoprivredu. NISM baza podataka poslužiće kao radni instrument Nacionalnom savetu za biljne genetičke resurse, kao i nacionalnim institucijama da razviju strategije i planove.

NISM se koristi na transparentan način da:

  • - olakša razmenu informacija o BGRHP;
  • - promoviše razumevanje statusa i dinamike BGRHP;
  • - omogući smislenu analizu propusta i prioriteta za očuvanje i korišćenje BGRHP;
  • - promoviše donošenje odluka i planiranje raspoloživim resursima;
  • - istakne trenutne napore u očuvanju i održivom korišćenju BGRHP;
  • - očuva istorijski okvir BGRHP;
  • - unapredi kapacitete za upravljanje informacijama o BGRHP;
  • - ispuni međunarodne obaveze podnošenja izveštaja.

NISM koristi informacioni sistem uključujući i bazu podataka sa pretraživačem, koja sadrži inventar nacionalnih institucija koje se bave BGRHP, stručnjaka, publikacija, zakona i projekata, kao i kultivisanih sorti.

Mehanizam funkcioniše kroz doprinos državnih institucija, koordiniran od strane Banke biljnih gena pri Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Za šta se NISM koristi?

Nacionalni mehanizam za razmenu informacija o biljnim genetičkim resursima za hranu i poljoprivredu (NISM) služi za olakšani pristup i analizu informacija, kao pomoć u donošenju odluka i za očuvanje istorijske pozadine biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu (BGRHP) u Republici Srbiji. Takođe, mehanizam pruža priliku institucijama koje učestvuju da istaknu svoje napore i da poboljšaju svoj kredibilitet na nacionalnom i međunarodnom nivou. Na osnovu informacija koje će biti dostupne putem ovog mehanizma biće ažuriran Izveštaj o stanju BGRHP u Republici Srbiji. Izveštaj će biti dostavljen FAO komisiji za BGRHP kao doprinos Republike Srbije Globalnom planu akcije (GPA).


Koji su instrumenti NISM?

Skup alata odobren od strane FAO komisije za genetičke resurse za hranu i poljoprivredu:

  • - lista indikatora i format izveštavanja za praćenje implementacije Globalnog plana akcije i
  • - informacioni sistem, uključujući i bazu podataka sa pretraživačem.

Ova baza podataka može da pruži sve podatke o aktivnostima Nacionalnog programa za biljne genetičke resurse za hranu i poljoprivredu, a koje se odnose na prikupljanje, očuvanje, evaluaciju i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu u Republici Srbiji, kao i listu publikacija vezanih za ove aktivnosti.


Kako funkcioniše?

Podržavajući razvoj Nacionalnog programa, kao i jačanje kapaciteta u korišćenju informacionih alata za NISM od strane Banke biljnih gena Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.


Ko može da učestvuje u NISM i kako?

Sve zainteresovane strane, a posebno javne ili privatne institucije, uključujući i univerzitete, nevladine organizacije, druge relevantne institucije koje doprinose prikupljanju, očuvanju, evaluaciji i održivom korišćenju biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu u Republici Srbiji, mogu učestvovati u NISM. Za detalje kontaktirati Banku biljnih gena.