Suriname

National Information Sharing Mechanism

on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture in Suriname

Home > Commissie

Nationale coordinatie commissie Plant Genetische Hulpbronnen

Algemeen doel: Bevorderen van het behoud en duurzaam gebruik van Plant Genetische Hulpbronnen (PGR).

Specifieke doelen:

 • Een actieprogramma ontwikkelen dat er op toeziet dat potentieel waardevol plant genetisch materiaal wordt verzameld, in stand wordt gehouden, wordt gekarakteriseerd, gedocumenteerd, geëvalueerd en gebruikt;
 • Gebruik van lokale PGRFA bevorderen;
 • Bijdragen aan voedselzekerheid door effectief gebruik van PGRFA te bevorderen;
 • Identificeren, evalueren en toezien op het in stand houden van zeldzame genetische hulpbronnen en hulpgewassen voor de duurzame teelt, die mogelijk tot bedreigde soorten behoren;
 • Public awareness activiteiten voorbereiden en uitvoeren;
 • Verbetering van reeds bestaande activiteiten op het vlak van PGR management;
 • Participeren in internationale programma’s op het vlak van PGR(FA).

Deze doelstellingen moeten worden verwezenlijkt via coördinatie, aanvulling en uitbreiding van bestaande acties in ons land.

TAKEN PGR COORDINATIE COMMISSIE

 1. Afstemming plegen over activiteiten van de diverse (onderzoeks en dienstverlenend) instituten aangaande management van plantgenetische hulpbronnen (introductie, verzamelen, karakteriseren, evalueren, beschrijven en in stand houden) en het gebruik van genetische hulpbronnen;
 2. Vaststellen en bijwerken van een werkprogramma /actieprogramma inzake de verzameling, de karakterisering, de instandhouding, en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw;
 3. Vaststellen van prioriteiten betreffende nationale inventarisaties van plantgenetische hulpbronnen.
 4. Er zorg voor dragen dat bruikbare resultaten van deze inventarisaties en van onderzoek inzake plantgenetisch materiaal worden doorgegeven aan landbouwers teneinde duurzaam gebruik van biodiversiteit te doen toenemen;
 5. Bevorderen van de uitwisseling van informatie betrekking hebbende op plantgenetisch materiaal tussen nationale en internationale instituten;
 6. Public awareness activiteiten ontwikkelen om de Surinaamse gemeenschap bewust te maken van het nut, het gebruik en de bedreigingen voor genetisch materiaal;
 7. Samenwerkingsverbanden aangaan met internationale organisaties voor, onder meer, het faciliteren van trainingen op het vlak van PGR management en voor het beschikbaar stellen van technische expertise;
 8. Regels voorbereiden die garanderen dat bij de import van genetisch materiaal eerst opslag van het materiaal in quarantaine plaatsvindt, gedurende welke periode het materiaal wordt onderzocht op ziekten en plagen om zo contaminatie van lokaal geteelde gewassen te voorkomen;
 9. Voorbereiden van het tekenen en ratificeren van het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw (ITPGRFA) en vervolgens toezien op naleving van de besluiten van het ITPGRFA.
 10. Halfjaarlijks aan de Minister verslag uitbrengen over de activiteiten en/of bereikte resultaten van de Commissie;

SAMENSTELLING NATIONALE PGR COORDINATIE COMMISSIE

 • LVV – PGR Focal Point, Mw. P.Y. Milton M.Sc. – Voorzitter
 • SNRI – ADRON, Coördinator Veredeling, Hr. J. Tjoe Awie M.Sc. – Onder Voorzitter
 • UvS - Nationaal Herbarium Suriname, Assistent Onderzoeker , Mw. E. Zschuschen B.Sc. - Secretaris
 • LVV – ODLOAV, Hoofd Afdeling Proeftuinen, Mw. S. Bipat B.Sc. - lid
 • LVV - Regio Binnenland, Coördinator Binnenland, Hr. I. Raghoe - lid
 • Celos - Departement Landbouw, Onderzoeker, Hr. R. Chatterpal B.Sc. - lid
 • UvS – IGSR, Houder leerstoel Bioprocestechnologie, Professor Dr. R. Mohan - lid
 • RoGB – LBB, Wetenschappelijk medewerker Bosonderzoek, Hr. B. Pinas B.Sc. - lid
 • ATM – Directoraat Milieu, Beleidsmedewerker, Mw. N. Wijngaarde B.Sc. - lid
 • SCF (Suriname Conservation Foundation), Programme Manager, Hr. S. Malone B.Sc. - lid
 • ACT (Amazone Cooperation Team), Managing Director, Mw. G. Emanuels M.Sc. - Lid