FAO in Viet Nam

FAO đi đầu trong hỗ trợ thực hiện SDG2 tại Việt Nam

08/01/2020

Tổ chức Nông Lương của Liên hiệp quốc (FAO) hiện đang hỗ trợ Việt Nam nỗ lực đạt được mục tiêu phát triển bền vững số 2 (SDG2) của Liên hợp quốc. Một trong những hoạt động đó là dự án TCP/VIE/3604 về hỗ trợ chính sách sản xuất nông nghiệp theo chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và sáng kiến không còn nạn đói ở Việt Nam, được FAO phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo tổng kết hôm nay.

Hội thảo này cũng là dịp để đánh dấu thành công của dự án. Hội thảo cũng làm rõ đóng góp to lớn của FAO vào việc thực hiện kế hoạch hành động quốc gia “Không còn nạn đói”, trong đó có hỗ trợ kỹ thuật toàn diện để rà soát lỗ hổng về năng lực và chính sách cũng như xây dựng hướng dẫn để mở rộng thực hiện kế hoạch hành động. Hoạt động trên giúp đạt được mục tiêu lồng ghép dinh dưỡng vào các dự án sản xuất nông nghiệp và phối hợp liên ngành – là một trong những thách thức chính trong việc thực hiện kế hoạch hành động. Ngoài các biện pháp can thiệp về thể chế, dự án còn tạo điều kiện thúc đẩy trình diễn xây dựng và thực hiện các dự án chuỗi giá trị nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng nhằm nhân rộng thực hành tốt này.

Mặc dù là nước có thu nhập trung bình thấp và là nước xuất khẩu lương thực và nông sản lớn, song tỉ lệ suy dinh dưỡng của Việt Nam vẫn còn cao và cần tập trung nỗ lực giải quyết vấn đề này. Nhằm giúp Việt Nam đạt được mục tiêu trên, FAO ưu tiên hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề đói nghèo và dinh dưỡng cũng như đạt được SDG2 thông qua phương pháp tiếp cận tổng thể.