FAO in Viet Nam
Ban Thực phẩm và Dinh dưỡng (ESN) của FAO sẽ tổ chức Hội thảo trực...
Hội nghị chuyên đề toàn cầu về Đa dạng sinh học đất (GSOBI21) với chủ...
Ngày 21 tháng 3 hàng năm được chọn là Ngày Quốc tế về Rừng, và...

Hanoi, Viet Nam.  Hội thảo tập huấn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Việt Nam đã được tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA). Hội thảo này hướng tới đối tượng là các doanh...

Hôm nay, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) ra thông báo về dự án khẩn cấp nhằm ứng phó với các đợt lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực miền Trung Việt Nam. Khoản...

Hạ Long, Quảng Ninh. FAO và Trung tâm Thông tin Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (AGROINFO) thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) đã đồng tổ chức một Khóa tập huấn trực...

Tây Ninh, Việt Nam. Hội thảo khởi động Dự án "Hỗ trợ xây dựng các hợp tác xã kinh doanh hiện đại cho nông hộ nhỏ” và Hội thảo tham vấn về Khuôn khổ chính sách cho việc phát triển...

Xin mời quý vị tham gia phiên họp trực tuyến  về “Xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia để thực hiện Thập kỷ Nông nghiệp Gia đình Liên hợp quốc (UNDFF) 2019-2028: thách thức và cơ hội trong bối...

1 2 3 4 5 ... 38