Yunga-UN

YUNGA的活动

YUNGA为全世界的孩子和青年参加联合国的活动和倡议充当一个平台的作用。YUNGA的合作伙伴在众多涉及年轻人的项目上通力合作目的是为了建立一个更好的世界。这些活动的关键原则是:

  • 提高有关各种全球可持续性问题的意识。
  • 给青年赋权以便他们改变自己的行为并采取行动

                                                                   ...加入吧!

Sveti Nikole, Macedonia (FYROM)
Biodiversity
Number of people involved:
11 -15: 40
16+: 12
Published Edit Delete
Scout Center Ohrid, R1208, Ohrid, Macedonia (FYROM)
Climate Change,Ending Hunger
Number of people involved:
11 -15: 2
16+: 6
Published Edit Delete
Ohrid, Macedonia (FYROM)
Climate Change
Number of people involved:
11 -15: 6
16+: 2
Published Edit Delete
Ohrid, Macedonia (FYROM)
Climate Change
Number of people involved:
11 -15: 4
16+: 5
Published Edit Delete
Ohrid, Macedonia (FYROM)
Climate Change
Number of people involved:
11 -15: 4
16+: 5
Disable Edit Delete
Macedonia (FYROM)
Climate Change
Number of people involved:
11 -15: 5
16+: 1
Published Edit Delete
Ohrid, Macedonia (FYROM)
Climate Change
Number of people involved:
11 -15: 4
16+: 3
Published Edit Delete
Ohrid, Macedonia (FYROM)
Climate Change
Number of people involved:
11 -15: 6
16+: 2
Published Edit Delete
Ohrid, Macedonia (FYROM)
Climate Change
Number of people involved:
11 -15: 6
16+: 2
Published Edit Delete
Ohrid, Macedonia (FYROM)
Climate Change
Number of people involved:
11 -15: 6
16+: 2
Published Edit Delete
1 2 3