Региональное представительство ФАО в Европе и Центральной Азии

Комплексный анализ системы снижения риска бедствий и управления для сельского хозяйства на Западных Балканах

These reports are prepared under the FAO project ‘Enhancement of Disaster Risk Reduction and Management (DRR/M) capacities and mainstreaming of Climate Change Adaptation (CCA) practices into the Agricultural Sector in the Western Balkans (TCP/RER/3504).

 

Comprehensive analysis of Disaster Risk Reduction and Management System for agriculture in Bosnia and Herzegovina

 This report aims to highlight the current strengths of the institutional disaster risk reduction (DRR) system for agriculture in Bosnia and Herzegovina as well as indicate existing gaps and capacity needs to further enhance it. A comprehensive assessment is conducted, which includes a general overview of the country’s agricultural sector and outlines the most frequent natural hazards that are impacting the sector. It is followed by an analysis of the existing legal, policy and institutional structure and discusses various components of the system, including e.g. the functioning of early warning systems, assessments of disaster risks, post-disaster needs assessments, including damages and losses assessments and the availability of agricultural insurance for farmers.
2020. 49 p.


Comprehensive analysis of the disaster risk reduction and management system for agriculture in Albania

This report aims to highlight the current strengths of the institutional DRR system for agriculture in Albania as well as indicate existing gaps and capacity needs to further enhance it. A comprehensive assessment is conducted, which includes a general overview of the country’s agricultural sector and outlines the most frequent natural hazards that are impacting the sector. 
2018. 58 p.

Analizë gjithëpërfshirëse e reduktimit të rrezikut nga fatkeqësitë dhe e sistemit të menaxhimit për bujqësinë në Shqipër

Shqipëria është e ekspozuar ndaj rreziqeve të shumta natyrore, duke përfshirë, por pa u kufizuar tek ato me origjinë hidrometeorologjike dhe gjeologjike, si tërmetet, përmbytjet, thatësirat, zjarret në pyje dhe rrëshqitjet e tokës. Ndryshimet klimatike, veçanërisht frekuenca e ngjarjeve ekstreme të motit dhe luhatjet e temperaturave që parashikohen të ndodhin si rrjedhojë e ndryshimeve klimatike, mund të ndikojnë negativisht në sektorin bujqësor të Shqipërisë. 
2018. 61 p.

 

 

Comprehensive analysis of the disaster risk reduction and management system for the agriculture sector - The Former Yugoslav Republic of Macedonia

The document provides an overview of the current strengths, gaps and capacity needs in disaster risk reduction and management for the agriculture sector in the FYR of Macedonia. It includes recommendations for strengthening and enhancing the existing institutional system to build resilience of farming communities to current and future shocks and stresses, such as natural hazards and climate change
2018. 53 p.

 

 

 

Сеопфатна анализа на системот за управување и намалување на ризиците од катастрофи во земјоделскиот сектор Поранешна Југословенска Република Македонија

Поранешната Југословенска Република Македонија (ПЈРМ) е склона на разни видови природни непогоди, вклучително земјотреси, поплави, суши, шумски пожари и лизгања на земјиштето. Поплавите, особено поројните поплави, во комбинација со лизгања на земјиште и кал, се најчестите непогоди. Земјоделството, коешто главно се одвива по течението на реките, е еден од секторите коишто се најмногу засегнати од овие непогоди. 
2018. 65 p.

  

Comprehensive Analysis of the Disaster Risk Reduction and Management System for Agriculture in Montenegro

This report aims to highlight the current strengths of the institutional DRR system for agriculture in Montenegro as well as indicate existing gaps and capacity needs to further enhance it. A comprehensive assessment is conducted, which includes a general overview of the country’s agricultural sector and outlines the most frequent natural hazards that are impacting the sector. It is followed by an analysis of the existing legal, policy and institutional structure and discusses various components of the system, including e.g. the functioning of early warning systems, assessments of disaster risks, post-disaster needs assessments, including damages and losses assessments and the availability of agricultural insurance for farmers. 
2018. 36 p.

  

Analiza sistema za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje rizicima od katastrofa za sektor poljoprivrede u Crnoj Gori

Crna Gora je podložna raznim prirodnim opasnostima, kao što su poplave, suše, oluje, klizišta, šumski požari itd. Očekuje se da će se sa klimatskim promjenama povećati učestalost i ozbiljnost raznih vrsta ekstremnih vremenskih neprilika, posebno poplava, suša, šumskih požara, kao i širenje biljnih i životinjskih štetočina i bolesti, što može negativno uticati na poljoprivredni sektor u Crnoj Gori.
2018. 39 p.


Comprehensive Analysis of the Disaster Risk Reduction and Management System for Agriculture in Serbia

This report aims to highlight the current strengths of the institutional DRR system for agriculture in Serbia as well as indicate existing gaps and capacity needs to further enhance it. A comprehensive assessment is conducted, which includes a general overview of the country’s agricultural sector and outlines the most frequent natural hazards that are impacting the sector. It is followed by an analysis of the existing legal, policy and institutional structure and discusses various components of the system, including e.g. the functioning of early warning systems, assessments of disaster risks, post-disaster needs assessments, including damages and losses assessments and the availability of agricultural insurance for farmers.
2018. 47 p.

Sveobuhvatna analiza sistema smanjenja rizka i upravljanja rizicima od katastrofa u poljoprivrednom sektoru Republika Srbija

Srbija je izložena opasnostima od raznih elementarnih nepogoda, uključujući zemljotrese, poplave, suše, šumske požare i oluje. Poplava oja se dogodila u maju 2014. godine, u razmerama koje nisu zabeležene u poslednjih 120 godina, koliko se vodi evidencija, ugrozila je 38 opština u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Na teritoriji 24 najpogođenije opštine urađena je detaljna analiza, i prema tim procenama, ukupne štete i gubici u svim sektorima privrede iznosili su 1,5 milijardi, od kojih se 228 miliona evra, tj. 15 odsto, odnosi na štete i gubitke u poljoprivrednom sektoru. 
2018. 49 p.

 

Publication search